Hero billede

INDSKOLING

Indskolingen på Johannesskolen består af fire årgange; 0. – 3. klasse. Skolens to yngste årgange; børnehaveklasse og 1. klasse holder til i Indskolingshuset, og 2. og 3. klasser holder til i skolens hovedbygning.

Når skoledagen er forbi, er skolen ramme om vores SFO. Her får børnene mulighed for at dyrke venskaber og fællesskaber i et par aktive og meningsfulde timer med deres skolekammerater.

Fællesskabet på tværs af årgangene styrkes gennem skoledagens projekter, årets traditioner og den enkelte elevs venskaber på kryds og tværs af klasser.

 

To lærere

På Johannesskolen prioriterer meget højt at have mange lærerressourcer i vores indskoling. I mange af skoledagens lektioner er der to lærere i klassen. Det er en styrke, både når den enkelte elevs behov skal tilgodeses, og det giver klassens lærere mulighed for variation og fleksibilitet i undervisningssituationen

Fordelingen af to-lærertimer på de 4 klassetrin:

 • børnehaveklassen – 27 lektioner (alle)
 • 1. klasse – 17 lektioner
 • 2. klasse – 19 lektioner
 • 3. klasse – 8 lektioner

Samarbejde om projekttid

I 1. og 2. klasse er der et bånd af tværfaglige timer i 3. og 4. lektion alle ugens fem dage. I 3. klasser er der 6 projekttimer om ugen, der ligger i tre blokke. I disse timer er der to lærere i hver klasse. Det kalder vi projekttid.

I 1. og 2. klasse indgår fagene dansk, matematik, kristendom, billedkunst og natur/teknologi. I 3. klasse videreføres projekttiden med fagene natur/teknologi, billedkunst, dansk, historie og kristendom. Vi arbejder kreativt og værkstedsorienteret på tværs af både fag, klasser og årgange. Undervisningen kan følge et særligt emne eller det samme fag kan stå på dagsordenen hele ugen. Undervisningen på tværs af fag sker under alle omstændigheder med respekt for det enkelte fags kompetenceområder og færdigheds- og vidensmål.

For børnehaveklasserne betyder projekttiden, at overgangen til 1. klasse bliver nemmere. Den er med til at give eleverne en klarere fornemmelse af, hvad livet i 1. klasse kan byde på.

Projekttiden rummer også en social gevinst. Elever, der arbejder sammen om et projekt, opnår en bedre forståelse for hinanden og lærer bl.a., hvad gensidig respekt betyder.

IT-undervisning

Eleverne i 2. klasse har en selvstændig IT-deletime om ugen. Klassen deles, og der er en computer til hver elev.

Computeren integreres i undervisningen i alle fag på alle klassetrin på forskellige tidspunkter. Nogle elever er meget erfarne computerbrugere, andre er mere usikre. Vi hjælper eleverne til de grundlæggende færdigheder, som de kan drage nytte af i undervisningen og skolearbejdet.

 

Børnehaveklassen – venskabsklasse

Det kan være en ordentlig mundfuld at være en af de små. Men hos os på Johannesskolen kan dagene opleves lysere og mulighederne for at danne positive relationer større, hvis man har en personlig ven, der går i 5. klasse Det gør ofte livet på skolen meget lettere. Derfor etablerer vi venskabsklasser mellem nybegynderne fra børnehaveklassen og de rutinerede elever fra 5. klasse. Før de nye elever begynder i skolen, får de et brev fra deres venskabsklasse. Det støtter de små – og med bevidstheden om det at være rollemodel vokser de store også med opgaven!

Læseindlæring og evaluering

På Johannesskolen er læseindlæringen centralt placeret i hele skoleforløbet og i indskolingen i særdeleshed.

Læsning er en integreret del af danskundervisningen, der også har skrivning, sprog, litteratur og kommunikation som omdrejningspunkt.

