Trivsel på Johannesskolen og antimobbestrategi

På Johannesskolen ønsker vi at ruste vores elever, således at de efter endt skolegang er klar til at møde verden. Faglighed, fællesskab og medborgerskab er nøgleord i processen, der leder hen til dette, og grundstenen for al udvikling, socialt såvel som fagligt, er trivsel for den enkelte elev. Udgangspunktet for trivsel er et stærkt fællesskab. Vi ønsker at sende vores elever ud i verden som ansvarlige og tolerante mennesker, der er fulde af tillid til egne evner og udviser respekt, åbenhed og hensynsfuldhed over for omverdenen.

Fællesskabet skabes af os alle og udfoldes både på skolen, i hjemmet og på internettets sociale medier. For at passe på fællesskabet forventer vi, at alle:

 • udviser tolerance og respekterer hinanden.
 • taler og skriver pænt til og om andre elever, forældre og voksne på skolen.
 • kun deler digitalt materiale, som alle involverede er indforståede med.

Mobning tolereres ikke på Johannesskolen. Til trods for forebyggende arbejde kan det nogle gange opstå alligevel. Formålet med Johannesskolens trivselsplan og antimobbestrategi er, at vores elever føler sig trygge ved at gå i skole og har oplevelsen af at være et værdsat medlem af fællesskabet.

Hvad er mobning

Vi skelner grundlæggende mellem drilleri for sjov og drilleri for alvor. Mobning er en social dynamik, der opstår, når tolerancen og sammenholdet i et fællesskab er lav. Mobning skyldes ikke onde børn, men onde mønstre i den pågældende gruppe. Mobning er bl.a. karakteriseret ved en bevidst udelukkelse af andre fra et fællesskab. Mobning kan være verbal, social, digital, psykisk og fysisk.

Hvad er digital mobning

Digital mobning dækker over nedværdigende eller ekskluderende handlinger, som foregår via sociale medier. Digital mobning adskiller sig fra den ikke-digitale mobning på følgende punkter:

 • Mobningen kan foregå anonymt, hvilket forårsager stor usikkerhed, da en eller flere afsendere ikke kan identificeres.
 • Mobningen kan foregå 24 timer i døgnet og er ikke begrænset til skoletiden.
 • Digitalt materiale, kommentarer og/eller billeder kan være svære at slette igen.

Forebyggelse

For at forebygge mobning arbejder vi målrettet med trivsel og digital dannelse i hele skoleforløbet fra 0.-9. klasse.

0.-9. klasse

 • Klasselærere og pædagoger tager sig særligt af klassens samlede trivsel og den daglige kontakt til hjemmene om den enkelte elevs udvikling og trivsel.
 • Klasselærerne afholder elevsamtaler med hver enkelt elev i hvert skoleår.
 • Ugentlig lektion “Klassens tid” afsat til arbejdet med klassens fællesskab og trivsel
  • Klassemøder
  • Planlægning af fælles aktiviteter for klasse, årgang eller afdeling
  • Tid til diskussion af input fra elevrådet – sammenhæng elevråd-klasse
  • I begyndelsen af hvert skoleår opdateres og italesættes klassens eget regelsæt og målsætning for klassekulturen med fokus på trivselsfremmende tiltag.
 • Klassernes kerneteam udarbejder årligt egen trivselsundersøgelse i de enkelte klasser, der benyttes som udgangspunkt for arbejdet med den enkelte klasse. Værktøj: www.klassetrivsel.dk
 • 3 AKT-lærere (adfærd, kontakt og trivsel) der kan inddrages i den enkelte klasses trivselsarbejde.
 • 4 elevråd 0.-2., 3.-6., 7.-8., 9.
 • Mobilfri skoledag 3.-9. klasse. Alle elever afleverer deres mobiltelefon i klasserne, når skoledagen går i gang, og får dem udleveret igen om eftermiddagen. Hensigten er, at eleverne kan koncentrere sig om samværet og fællesskabet med klasse- og skolekammerater og modvirke digital mobning.
 • Digital dannelse tages op løbende i skoleforløbet i form af forløb på de enkelte årgange. Skolen benytter bl.a. undervisningsmateriale udarbejdet af Center for Digital Dannelse.
 • 2 årlige forældremøder hvor et fast punkt på dagsordenen altid er klassens sociale liv. Vi opfordrer herunder forældrene til at arrangere og deltage i spise/legegrupper.
 • 2 årlige arrangementer afholdt af forældrene for alle forældre, elever og lærere i en klasse.
 • Forældre inddrages i deres børns digitale dannelse via oplæg og diskussioner på forældremøder.

