Hero billede

TRIVSELSPLAN

Trivsel og antimobbe-strategi på Johannesskolen

 

På Johannesskolen skal ingen stå alene.
Grundstenen i al læring er trivsel. Derfor er det sociale miljø skolens hjerte, så faglighed og fællesskab kan gro. På Johannesskolen stræber vi efter, at alle børn og voksne trives – også når det kræver en ekstra indsats. Vi ønsker derfor i fællesskab med forældre at sikre et trygt og rummeligt miljø, hvor forskelligheder accepteres og forstås.
Dette kræver opmærksomhed, så vi kan opdage og sætte ind, når rummelighed forsvinder og mobning indtræffer.

For at passe på fællesskabet forventer vi, at alle:

 • udviser tolerance og respekterer hinanden
 • taler og skriver til og om andre elever, forældre og voksne i en ordentlig tone
 • er opmærksom på, hvordan digitale medier, sms, digitale platforme osv. anvendes rigtigt

 

 

Hvad er mobning
Vi skelner grundlæggende mellem drilleri for sjov og drilleri for alvor. Mobning er en social dynamik, der opstår, når tolerancen og sammenholdet i et fællesskab er lav. Mobning skyldes ikke onde børn, men onde mønstre i den pågældende gruppe. Mobning er bl.a. karakteriseret ved en bevidst udelukkelse af andre fra et fællesskab. Mobning kan være verbal, social, digital, psykisk og fysisk.

 

Hvad er digital mobning
Digital mobning dækker over nedværdigende eller ekskluderende handlinger, som foregår via sociale medier. Digital mobning adskiller sig fra den ikke-digitale mobning på følgende punkter:

 • Mobningen kan foregå anonymt, hvilket forårsager stor usikkerhed, da en eller flere afsendere ikke kan identificeres.
 • Mobningen kan foregå 24 timer i døgnet og er ikke begrænset til skoletiden.
 • Digitalt materiale, kommentarer og/eller billeder kan være svære at slette igen.

 

Forebyggelse indgår i skolens hverdag

 • Alle klasser har en ugentlig lektion med ”klassens tid”, hvor der bl.a. arbejdes med klassens trivsel.
 • I et skoleårs begyndelse udarbejder klasserne sammen med deres klasselærer klassens aftaler. I denne forbindelse gennemgås nærværende trivselsplan og antimobbestrategi med eleverne.
 • På skolens fødselsdag den 3/9 afholder vi årligt en trivselsdag for alle elever. Her arbejder klasserne med trivselsområder, det sociale miljø samt taler om og får redskaber til såvel de gode som de svære situationer.
 • Årgangskoordinatorer sætter, i samarbejde med lærerne, sociale arrangementer i gang, så eleverne kan lære hinanden at kende og skabe mindre fællesskaber i skolens store fællesskab.
  – Samarbejdet er inddelt i seks mindre fællesskaber:
  0.-1. årg / 2.-3. årg / 4.-6. årg. / 7. årg / 8. årg / 9. årg
 • Digital dannelse tages løbende op på relevante årgange – både i forhold til elever og forældre.
 • Vi har fire elevråd, som er klassernes talerør:
  – 0.-3. klasse / 4.-6. klasse / 7.-8. klasse / 9. klasse
 • Klasselærerne afholder individuelle elevsamtaler. Her er bl.a. elevens trivsel et fast punkt.
 • Alle klasser har adgang til www.trivsel.dk, hvor lærerteam omkring klasserne kan gennemføre trivselsundersøgelser efter behov.
 • På Johannesskolen har vi et AKT-team, som indgår i samarbejde med lærerne ved udfordringer i det sociale miljø, mobning eller ved trivselsarbejde i almindelighed.
 • Ved større udfordringer i en klasse vil klasselærerne f.eks. kunne få en hel trivselsdag i samarbejde med AKT.
 • Vi indgår i tæt dialog med forældre, når mobning indtræffer

 

 

0.-3. klasse
Fokus på overgang mellem 0.-1. klasse via samarbejde mellem lærere og pædagoger.
Morgensang i årgangene hver uge, hvor der arbejdes med det store fællesskab på tværs af klasser og årgange.
Der afholdes desuden hvert år arrangementer for flere eller enkelte af årgangene, hvor det sociale fællesskab er i fokus.
Legepatrulje i spisefrikvarteret, hvor 5. klasse igangsætter lege for og med elever fra de yngste årgange.
Venskabsvenner: Elever i 5. klasse bliver hvert år parret med vores nye elever i 0. klasse som venskabsven.
Samarbejdet fortsætter mellem 1. og 6. klasse, hvor de ældste elever fungerer som læsemakkere for elever i 1. klasse.
I 3. klasse er en pædagog med i dansk, engelsk, matematik- og klassens time for at sætte fokus på trivsel og klassens fællesskab.
Lejrskole 3. klasse.

 

4.-6. klasse
Oplæg om digital dannelse for forældre i 4. eller 5. klasse. Fokus på digital mobning via temaer.
En ugentlig mellemtrinssamling, hvor der arbejdes med det store fællesskab på tværs af klasser og årgange.
Der afholdes desuden hvert år bl.a. en fest for årgangene samt skovtur.
Legepatrulje i spisefrikvarteret, hvor 5. klasse igangsætter lege for og med elever fra de yngste årgange.
Lejrskole 6. klasse.
Venskabsvenner: 0. og 5. klasse. Samarbejdet fortsætter ml. 1. og 6. klasse med læsemakkere.
Trivselsdag i 6. klasse med fokus på overgangen fra mellemtrin til udskoling ved AKT.
I 4. klasse er en pædagog med i klassens tid for at understøtte samarbejdet mellem skole og SFO med fokus på elevernes trivsel.

