Hero billede

EVALUERING

MISSION
Vi tilbyder undervisning af særdeles høj faglig kvalitet, der understøtter elevens personlige og sociale udvikling fra børnehaveklasse til 9. kl.

VISION
Vi ønsker, at verden ligger åben for alle elever, der har afsluttet deres skolegang på Johannesskolen.

VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT

Faglighed – Nysgerrighed, ambition, kritisk sans.

Fællesskab – Ansvarlighed, tolerance, tradition.

Medborgerskab – Demokrati, lokalt og globalt udsyn, interkulturelle kompetencer.

Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen

Evaluering af elever og undervisning

Den løbende evaluering, hvor form og metode kan variere, er en naturlig del af skolens praksis i forhold til elevernes læring og planlægningen af undervisning. Dette foregår både som en naturlig del af den daglige undervisning/kommunikation og som en del af skolens mere formaliserede evalueringsplan. Her er en oversigt over metoder og ’tidspunkter’, som vi benytter os af, når mål og resultater evalueres og vurderes:

 • Skole/hjemsamtaler– to gange om året fra børnehaveklassen til og med 6. klasse, en gang om året fra 7. til og med 9. klasse
 • Standpunktskarakterer gives 2 gange årligt i 7. klasse og tre gange årligt fra 8. klasse til 9. klasse. I forbindelse med skoleårets karaktergivning afholdes skole-hjemsamtalen, således at karaktererne kan bruges som evaluering og i forbindelse med opfølgning for den enkelte elev i det aktuelle fag. Der evalueres/ naturligvis også op på det sociale område
 • Elevsamtaler– i løbet af hvert skoleår har klasselærerne en individuel samtale med alle elever. Ved samtalen evalueres og følges der op på både sociale og faglige forhold
 • Årsprøver afholdes i juni for 8. klasserne. Der er 3 mundtlige og 2 skriftlige prøver. Disse prøver anvender lærerne til at evaluere elevernes faglige udbytte og til at sætte mål for undervisningen i 9. klasse.
 • Valgfag – I 8. klasse afsluttes også de obligatoriske valgfag med en prøve for alle 8. klasser
 • Terminsprøver afholdes i december for 9. klasserne som har 2 skriftlige prøver. Disse prøver bruges også til at evaluere det faglige udbytte for den enkelte elev og til at sætte mål for undervisningen for resten af skoleåret
 • Der afholdes indstillingsmøder i november for 8. klasser og 9. klasser. Til møderne deltager kerneteam, UU-vejledere og viceskolelederen. På mødet evalueres den enkelte elev, og der tages stilling til dennes uddannelsesparathed. For ikke uddannelsesparate elever udarbejdes der opfølgningsplaner.
 • SMTTE-model (sammenhæng, mål, tegn, tiltag, evaluering) på læsecenteret og Refleksionsguiden i forbindelse med støtteelever
 • Test – se bilag
 • Folkeskolens prøver

Klassetrivsel – de enkelte kerneteam evaluerer klassens trivsel gennem en undersøgelse på klassetrivsel.dk. Undersøgelsen er med til at danne baggrund for den sociale indsats i klassen.

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse

Fagene på Johannesskolen

Fagene på Johannesskolen følger Undervisningsministeriets Fælles Mål, som er bygget op af kompetenceområder og færdigheds- og vidensmål. Her kan der læses om de fag, der undervises i på Johannesskolen: http://www.emu.dk

Det er de respektive faglærere i alle klasser, der, under metodefrihed, bærer ansvaret for, at de Fælles Mål indfries på samtlige klassetrin.

Elevens alsidige og personlige udvikling

Fællesskab og demokrati

Vi arbejder for at sikre elevernes indflydelse på skolegangen. Det sker gennem aktiviteter i klassens tid, præsentationer på fællessamlinger, gruppearbejde i klassen, i elevrådets diskussioner og gennem elevrådsrepræsentanternes arbejde i fællesudvalget og elevudvalg.
Fællesskab og demokrati spiller en central rolle i undervisningen, der forbereder eleverne til medborgerskab på alle niveauer. Fællesskabet bliver bl.a. understøttet af fællessamlinger, morgensang/mellemtrinssamlinger, lejrskoler og mærkedage og traditioner.
Der arbejdes målrettet for inkluderende fællesskaber, så den enkelte kan rummes og tilgodeses med respekt for fællesskabet.

I denne forbindelse gennemfører alle klasser ligeledes den nationale trivselsmåling, og klasserne tilrettelægger arbejdet med den enkelte elevs trivsel på denne baggrund. Arbejdet koordineres med skolens AKT-medarbejdere i det omfang, der er behov herfor.

Skoleledelsens kvalitetssikring og udvikling af undervisningen

Teamsamarbejde – en evalueringsmetode

Skolens lærere er organiseret i kerneteam om den enkelte klasse. Denne struktur er med til at styrke lærernes samarbejde og sætte fokus på faglig udvikling og trivsel for hele klassen og den enkelte elev.

Undervisningsobservationer

Ledelsen observerer løbende undervisning hos alle lærere. Det overordnede mål er at udvikle undervisningen og fremme læringen, og fokus er på samspillet mellem undervisning og læring. På den måde får ledelsen et større indblik i den almindelige undervisning og et godt udgangspunkt for samtaler om den pædagogiske udvikling i den enkelte klasse og på skolen som helhed. For at kvalificere observationerne tages der udgangspunkt i observationspunkter, som afslutningsvis danner baggrund for en opfølgende samtale med den enkelte lærer.

Tilsynsrapport

Da Johannesskolen er en privatskole, skal der føres tilsyn med skolens almindelige virksomhed. Der føres desuden tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk samt med, om skolens samlede undervisningstilbud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Forældrekredsen på Johannesskolen har valgt at lade Nick Stær Andersen udføre tilsynet. Nick Stær Andersen er certificeret tilsynsførende og har varetaget tilsynet på en række skoler. Nich Stær Andersen er læreruddannet.

Tilsynet udføres en gang årligt, og ledelsen følger op på eventuelle anbefalinger.

Undervisningsmiljøundersøgelse

Alle skoler skal hvert tredje år fortage en undervisningsmiljøundersøgelse. Undervisningsmiljøet på Johannesskolen kortlægges via deltagelse i den nationale trivselsundersøgelse med supplerende spørgsmål om de fysiske og æstetiske omgivelser

Opmærksomhedspunkter

Frem til næste opfølgning på skolens samlede evaluering, som er rammesat til skoleåret 2024-2025, har vi fire opmærksomhedspunkter:

 

 1. evalueringskulturen generelt,
 2. klasselærerrollen,
 3. teamsamarbejdet og
 4. skole-hjem-samarbejdet.