0.-2. klasse

Fokus på overgang mellem 0.-1. klasse via samarbejde mellem lærere og pædagoger

Morgensang hver mandag, hvor der arbejdes med det store fællesskab på tværs af klasser og årgange.

Der afholdes desuden hvert år afdelingsfest, idrætsdag samt skovtur.

Legepatrulje i spisefrikvarteret, hvor 5. klasse igangsætter lege for og med elever fra de yngste årgange

Venskabsvenner: Elever i 5. klasse bliver hvert år parret med vores nye elever i 0. klasse som venskabsven. Samarbejdet fortsætter mellem 1. og 6. klasse, hvor de ældste elever fungerer som læsemakkere for elever i 1. klasse.

3.-6. klasse

3. klasse har pædagog med i ugentlige timer i det første halve år for at sætte fokus på trivsel og overgang fra indskoling til mellemtrin.

Oplæg om digital dannelse for forældre i 3.-4. klasse. Fokus på digital mobning via temaer.

Mellemtrinssamling hver mandag, hvor der arbejdes med det store fællesskab på tværs af klasser og årgange. Der afholdes desuden hvert år afdelingsfest, idrætsdag samt skovtur.

Legepatrulje i spisefrikvarteret, hvor 5. klasse igangsætter lege for og med elever fra de yngste årgange.

Lejrskole 3. og 6. klasse.

Venskabsvenner: 0. og 5. klasse. Samarbejdet fortsætter ml. 1. og 6. klasse med læsemakkere.

7.-9. klasse

Fællessamlinger for årgange arrangeret af årgangskoordinatorerne, der står for arrangementer med sigte på at skabe fællesskab og sammenhold på tværs af klasserne. Der afholdes bl.a. årlige årgangsfester.

Introtur for nye 7. klasser og ny 8. klasse.

Temadage om bl.a. digital dannelse.

Årlig fælles tur til Møn for 8. årgang.

Studieture i 9. klasse. Efter afholdt studietur står 9. klasserne for afholdelse af en fællessamling for 8. årgang med inspiration til planlægning af deres studietur.

Skolefritidsordning

I SFO samarbejder pædagogerne med lærere og forældre, når der opstår drilleri, der ikke er for sjov.

I SFO’en lægger vi en plan for, hvad vi skal gøre, og hvilke tiltag vi vil bruge til det enkelte barn eller børnegruppe. Vi har fokus på gruppedynamikken og ser på uhensigtsmæssige mønstre, og hvordan de kan brydes.

Vi følger op på, hvordan det går, og ser hvad der virker både på kort og lang sigt.

For at forebygge drilleri, eksklusion og uhensigtsmæssige konflikter børnene imellem har vi fokus på og arbejder med, at der er plads til forskellighed. Vi lægger vægt på at styrke relationerne imellem børnene. Vi er opmærksomme på både de børn, der er tydelige, og de der er stille. Vi er opmærksomme på, hvordan børnene fungerer i fællesskabet.

Vi arbejder med, at alle er en vigtig del af fællesskabet. At alle børn kan lære af og være med til at udvikle fællesskabet, hjælpe hinanden og kunne rumme hinanden. Alle har et medansvar, og der er et fælles ansvar. Vi arbejder med holdsammensætning i aktiviteter, som vi beslutter, at en børnegruppe skal deltage i. Vi lægger vægt på, at alle børn har nogle ressourcer, som de kan bidrage med, derfor inddrager vi børnene i aktiviteter, hvor de kan udvikle deres potentialer og deres selvværd og selvforståelse og indgå i fællesskaber med andre børn.

