Hero billede

UDSKOLING

Nye 7. klasser
I 7. klasse opretter Johannesskolen to nye klasser, og der er dermed 5 klasser på 7. årgang. I de nye klasser optager vi 26 elever, men fylder efterfølgende kun op til 24 elever med en ligelig fordeling mellem drenge og piger.

I januar, mens eleverne stadig går i 6. klasse, afholdes der en mindre skriftlig optagelsesprøve. Prøven omhandler basale færdigheder i fagene dansk og matematik og eventuelt en samtale.
De elever, der står på venteliste, kontaktes i december måned. Hvis man er på venteliste, skal man huske at ajourføre adresse og telefonnummer. Send en mail eller ring til kontoret. Vi oplever ofte, at elever, som har stået i nogle år på venteliste, kan være meget svære at kontakte.
I begyndelsen af det nye skoleår tager de nye 7. klasser på intro-tur med deres lærere. Formålet er at give lærere og elever mulighed for at lære hinanden at kende. Det giver et godt afsæt for det fremtidige samarbejde.

Årgangskoordinatorer

Til hver årgang er der knyttet to lærere som årgangskoordinatorer. Lærernes opgave er bl.a. at tage initiativ til sociale arrangementer og fælles projekter for derigennem at styrke samarbejdet mellem eleverne på årgangen.
Specielt på 7. årgang er der fokus på at integrere de nye klasser, så de hurtigt får et positivt tilhørsforhold til årgangens andre elever og lærere.

I løbet af skoleåret bliver der arrangeret årgangsfester: På 7. årgang holder vi en 100-dags-fest for at fejre de første 100 dage i udskolingen; på 8. årgang afholdes et maskebal omkring fastelavn, og på 9. årgang slutter vi af med den traditionelle gallafest, hvor der skal danses les lancier, som eleverne har øvet sig på i idrætstimerne op til festen.

Om undervisningen

Undervisningen er en blanding af fagligt orienterede og tværfaglige forløb. Eleverne kommer til årsprøver både mundtligt og skriftligt allerede i slutningen af 8.klasse for at forberede dem på Folkeskolens Afgangsprøve efter 9.klasse.
På Johanneskolen er der 3 årlige fordybelsesuger. Disse uger har et fagligt fokus, og man vil ofte arbejde på tværs af årgangen. Strukturen giver mulighed for variation i undervisnings- og arbejdsformer og plads til fx større sammenhængende produktioner og laboratorieforsøg, ekskursioner og feltarbejde.
Et nyt tiltag i udskolingen er søjledage, som er omlagte dage fordelt hen over året, hvor årgangene fordyber sig i ét fag en enkelt dag, og hvor arbejdet på tværs af klasserne igen tilstræbes. Der afvikles 5 søjledage på 7. årgang, 4 søjledage på 8. årgang og 2 søjledage på 9. årgang.

I 8.klasse tager alle klasserne på årgangen i efteråret samlet til Geocenter Møn. Det er en tur med naturfagligt fokus, og dette fokus går igen i en af fordybelsesugerne, hvor der arbejdes på tværs af klasserne med naturfagslærerne på årgangen.
I både 8. og 9. klasse er en af årets fordybelsesuger afsat til projektopgave. I denne uge er der to lærere på hver klasse, og ugen afsluttes med elevfremlæggelse. På 9. klassetrin drejer det sig om den obligatoriske projektopgave, som er en del af elevernes afgangsprøve.

 

Mobilfri skoledag

Skoledagen hos os er uden mobiltelefon: Det er vores vurdering og erfaring, at det har en positiv effekt på både indlæring og det sociale samvær, når eleverne ikke har mobiltelefonerne til rådighed i skoletiden
Eleverne afleverer mobiltelefonen om morgen og får den udleveret efter endt skoledag.
Mobiltelefonen skal være slukket og bliver opbevaret i et aflåst skab i klassen, med mindre at læreren giver tilladelse til, at den bruges i undervisningen.
Skolen kan desværre ikke tilbyde en forsikring, som dækker elevernes mobiltelefoner. Forældre må selv søge dækning gennem familiens egen forsikring.

Studietur i 9. klasse

I begyndelsen af 9. klasse tager klasserne på en studietur. Traditionelt går turen til udlandet. Turen er en faglig og social tur, og udgiften for hjemmet vil være op til 6.100 kr. eksklusiv lommepenge.