 

7.-9. klasse
Fællessamlinger for årgange arrangeret af årgangskoordinatorerne, der står for arrangementer med sigte på at skabe fællesskab og sammenhold på tværs af klasserne.
Der afholdes bl.a. årlige årgangsfester.
7. klasser med klasselærerskifte har skole/hjemsamtaler med fokus på trivsel ved skoleårets start.
Introtur for nye 7. klasser samt tilbud om en ekstra trivselsdag.
Temadage om bl.a. digital dannelse.
Årlig fælles tur til Møn for 8. årgang.
Studieture i 9. klasse. Efter afholdt studietur står 9. klasserne for afholdelse af en fællessamling for 8. årgang med inspiration til planlægning af deres studietur.

 

 

Skolefritidsordning
I SFO samarbejder pædagogerne med lærere og forældre, når der opstår drilleri, der ikke er for sjov. I SFO’en lægger vi en plan for, hvad vi skal gøre, og hvilke tiltag vi vil bruge til det enkelte barn eller børnegruppe. Vi har fokus på gruppedynamikken og ser på uhensigtsmæssige mønstre, og hvordan de kan brydes.
For at forebygge drilleri, eksklusion og uhensigtsmæssige konflikter børnene imellem har vi fokus på og arbejder med, at der er plads til forskellighed. Vi lægger vægt på at styrke relationerne imellem børnene. Vi er opmærksomme på både de børn, der er tydelige, og de, der er stille, samt på hvordan børnene fungerer i fællesskabet.
Vi arbejder med, at alle er en vigtig del af fællesskabet. At alle børn kan lære af og være med til at udvikle fællesskabet, hjælpe hinanden og kunne rumme hinanden. Alle har et medansvar, og der er et fælles ansvar.
Vi arbejder med holdsammensætning i aktiviteter, som vi beslutter, at en børnegruppe skal deltage i. Vi lægger vægt på, at alle børn har nogle ressourcer, som de kan bidrage med, derfor inddrager vi børnene i aktiviteter, hvor de kan udvikle deres potentialer, selvværd og selvforståelse samt indgå i fællesskaber med andre børn.
Når vi gør brug af forskellige aktiviteter, der lægger op til samarbejde, er det et fokus at arbejde på tværs af klassetrin og børnegrupper.
Planlagte aktiviteter kan være forskellige kreative tilbud i værkstedet, hvor der er tid til fordybelse. Vi har fokus på processerne frem for resultaterne, da det er i processerne, vi kan få et indblik i og være med til at skabe en bevidsthed hos børnene om dynamikken i gruppen.

 

Håndtering af mobning
Vi tolererer ikke mobning på Johannesskolen.
Det er derfor vigtigt, at vi informeres om utilsigtet adfærd, elevers ensomhed eller nedladende sprog og tone.
Modtager en ansat på skolen en sådan henvendelse, orienteres skolens ledelse. Klassens lærere samarbejder med akt-lærere, ledelse og forældre for at igangsætte umiddelbare initiativer på individ- og klasseniveau, der kan stoppe uønsket adfærd. Dernæst rettes fokus mod at afdække og ændre den klassekultur og de handlemønstre, der har forårsaget mobningen.
I denne sammenhæng er det vigtigt for skolen, at:

 • alle elever, der oplever mobning, henvender sig til en voksen på skolen evt. via egne forældre.
 • berørte elever og forældre involveres i arbejdet med at bryde uhensigtsmæssige mønstre og adfærd både via individuelle møder og evt. også forældremøder for en hel klasse.
 • alle involverede parter er løsningsorienterede og er opmærksomme på, at trivsel er et fælles ansvar.

Hvis det vurderes, at mobning har fundet sted, har skolens ledelse ansvaret for, at der indenfor 10 arbejdsdage udarbejdes en handleplan. Denne handleplan skal indeholde konkrete tiltag til at stoppe problemer effektivt og forholde sig til hele elevgruppen og de direkte involverede parter.
Vi handler alvorligt på alle henvendelser og sætter tiltag i gang alt efter omfanget af mobning. Det kan være en gruppe, en hård tone i klassen, individmobning osv. Alt tages yderst seriøst.
Vi forventer, at alle involverede, såvel elever, lærere som forældre arbejder med i et fællesskab til løsning af et problem. På den måde kommer vi rundt om problemet og kan opdage adfærdsmønstre – positive som negative. I et sådant samarbejde er det vigtigt, at de voksne sammen hæver sig op over problemet, så det er problemet, der kommer i fokus.

Hvis forældre eller elever ikke mener, at der bliver gjort tilstrækkeligt for at håndtere eller forebygge mobning, kan der klages i første omgang til skolens ledelse. For at klage benyttes ”Klageskema” fra ”den nationale klageinstans mod mobning”. Skemaet kan rekvireres ved henvendelse til skolen.

 

Forankring
På Johannesskolen arbejder vi til stadighed for at optimere det trygge arbejdsmiljø. Nye tiltag udvikles og indsatser revideres løbende til gavn for vores elevers trivsel. Nærværende trivselsplan og antimobbestrategi er behandlet af skolens pædagogiske personale 10/1-23. Elevrådene er derefter inddraget i arbejdet med at udbrede kendskabet til skolens antimobbestrategi, så alle elever ved, hvordan de skal forholde sig, hvis nogen bliver mobbet.
Forældrene er hørt på forældremøder i foråret 2023 samt ved forældrekredsmødet den 26/4 2023.
Johannesskolens trivselsplan og antimobbestrategi revideres næste gang i skoleåret 2025/2026.