Når vi gør brug af forskellige aktiviteter, der lægger op til samarbejde, har vi fokus på og arbejder på tværs af klassetrin og børnegrupper. Vi kan evt. vælge en aktivitet, som alle i en specifik gruppe skal deltage i. Planlagte aktiviteter kan være forskellige kreative tilbud i værkstedet, hvor der er tid til fordybelse. Vi har fokus på processerne frem for resultaterne, da det er i processerne, vi kan få et indblik i og være med til at skabe en bevidsthed hos børnene om dynamikken i gruppen. Eksempler på aktiviteter kan være skolekøkken, kreative aktiviteter, sløjd, film, teater, scenen er din, Lucia, sport i SFO og sammen med andre klubber, julegaver, temauger, leg i sal, ture ud af huset, gymnastiksal, OL, loppemarked fælles, brætspil og andet.

Håndtering af mobning

Johannessskolen forventer at alle, der oplever mobning informerer lærere eller pædagoger tæt på den forurettede elev. Modtager en ansat på skolen en sådan henvendelse, orienteres skolens ledelse. Klassens lærere samarbejder med akt-lærere, ledelse og forældre for at igangsætte umiddelbare initiativer på individ- og klasseniveau, der kan stoppe uønsket adfærd. Dernæst rettes fokus mod at afdække og ændre den klassekultur og de handlemønstre, der har forårsaget mobningen.

I denne sammenhæng er det vigtigt for skolen, at:

 • alle elever, der oplever mobning, henvender sig til en voksen på skolen evt. via egne forældre.
 • berørte elever og forældre involveres i arbejdet med at bryde uhensigtsmæssige mønstre og adfærd både via individuelle møder og evt. også forældremøder for en hel klasse.
 • alle involverede parter er løsningsorienterede og er opmærksomme på, at trivsel er et fælles ansvar.

Hvis det vurderes, at mobning har fundet sted, har skolens ledelse ansvaret for, at der indenfor 10 arbejdsdage udarbejdes en handleplan. Denne handleplan skal indeholde konkrete tiltag til at stoppe problemer effektivt og forholde sig til hele elevgruppen og de direkte involverede parter.

Konkrete tiltag kan være:

 • Afholdelse individuelle elevsamtaler.
 • Igangsættelse af fælleskabsfremmende aktiviteter i klassen.
 • Undervisningsforløb med fokus på dialog om og refleksion over den gode klasse.
 • Ekstra tilsyn i frikvarterer.
 • AKT-læreren som ekstra lærer i et intensivt forløb.
 • Afholdelse af forældremøde for at involvere forældrene i fælles strategier i skole- og fritid.

Hvis forældre eller elever ikke mener, at der bliver gjort tilstrækkeligt for at håndtere eller forebygge mobning, kan der klages i første omgang til skolens ledelse. For at klage benyttes “Klageskema” fra “den nationale klageinstans mod mobning”. Skemaet kan rekvireres ved henvendelse til skolen.

Forankring

Johannesskolens trivselsplan og antimobbestrategi er behandlet af det pædagogiske personale på et pædagogisk debatmøde den 28/11-17. Elevrådene er derefter inddraget i arbejdet med at udbrede kendskabet til skolens antimobbestrategi, så alle elever ved, hvordan de skal forholde sig, hvis nogen bliver mobbet. Eleverne inddrages løbende i arbejdet med trivsel på skolen bl.a. via læreres og pædagogers udbredelse af trivselsplanen og antimobbestrategien i klassens tid. Forældrene er hørt på forældremøder i foråret 2018 samt ved forældrerepræsentantskabsmødet den 19/4 2018.

Johannesskolens trivselsplan og antimobbestrategi revideres årligt i samarbejde mellem ledelsen, AKT-lærere, lærere, pædagoger og elever.