Hero billede

IT-KOMPETENCEPLAN

For børnehaveklasse til 9. klasse

Vi ønsker at give eleverne en grundlæggende forståelse for almen PC-brug og filhåndtering. Eleverne skal tilegne sig basale it-færdigheder og udvikle deres evner inden for tekstredigering, talbehandling og præsentation. Vi ønsker at give eleverne en digital dannelse, så de som samfundsborgere kan begå sig i en digitaliseret verden.

Med udgangspunkt i undervisningsministeriets vejledning for IT og medier vil vi give eleverne kompetencer inden for følgende fire hovedområder:

Kritisk informationssøgning
Eleverne skal lære at navigere i og forholde sig kritisk til internettets informationsstrøm både ift. massemedier og sociale medier.

Analyse
Eleverne skal have indsigt i massemediers og sociale mediers muligheder for bevidst påvirkning af den enkelte og den offentlige opinion. Evnen til at vurdere afsender- og modtagerintentioner er central. Sikkerhed, mangel på anonymitet og risiko for misbrug skal diskuteres.

Produktion og formidling
Eleverne skal tilegne sig kompetencer i at vælge og anvende digitale medier og værktøjer i forhold til et givent emne, formål og målgruppe.

Kommunikation, samarbejde og vidensdeling
Eleverne skal tilegne sig kompetencer i at navigere etisk, selvbevidst og reflekteret i online sociale sammenhænge. Der er fokus på deling af digitalt materiale.

0. – 1. KL.

PC brug
At eleverne bliver fortrolige med tastatur og mus og oplever forskellige slags programmer, f.eks. læringsprogrammer og tekstbehandling.
At eleverne bliver fortrolige med at omgås maskiner og udstyr med omhu.
At eleverne bliver fortrolige med at logge på og af et netværk og med at åbne og lukke programmer.
At eleverne stifter bekendtskab med at printe og gemme dokumenter.

Tekstbehandling og præsentation
At eleverne stifter bekendtskab med, hvordan computeren kan bruges som redskab til fx at fortælle en historie med egne billeder.

Unilogin
Eleverne introduceres til deres unilogin og brugen af det i adgangen til undervisningsrelaterede programmer.

Billeder og billedbehandling
Eleverne eksperimenterer med at skabe levende billeder f.eks. via arbejdet med simple stop-motion film.

Digital dannelse
De første samtaler om, hvad sociale medier er. Hvilke medier kender de, hvad skal man tænke over, når man bruger disse medier.
Der arbejdes med:

 • ”Velkommen til nettet”- hvor der er fokus på elevernes spæde omgang med det digitale.

2. – 3. KL.

PC brug
At eleverne får en begyndende forståelse for filhåndtering (fx hvordan de opretter og sletter mapper, og hvordan de flytter filer rundt mellem mapperne). Microsoft 365 Onedrive og Teams introduceres.

Introduktion til skoleintra
Eleverne lærer, hvordan de logger på elevintra og kan læse beskeder på klassens opslagstavle og i klassens digitale lektiebog. Beskedfunktionen introduceres.

Tekstbehandling
At øge elevernes kompetencer i tekstbehandling. De skal lære bl.a. at formatere tekst og lære hensigtsmæssige arbejds- og skrivevaner.

Regneark
At eleverne stifter bekendtskab med og øver grundlæggende færdigheder indenfor regneark.

Internet
At eleverne øver simpel søgning på internettet.

Billeder og billedbehandling
Eleverne eksperimenterer med at skabe fortællinger i levende billeder f.eks. via arbejdet med stop-motion film.

Præsentationsprogram
Eleverne introduceres til et præsentationsprogram som f.eks. Prezi, Power Point eller Publisher og laver simple præsentationer til at understøtte en mundtlig fremlæggelse.

Digital dannelse
Eleverne introduceres til internettets muligheder og lærer om god opførsel på nettet. Hvad er sikre sider på nettet, hvad skal man passe på og hvad er god kommunikation. Hvordan kommunikerer man i det virtuelle rum, når man ikke har de mundtlige kommunikationsmidler, kropssprog mm?