Valgfag

I 4. – 7. klasse kan eleverne deltage i valgfag, udover de obligatoriske fag. Lærerne tilbyder forskellige fag, og dem der er størst interesse for blandt eleverne, bliver oprettet.
Her er valgfagene i skoleåret 2022-2023:

 • Science
 • Programmering og kodning
 • Yoga og meditation
 • Drama

 

Obligatoriske valgfag for 8. klasserne

Eleverne i 8.klasse vælger et af nedenstående valgfag. De 4 fag ønskes i prioriteret rækkefølge, og siden vi begyndte af udbyde valgfagene i 2020, har alle elever fået deres 1. eller 2.prioritet.

 • Billedkunst
 • Musik
 • Håndværk og design
 • Madkundskab

Vi underviser i holdstørrelser på 15-16 elever. Faget afsluttes med eksamen i juni.

 

 

Nu tilbyder vi også undervisning i Cambridge English i 8.klasse, hvor de kan opnå et certifikat på B2 niveau.

 • Et Cambridge English certifikat beviser, at man sprogligt er kvalificeret på et givent niveau.
 • Hvis eleverne har et Cambridge English-bevis, kan de søge optagelse på danske og internationale uddannelsesinstitutioner, både udenlandske gymnasier og universiteter.
 • Det kan bruges, når man søger om studievisum til Australien.
 • Også en lang række arbejdspladser, både danske og internationale, anerkender Cambridge English-eksamenerne som bevis for, at medarbejderne er sprogligt kvalificerede.
 • Det er et godt supplement til eksamenerne i det danske uddannelsessystem, fordi det udvider elevernes hverdagssprog og ordforråd på engelsk.

Uddannelsesvejledning i grundskolen

I 7. klasse påbegyndes uddannelsesvejledningen med fælles aktiviteter i klassen med UU-vejlederen. Er der derudover enkelte elever og forældre, der har behov for en personlig samtale med vejlederen, kan det aftales.

I 8. og 9. klasse forberedes eleverne på deres uddannelsesvalg via deltagelse i forskellige vejledningsaktiviteter, fx kollektiv uddannelsesvejledning, erhvervspraktik i 8. klasse, brobygning og uddannelsesmesser. Elever, der vurderes endnu ikke uddannelsesparate, vil desuden modtage personlige samtaler med UU-vejlederen. UU-vejlederen kan desuden deltage til skole/hjemsamtaler, hvor det skønnes nødvendigt. Elever bliver uddannelsesparathedsvurderet i 8. og 9. klasse.

Vejledningen skal inddrage såvel den enkelte elevs interesser og personlige forudsætninger. Alle elever udarbejder en uddannelsesplan, inden de forlader grundskolen.

Forældrene vil møde UU-vejlederen på forældremøder, når vejledning er på dagsordenen.

Hver gang UU-vejlederen er i kontakt med hele klassen, gives besked via opslagstavlem på SkoleIntra. Elever, der er vurderet endnu ikke uddannelsesparate og deres forældre, er altid velkomne til at kontakte UU-vejlederen. Forældre med børn, der er vurderet uddannelsesparate, skal som udgangspunkt benytte sig af eVejledning.dk. Ved særlige omstændigheder kan skolens UU-vejleder dog kontaktes.

Når elever, der bor på Frederiksberg har afsluttet grundskolen, vil de gense deres UU-vejleder, hvis de enten ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse eller stopper undervejs på uddannelsen.

 

Ungdommens uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning er en kommunal vejledningsordning, der skal sikre vejledning af unge om valg af uddannelse og erhverv. Alle skoler på Frederiksberg har tilknyttet en fast UU-vejleder. Vejledningen finder sted på skolen i 7. – 9. klasse.

 

Skolens UU-vejleder

Primær vejleder for 7., 8. og 9. klasse

Spor: A, B, E, og F

Uddannelsesvejleder Joan Christensen

Mobil: 2898 3817

Mail: joch18@frederiksberg.dk eller via Intra

Træffetid på skolen:

Torsdage kl. 9 – 11.30

 

Primær vejleder for 7., 8. og 9. klasse

Spor: C og D

Uddannelsesvejleder Trine Arvad Hansen

Mobil: 2898 3821

Mail: trha08@frederiksberg.dk eller via Intra

Træffetid på skolen:

Tirsdage kl. 9 – 11.30