 • I børnehaveklassen er den forberedende læsning et af kerneområderne. Klassens kommende dansklærere arbejder sammen med børnehaveklasselærerne og anvender bl.a. et evalueringsmateriale/sprogvurdering, der følger den enkelte elev op i første klasse.
 • De børnehaveklasseelever, der har brug for lidt ekstra fokus på sprog og begreber, får tilbudt et Sprogløft. Det betyder, at eleverne i mindre grupper sammen med skolens talepædagog og en af klassens lærere arbejder målrettet med sproget. Der arbejdes med tale, bogstaver og lyde i et kortere intensivt kursus efter efterårsferien.
 • I første klasse er begynderlæsningen den vigtigste del af danskundervisningen. Vi arbejder målrettet videre med de sproglige erfaringer, som eleven har fået i børnehaveklassen. Eleverne bliver testet i slutningen af november. Testens resultater synliggør elevernes individuelle behov og bliver brugt i tilrettelæggelsen af undervisningen. De elever, der har brug for ekstra hjælp til at komme godt i gang med læsningen, får tilbudt et individuelt undervisningsprogram, Læseløft. Læseløftet er tidlig, intensiv og individuel undervisning til elever i foråret i 1. klasse. Forløbet kræver intensiv forældreopbakning i form af daglig læsning og understøttende stimulering omkring sproglig opmærksomhed.
 • I april/maj tester vi eleverne i en sætningslæseprøve. Udbyttet af denne prøve indgår i den samlede evaluering af eleven. Forældrene bliver, på baggrund af lærernes almene iagttagelser samt testens resultater, orienteret om elevens læsestandpunkt ved årets anden skole-hjemsamtale i slutningen af skoleåret.
 • I anden klasse arbejder vi med den fortsatte læsning af både kendte og ukendte tekster i forskellige genrer. For nogle af de elever som var på vippen til Læseløftet, tilbyder vi et intensivt læse/skrivekursus til to elever fra hver 2. klasse. Kurset strækker sig fra august til oktober, og målet er at give udvalgte elever fra de to 2. klasser ekstra opmærksomhed og bringe dem videre i deres læse- og skriveudvikling. I slutningen af anden klasse foretager vi en test i april/maj måned, og den indgår som en del af den samlede evaluering af eleven. Forældrene får en tilbagemelding ved årets anden skole-hjemsamtale i slutningen af skoleåret.
 • I tredje klasse bevæger eleverne sig fra kun at læse for at opleve til at læse for at lære. I danskundervisningen arbejdes der med genrekendskab, men elevernes læseforståelse afhænger i de øvrige fag også af deres evne til at skelne mellem forskellige teksttyper. Eleverne bliver testet efterår og forår i forhold til både deres læse- og staveudvikling.

Tidlig indsats i matematik

Tidlig indsats i matematik/matematikløft er en individuel forebyggende indsats, der tilbydes elever i 1. klasse. Klassens matematiklærer udvælger eleverne på baggrund af den daglige undervisning og en forudgående individuel test. Herefter iværksættes der, ligesom ved læseløftet i dansk, en indsats omkring det enkelte barn, hvor matematiklæreren tilrettelægger et koncentreret forløb, der med forældrenes opbakning og støtte, løfter barnets matematiske færdigheder.

Mobilfri skoledag

Skoledagen i indskolingen er mobilfri. Det er vores vurdering og erfaring, at det har en positiv effekt på både indlæring og det sociale samvær, når eleverne ikke har mobiltelefoner til rådighed i skoletiden. Som udgangspunkt samler vi, som i resten af skolen, telefonerne ind om morgenen og opbevarer dem i et aflåst skab. Vores erfaring er dog, at det tidligst giver mening i løbet af 2. klasse – før har eleverne ikke deres egne mobiltelefoner.
Skolen kan ikke tilbyde en forsikring, som dækker elevernes mobiltelefoner. Forældre må selv søge dækning gennem familiens egen forsikring.

Traditioner

Hos os er traditioner ikke bare ”vi plejer”, men også tydelige markeringer af årets gang på Johannesskolen. Det er dage og begivenheder som elever og lærere skaber et fællesskab omkring – og noget alle glæder sig til. I løbet af året samles vi bl.a.:

 • morgensang
 • fælles skovtur
 • idrætsdag
 • projekter
 • rengøringsdag
 • litteraturdag/ uge
 • julemarked sammen med SFO
 • forårsfest

Årets højtider bliver også markeret, enten sammen med resten af skolen eller for indskolingen alene.