Der arbejdes med:

 • ”Hvem skriver du med?” – hvor eleverne skal forholde sig til hvordan de skriver på nettet, og hvordan der bliver skrevet til
 • ”Digital identitet” – hvor der er fokus på den identitet eleverne skaber online gennem deres digitale adfærd.

4. – 6. KL.

PC brug
Eleverne medbringer egne computere fra 4. klasse. I den forbindelse er der fokus på, at eleverne lærer at oprette en hensigtsmæssig mappestruktur til opbevaring af det daglige skolearbejde. De skal kunne oprette og slette mapper og kende forskel på forskellige filtyper.

Microsoft 365
Eleverne anvender Onedrive til private filer og Teams til samarbejde i grupper, i klassen og med lærerne. Eleverne lærer at synkronisere indhold af mapper lokalt på egen pc og i Onedrive.

Skoleintra
Eleverne lærer at bruge deres virtuelle klasserums muligheder ift. lektiebog, beskedfunktion, opslagstavle og evt. dele dokumenter elever og lærerne imellem.

Tekstbehandling
At eleverne bliver kompetente i brug af tekstbehandling til fremstilling af skriftlige opgaver. Der arbejdes bl.a. med formatering og redigeringsværktøjer.

Regneark
At eleverne kan stille et enkelt regneark op ud fra en anvisning. Eleverne introduceres til arbejdet med fx cellereferencer.

Dynamiske geometriprogrammer
Geogebra introduceres i arbejdet med geometri eller tegning.

Internet
At eleverne lærer at kvalificere deres søgning på Internettet. Opmærksomhed på kildekritik.

Smartphones og andre digitale enheder
At eleverne generelt lærer at anvende deres smartphones hensigtsmæssigt i undervisningen.

Billeder og billedbehandling
Fokus på hvordan eleverne hensigtsmæssigt bruger deres smartphones til at optage, redigere og afspille, og hvordan de kan planlægge deres arbejde ved hjælp af en drejebog. Herunder lommefilm hvor eleverne arbejder med, hvordan de kan bruge deres mobiler til at optage små film til fremlæggelser.

Der er desuden fokus på, at eleverne stifter bekendtskab med at redigere billeder i et billedbehandlingsprogram.

Præsentationsprogram
Gennem arbejdet med præsentationsprogrammer som f.eks. Prezi, Power Point eller Publisher oparbejder eleverne erfaringer med forskellige muligheder for at kommunikere til en større gruppe.

Digital dannelse
At eleverne lærer mere om sikkerhed på nettet og færdsel på nettet i fx chatfora.
Hvad rummer de sociale medier som fx YouTube, Facebook mm af fordele og ulemper? Til hvilket formål kan de benyttes, og til hvilket bør de ikke anvendes? Eleverne skal opnå grundlæggende viden om sikre websider fx EMU og andre sider, som benyttes i skolearbejdet.

Der arbejdes med:

 • ”Digitale fodspor” – hvor eleverne opnår indsigt i hvad digitale fodspor er, og hvilken betydning de har for elevernes færden på
 • ”Når du siger noget på nettet” – hvor der er fokus på digital og social kildekritik og digitale adfærdsmønstre.
 • ”Digitalt samarbejde” – hvor der er fokus på digitalt samarbejde og online diskussioner.

7.– 8. KL.

Smartphones og andre digitale enheder
At eleverne generelt lærer at anvende deres smartphones hensigtsmæssigt i undervisningen.

Tekstbehandling, regneark og dynamiske geometriprogrammer
At eleverne er fortrolige med et tekstbehandlings-, et regnearks- og et dynamisk geometriprogram med hensyn til anvendelse i den daglige undervisning, i projektopgaven og årsprøverne. Eleverne skal bl.a. kende til genvejskommandoer, copy-paste- og klippefunktioner, matematisk modellering, kunne lave tabeller og punktopstillinger samt dele arbejdsdokumenter.
CAS (Computer Algebra System) introduceres.

Introduktion til Skoleintra samt brugen af Microsoft 365; Onedrive og Teams, for elever i de nye 7. klasser.

