Hero billede

INTRODUKTION

Velkommen til Johannesskolen
Johannesskolen er en privatskole med et højt fagligt niveau. Vi ønsker at understøtte og udbygge den enkelte elevs personlige, sociale og faglige kompetencer.

Skolen har i skoleåret 2023 – 2024 ca. 836 elever fordelt på 35 klasser:

 • Vi har tre børnehaveklasser
 • På 1. og 2. årgang er der tre klasser
 • På 3.årgang er der to klasser
 • På 4., 5. og 6. årgang er der tre klasser
 • På 7, 8. og 9. årgang er der fem klasser

Johannesskolens størrelse sikrer den liv, dynamik og mangfoldighed, der er grobund for det aktive og frugtbare undervisningsmiljø.

Fagene på Johannesskolen

Fagene på Johannesskolen følger Undervisningsministeriets Fælles Mål, som er bygget op af fagformål, kompetenceområder og -mål og underliggende færdigheds- og vidensområder. Læs mere om de fag, der undervises i på Johannesskolen:: www.emu.dk

Læsning

Målet for læsning på Johannesskolen er, at vores elever bliver kompetente og aktive læsere, der gennem hele livet kan søge læring og oplevelser gennem læsning.

Eleverne skal lære og opleve gennem tekster. Vores opgave er at give dem redskaber til at åbne og fastholde tekstens informationer, så eleverne ved, hvad de skal gøre for at få den bedste oplevelser og størst muligt udbytte af at læse. Læsning på Johannesskolen

Fællesskab og demokrati

Vi arbejder hver dag for at sikre elevernes indflydelse på skolegangen. Det sker gennem gruppearbejde i klassen, i elevrådets diskussioner og gennem elevrådsrepræsentanternes arbejde i fællesudvalg og elevudvalg.

Fællesskab og demokrati spiller en central rolle i undervisningen, der forbereder eleverne til medborgerskab på alle niveauer.

 

Fordybelsesuger

Tre af skoleårets uger kalder vi Fordybelsesuger. I disse uger står undervisningen i f’ernes tegn: Fordybelse, Fleksibilitet, Faglighed og Forandringer.

Her er det almindelige grundskema skubbet til side – og til gengæld skræddersyr vi et nyt skema, som på en anden måde tilgodeser den enkelte klasses faglige behov. Dagene bliver struktureret med længere moduler og mulighed for forløb, der ikke slutter når, klokken ringer.

Anden skoleperiode

Skoleårets sidste 4 – 5 uger kalder vi Anden Skoleperiode.

Vi sender det traditionelle skema på sommerferie og tilrettelægger et særligt skema, der ikke er traditionelt opdelt med mange skift i løbet af dagene, men med mulighed for sammenhængende dage med et enkelt fag eller emne som udgangspunkt.

Støtteundervisning

På Johannesskolen betyder dette i praksis:

 • Vi tilbyder støtte til elever med særlige behov, primært i dansk og matematik for 1. – 6. klassetrin. Støtten kan enten gives individuelt eller i mindre grupper.
 • Læseløft er navnet på et undervisningsprogram, der tilbyder tidlig, intensiv og individuel undervisning til 12 elever fra 1. klasse. Programmet er for elever, der har brug for hjælp til at komme i gang med at læse i den almindelige klasseundervisning. Læseløftet strækker sig over en periode i foråret i 1. klasse, og hver elev tilbydes 4 x 20 minutters undervisning pr. uge.
 • Læse/skrivekursus i begyndelsen af 2. klasse: Et intensivt forløb fra august til oktober, der tilbydes to elever fra hver klasse, som ikke har modtaget læseløft, men som har brug for individuel hjælp.
 • Matematikløft: Tidlig indsats i matematik tilbydes elever i 1. klasse. Klassens matematiklærer udvælger eleverne på baggrund af den daglige undervisning og en forudgående individuel test.
 • Elever fra 7. og 8. klasse kan deltage i kursus i dansk retstavning. Kurset kan være af kortere eller længere varighed.

 

Tryghed og trivsel

Tryghed og trivsel er grundlæggende for en god skolegang, og derfor har vi på alle årgange fokus på, hvordan vi arbejder målrettet med trivslen. I den enkelte klasse er det kerneteamet, der har denne særlige opmærksomhed og udarbejder bl.a. årlige klasseundersøgelser og afholder individuelle elevsamtaler.

På Johannesskolen arbejder vi ud fra en nul-tolerance politik over for mobning. I det tilfælde, vi som skole, bliver bekendtgjort med tilfælde af mobning, vil vi straks iværksætte en handleplan, der involverer de berørte parter og med rettidig pædagogisk omhu vurdere og behandle situationen med øje for det enkelte barn og den givne sammenhæng.

Læs skolens Trivselsplan her

Legepatrulje – gode oplevelser i frikvarteret

Legepatruljen består af en gruppe elever fra 5 – 6. klasse, der tager initiativ til fælles lege i spisefrikvarteret. Vi vil gerne give eleverne mulighed for at tage ansvar for hinanden og samtidig sikre, at der er mulighed for at være med i en god og aktiv leg i frikvarteret – også selvom man ikke lige har en aftale med en klassekammerat.

Gennem aktiviteter og lege i frikvarterer lærer børnene hinanden bedre at kende på tværs af klasser og årgange. Deres sociale kompetencer styrkes herved. Ligeledes styrkes glæden ved bevægelse og det positive sammenhold, samtidig med at de yngste elever får ny inspiration til lege og aktiviteter i frikvartererne.

Legepatruljen er ydermere med til at skærpe de ældre elevers bevidsthed om deres funktion som rollemodeller, og det oplever vi som forebyggende mod drillerier og negativ kontakt på tværs af klasserne.

AKT-vejledning

Bag denne forkortelse gemmer sig ordene: adfærd – kontakt – trivsel. Hos os betyder det, at et lille hold af skolens lærere er efteruddannede inden for dette særlige område, og at vejlederens rolle er at være ambassadører for den gode trivsel blandt eleverne.

De enkelte lærerteams har mulighed for at spare med vejlederen, som kan bistå teamet i at stille skarpt på udfordringer og give inspiration til forebyggende eller genoprettende trivselsfremmende tiltag.

AKT-vejledernes fornemmeste opgave er at åbne muligheder for forandring i udfordrede klasser eller hos enkelte elever.

Lektiecafé

Mandag og torsdag kl. 13.05-14.45 samt tirsdag og onsdag 14.00 -15.30 på biblioteket har elever mulighed for at få lektiehjælp af en af skolens lærere. Det er altid skolens egne lærere, der varetager lektiecaféen og dermed skaber mulighed for den bedst kvalificerede hjælp. Man kan deltage individuelt med egne behov som mål, man kan sidde i mindre grupper og forberede fremlæggelser og afleveringer, eller man kan deltage i et af de periodekurser, som sætter fokus på et særligt emne.

Fritidsliv på skolen

Klokken ringer ud efter sidste time. Men selvom skoledagen er forbi, fortsætter livet i skolens lokaler. Nu begynder eleverne fra børnehaveklasse til og med 5. klasse på eftermiddagens fritidsaktiviteter. I SFO 1 eller 2 tilbringer de nogle aktive og meningsfulde timer.

 

Johannesskolen tilbyder desuden en bred vifte af kulturelle, musiske og sportslige aktiviteter:

 • Lejrskoler og udlandsture
 • Valgfag
 • Musikskole
 • Teaterliv
 • Fester

Se også under menupunktet “Skolens liv”.