Hero billede

SAMFUNDSANSVAR – EN FÆLLESVÆRDI

Medlemsskolerne af Danmarks Private Skolers har i 2021 vedtaget et kodeks for samfundsansvar. Det fælles kodeks for samfundsansvar består af en fælles forståelsesramme og af syv konkrete samfundsløfter.Kodekset er et udtryk for et fællesskab om værdien samfundsansvar og samtidig et udtryk for en fælles forventning og holdning til, hvad samfundet med rimelighed kan forvente af de frie og private skoler.

På Johannesskolen løfter vi vores del af samfundsansvaret og arbejder kontinuerligt med skolens sociale ansvarlighed og har derfor iværksat målrettede indsatser inden for de syv kernetemaer, der gavner såvel skolens elever og det omkringliggende samfund.

De syv samfundsløfter

Skolen og omverdenen

På Johannesskolen har vi konkrete aktiviteter og indsatser, hvor vi gør en positiv forskel for omverdenen; det store fællesskab, vi er en del af.

Vi arbejder på at blive Grøn Skole – i den forbindelse arbejder vi med indfasning af affaldssortering, større fokus på skolens energiforbrug, herunder mulighed for opsætning af solceller, overgang til LED-belysning i stedet for lysstofrør samt retningslinjer for indkøb og forbrug i skolens kantine.

Vi arbejder desuden med FN’s 17 verdensmål, der især foldes ud i vores tre årlige fordybelsesuger.

På det nære niveau har vi en skolepatrulje, der dagligt hjælper børn og voksne sikkert gennem trafikken tæt på skolen.

Skolens rummelighed og resultater

I forhold til det andet samfundsløfte har vi konkrete aktiviteter og indsatser, der understøtter ansvarligt optag og positiv udvikling af alle elever, uanset deres faglige, fysiske eller psykiske udgangspunkt.

Vi har en klar procedure for elevoptag og et forventningskatalog for skolen og dens ansatte, elever og forældre for at sikre det bedst mulige udgangspunkt for samarbejde. Dertil kommer konkrete indsatser i forhold til udfordrede elever i form af ressourcelærere og specialpædagogiske indsatser.

Skolen til fremtiden

Vi har konkrete aktiviteter og indsatser, der har til hensigt at forberede og give eleverne kompetencer til det liv og arbejdsliv, de vil opleve i en nærtstående fremtid. Vi er ambitiøse på alle børns vegne og har et kontinuerligt fokus på at udvikle elevernes kundskaber inden for de specifikke fagområder. Det ses bl.a. inden for STEM- og sprogfagene, hvor vi har fokus på at opøve elevernes innovative evner, deres kreativitet og idéudvikling.

Eleverne lærer at arbejde projektorienteret fra indskolingen, og den projektorienterede arbejdsmetode vedligeholdes skolegangen igennem blandt andet i fordybelsesugerne.

Vi har også fokus på yoga og mindfulness som tilvalgsfag. Eleverne har desuden mulighed for at tilvælge faget Cambridge English og deltage i TalentCamp i fagene dansk, engelsk og matematik.

I samarbejde mellem UU-vejledningen, skole og hjem sikrer vi, at vores elever kommer godt videre til ungdomsuddannelserne.

Vi har desuden et kontinuerligt fokus på IT, som et redskab til bl.a. formidling og præsentation. For at understøtte dette, har vi en plan for udviklingen af elevernes IT-handlekompetencer fra 0.-9. klasse. Skolens to IT-vejledere understøtter arbejdet med dette, og vi har fokus på opdatering af skolens hardware, med bl.a. nye elektroniske tavler i alle klasser fra skoleåret 23/24.

Skolens mangfoldighed

I forbindelse med det fjerde samfundsløfte har vi konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter optag og udvikling af alle børn og unge, uanset social baggrund, som søger optagelse på skolen. Alle kan få deres børn opskrevet på skolens venteliste, og vi optager børnene efter indskrivningsdatoen til 0., 4. og 7. klasserne. Vi laver desuden løbende optag, hvis der bliver en ledig plads.

 

Skolen har via overlærer Neumanns mindelegat mulighed for at hjælpe elever, der på grund af økonomiske forhold i hjemmet, har brug for hjælp til en studierejse, lejrskole eller lignende. Mange elever har i årenes løb nydt godt af Valdemar Neumanns omsorg for sin gamle skole.

Skolen som forebyggende instans

På Johannesskolen har vi konkrete aktiviteter og indsatser, der forebygger problemer med store konsekvenser for individet og samfundet. Vi har en nedskrevet Trivsels- og Antimobbe-strategi og en handleplan ved sorg og krise, som fastlægger vores handlerum og interne ansvarsfordeling.

Skolens AKT-lærere løfter desuden en stor opgave til glæde for både elever og lærere og pædagoger. Når trivslen er udfordret, er de en resurse, der også løfter den enkelte elev og tilbyder samtaler, når der er udfordringer i den enkelte elevs liv.

Skole-hjem-samarbejdet er af største vigtighed – det gælder både forældremøder, skole-hjem-samtaler, klassetrivselsundersøgelser i løbet af skoleåret samt de mange trivselstiltag, som iværksætter såvel på klasseniveau som for hele skolen. På Johannesskolen har vi klassens tid, hvor klassens fællesskab til stadighed vedligeholdes.

Skolens fokus på rettigheder og konventioner

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter de grundlæggende rettigheder for alle. Johannesskolen har 4 elevråd, der skal danne eleverne til at deltage i den demokratiske debat og sikre, at deres stemmer bliver hørt. To gange om året holder ledelsen holder møde med repræsentanter fra elevrådene i det formaliserede samarbejde i henholdsvis FællesUdvalget og det Lille og Store elevudvalg.

Der er udbredt fokus på at sikre den gensige respekt og en god omgangstone og form blandt alle på skolen.

Vi ønsker fremadrettet at afholde en demokratidag for alle skolens elever i forbindelse med den årlige elevrådsdag afholdt af Danske Skoleelever.

Elevens videre vej i uddannelsessystemet

Som skolens samlede evaluering viser, har vi konkrete aktiviteter og indsatser, der understøtter kvalificerede uddannelsesvalg og fremmer, at eleverne går videre i uddannelse. Vi tilbyder coachforløb til elever, der af den ene eller anden grund er udfordring i forhold til afgangsprøverne.

Skolens ledelse og bestyrelsen følger op på afgangskaraktererne for at understøtte ønsket om et højt fagligt niveau.

Dertil kommer diverse tiltag som brobygning, introkurser og erhvervspraktik, der sikrer, at alle elever stifter bekendtskab med en bred vifte af ungdomsuddannelser.

Skolen har et samarbejde med det lokale gymnasium Falkonergården om muligheden for, at elever i 9. klasse kan tage astronomi på c-niveau for derigennem at forberede dem på deres videre vej gennem uddannelsessystemet.