Internet
At eleverne udvikler og kvalificerer deres søgning på Internettet. Fortsat opmærksomhed på kildekritik.

Præsentationsprogram
At eleverne udbygger deres erfaringer med præsentationsprogrammer som Power Point, Prezi og andre.

Billeder og billedbehandling
Eleverne udbygger deres erfaringer med at benytte deres smartphones til at optage, redigere og afspille film. Der stilles stigende krav i planlægningsfasen med storyboard, der viser bevidste valg af kameravinkler, klipning og øvrige filmiske virkemidler.

Digital dannelse
Sikker færdsel på nettet og uddybet kildekritik inden projektopgaven – opsummering fra tidligere år.

Der arbejdes med:

 • ”God stil på nettet” – hvor der er fokus på
 • ”Digital kommunikation” – hvor der er fokus på forskellige digitale platformes kommunikative muligheder.

9. KL.

Tekstbehandling, regneark og dynamiske geometriprogrammer
At eleverne selv kan skelne mellem, hvilke programmer der egner sig til hvilke opgaver.
At eleverne kan anvende skabeloner efter hensigt og teksttype.
At eleverne opnår større fortrolighed og erfaring med CAS.

Internet
At eleverne er sikre i at søge og forholde sig til information på internettet.

Præsentation
At eleverne selvstændigt kan lave en præsentation med et præsentationsprogram – Power Point, Prezi, Publisher m.fl.

Billeder og billedbehandling
Eleverne udbygger deres erfaring med at redigere i digitale billeder, så de passer til formålet.

Digital dannelse
Opfølgning på tidligere års arbejde med webetik og kildekritik. Der arbejdes med:

 • ”Digital dannelse” – hvor der er fokus på digital dannelse som helhed og hvor elevernes refleksion over egen brug af netmedier er i fokus.

Anvendelse af bærbare computere på Johannesskolen

På Johannesskolen medbringer alle elever fra 4. klasse deres egen computer. It og computere benyttes som et integreret værktøj i undervisningen i alle fag – som redskab til produktion, fastholdelse og informationssøgning, men også til at give eleverne tilstrækkelig ballast til at kunne forholde sig kritisk til en digital verden.

Formålet computere i undervisningen er:

 • at understøtte de digitale læreprocesser og derigennem styrke fagligheden.
 • at skabe gode muligheder for at bruge teknologien kreativt og kritisk.
 • at styrke undervisningsdifferentieringen.
 • at variere undervisningen gennem de mange digitale tilbud i form af portaler og programmer.
 • at øge elevernes tilegnelse af tidsvarende læringskompetencer og støtte dem i deres digitale dannelse.
 • at understrege, at computeren er et redskab.
 • at computeren virker motivende og tidsvarende i forhold til vores digitalt indfødte elever.

Alle elever og lærere benytter Microsoft Office 365 og Teams som arbejds- og samarbejdsplatform, og programmerne kan downloades, installeres og anvendes gratis igennem hele skoleforløbet. For hjælp til dette kan vejledningen i Bilag 1 følges. Nye elever på skolen bedes bemærke, at download først kan foregå, efter eleven er startet på skolen.

Som en del af undervisningen har eleverne brug for at anvende deres UNI-login til at logge ind på både Microsoft, Skoleintra og diverse fagportaler. I kan læse om loginproceduren i Bilag 2.

Eleverne har mulighed for at leje skab til opbevaring af deres computer på skolen via hjemmesiden www.mylocker.dk. I kan læse mere på https://booking.mylocker.dk/foraeldre/.

For at alle skal få glæde af computerne i undervisningen, er det nødvendigt, at eleverne følger nogle simple retningslinjer:

 • Computeren skal i undervisningstiden benyttes som et fagligt redskab.
 • Computeren kan derfor ikke benyttes til at chatte eller spille spil på i undervisningstiden.
 • Det er læreren, der afgør, hvornår det er hensigtsmæssigt, at computeren er slukket.
 • Skolen opfordrer alle elever til at leje et computerskab og placere egen computer i dette skab, når den ikke er i brug. Det er især vigtigt at være opmærksom ifm. fag, hvor der ikke er undervisning i egen stamklasse samt ifm. frikvarterer mm. Det er elevernes eget ansvar ikke at efterlade deres computer uden opsyn.
 • Skolen kan ikke holdes økonomisk ansvarlig i forbindelse med skade eller tyveri af computeren.

Skolens IT-afdeling har udarbejdet nogle gode råd til brug ved køb af computer.

 • Generelt kan alle nyere bærbare computere bruges til skolearbejde.

Vær dog opmærksom på at tabletlignende computere, som Chromebook, ikke opfylder behovet til skolebrug, da der ikke kan installeres de nødvendige relevante programmer eller adgang til skolens printere.

 • Når man køber en bærbar, er der normalt en sammenhæng mellem pris og kvalitet. Tjek den fysiske kvalitet af den bærbare ved at vride lidt i den og ”ruske” den lidt. Rasler eller knirker den eller bøjer, når man løfter den i hjørnerne, er konstruktionen måske for svag til skolebrug og daglig transport. Prøv også om keyboardet er behageligt at skrive på.
 • Overvej nøje fordele og ulemper ved skærmstørrelsen. Store skærme er meget bedre at arbejde ved, og keyboardet bliver derved også større og bedre, men til gengæld vejer de også noget mere, hvilket har betydning, hvis computeren skal transporteres i rygsæk eller på cykel.
 • På skolen skal man have et antivirusprogram – fungerende gratisudgaver er dækkende.
 • For at skolens it-afdeling kan installere de nødvendige printere og andet, skal eleven kunne agere som administrator på computeren. Desuden skal tilstanden S-mode i Windows deaktiveres. Se Bilag 3 for vejledning i dette.

For at alle skal få glæde af computerne i undervisningen, er det dog nødvendigt, at eleverne følger nogle simple retningslinjer.

 • Computeren skal i undervisningstiden benyttes som et fagligt redskab.
 • Computeren kan derfor ikke benyttes til at chatte eller spille spil på i undervisningstiden.
 • Det er læreren, der afgør, hvornår det er hensigtsmæssigt, at computeren er lukket.
 • Skolen opfordrer alle elever til at leje et computerskab og placere egen computer i dette skab, når den ikke er brug. Det er især vigtigt at være opmærksom ifm. fag, hvor der ikke er undervisning i egen stamklasse samt ifm. frikvarterer mm. Det er elevernes eget ansvar ikke at efterlade deres computer uden opsyn.
 • Skolen kan ikke holdes økonomisk ansvarlig i forbindelse med skade eller tyveri af computeren.

Skolens IT-afdeling har udarbejdet nogle gode råd til brug ved køb af computer.

 • Generelt kan alle nyere bærbare bruges til skolearbejde.
 • De helt små maskiner kan dog godt have lidt for langsomme processorer, hvis maskinen skal bruges til andet end skolearbejde. Der skal helst være min. 4 GB ram.
 • Hvis maskinen også skal bruges privat til computerspil, kan det være en fordel, at der er et godt grafikkort.
 • Vi anbefaler at medkøbe passende størrelse usb-nøgle eller ekstern harddisk til backup af skolearbejde.
 • Når man køber en bærbar er der normalt en sammenhæng mellem pris og kvalitet. Tjek den fysiske kvalitet af den bærbare ved at vride lidt i den og ruske den lidt. Rasler eller knirker den eller bøjer, når man løfter den i hjørnerne, er konstruktionen måske for svag. Prøv også om keyboardet er behageligt at skrive på.
 • Overvej nøje fordele og ulemper ved skærmstørrelsen. Store skærme er meget bedre at arbejde ved, og keyboardet er derved også større og bedre, men til gengæld vejer de også noget mere, hvilket har betydning, hvis computeren skal transporteres i rygsæk eller på cykel.
 • På skolen skal man have et antivirusprogram – gratisudgaver kan være dækkende.
 • Officepakken kan downloades gratis, mens eleven går på Johannesskolen.
  Se vejledning her

Læs mere