Johannesskolens vedtægter

NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS

§ 1.

1.1

Institutionens navn er Johannesskolen, CVR-nr. 11 51 48 12.

1.2

Skolens adresse er Troels-Lunds Vej 15, 2000 Frederiksberg. Dens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

1.3

Johannesskolen er en selvejende, uafhængig uddannelsesinstitution.

1.4

Dens værneting er Frederiksberg Ret.

1.5

Skolens oprettelses år er 1910.

FORMÅL OG MÅLSÆTNING

§ 2.

2.1

Johannesskolens formål er skoledrift i henhold til friskoleloven.

2.2

Johannesskolen er en privat skole, der formidler undervisning på et højt fagligt niveau. Skolen er en helhedsskole, der tilbyder undervisning fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Skolen kan tillige omfatte 1-årig undervisning på 10. klassetrin samt skolefritidsordning.

Skolen skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolen er oprettet af en forældrekreds på et folkekirkeligt grundlag i 1910. Skolen bygger på et kristent livs- og menneskesyn og ser det som sit mål at fremme respekten og tolerancen for det enkelte menneske.

2.3

Skolen har som formål at understøtte og udbygge den enkelte elevs faglige og personlige udvikling og forberede den enkelte til videre uddannelse.

Skolen søger i sin virksomhed og daglige arbejde at udvikle elevernes demokratiske forståelse og evne til at deltage i demokratiske beslutningsprocesser.

Skolen skal i hele sit virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Skolen ønsker at udvikle elevernes internationale forståelse og skærpe deres sans for egne og andre kulturers værdier.

2.4

Skolens mål er at skabe de bedste rammer for uddannelse og dannelse gennem et forpligtende og ansvarsbevidst samarbejde mellem lærere, elever og forældre.

Johannesskolen ønsker i videst muligt omfang at udnytte den frie skoles muligheder.

SKOLENS LEDELSE OG FORÆLDREORGANISATION

§ 3.

3.1

Skolens ledelse varetages af bestyrelsen og skoleleder.

3.2

Bestyrelsen varetager skolens overordnede ledelse. Bestyrelsen er ansvarlig over for undervisningsministeren for skolens økonomi, virksomhed og drift, herunder at forvaltningen af statslige tilskud er i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser i lovgivningen og skolens vedtægter.

3.3

Skolelederen er skolens daglige leder og er ansvarlig for skolens virksomhed over for bestyrelsen, ligesom skolelederen har det pædagogiske ansvar for skolens undervisning og eksaminer over for undervisningsministeren.

3.4

Til skolen hører et forældrerepræsentantskab. Forældrerepræsentantskabets formål er at medvirke til det bedst mulige samarbejde mellem skolen, dens ansatte, elever og forældrekredsen. Forældrerepræsentantskabet består af en repræsentant fra hver af skolens klasser. Skolens bestyrelse udsteder forretningsorden for skolens forældrerepræsentantskab.

3.5

Skolens forældrekreds består af forældrene til elever på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven.

Skolen kan anse den, der har eleven i pleje, for bemyndiget til at handle på forældremyndighedens indehavers vegne, dog ikke for så vidt angår spørgsmålet om skolegangens begyndelse og varighed.

Skolen fører en liste over de personer, som har tilmeldt sig som hørende til forældrekredsen. Listen ændres kun efter begrundet – om nødvendigt tillige dokumenteret – skriftlig anmodning herom med efterfølgende behørig underretning til den eller de personer, der optages henholdsvis slettes på listen, hvorved bemærkes, at forældremyndighedsindehavere altid har ret til at udøve deres rettigheder, uanset om de er optaget på listen.

 

Ordinært forældrekredsmøde afholdes hvert år på skolen eller et andet sted i hjemstedskommunen inden udgangen af april måned.

 

Forældrekredsmødet indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

 

Indkaldelsen til ordinært forældrekredsmøde skal mindst indeholde følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning.
 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte årsrapport til orientering.
 4. Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 6. Valg af suppleanter.
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på det ordinære forældrekredsmøde, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage inden forældrekredsmødets afvikling.

 

Forslag skal bekendtgøres for medlemmerne senest 5 dage inden afvikling af forældrekredsmødet.

Hvert medlem har én stemme.

Forældrekredsen er beslutningsdygtigt uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

Forældrekredsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.

Forældrekredsen træffer selv afgørelse om, hvorvidt personer uden for forældrekredsen kan deltage i forældrerepræsentantskabsmøder og i givet fald hvilke personer.

 

Der skal føres protokol over det på forældrekredsmødet vedtagne. Protokollen skal underskrives af dirigenten.

 

Valghandlinger skal være hemmelige, hvis et eller flere medlemmer af forældrekredsen ønsker det.

BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

§ 4.

4.1

Skolens bestyrelse består af 10 medlemmer.

3 medlemmer vælges af og blandt forældrekredsen, 2 medlemmer vælges af og blandt skolens ansatte, og 5 medlemmer udpeges af bestyrelsen.

 

Mindst et flertal af bestyrelsens medlemmer skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark. Ingen bestyrelsesmedlemmer er ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget de pågældende.

4.2

Ethvert bestyrelsesmedlem skal respektere skolens formålsparagraf.

Bestyrelsen skal så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, jfr. lov om ligestilling af mænd og kvinder.

 

Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder de betingelser for medlemskab af bestyrelsen, som følger af lov om friskoler og private grundskoler eller af vedtægterne.

Udtræder et bestyrelsesmedlem i funktionsperioden, indtræder suppleanten for resten af funktionsperioden. Hvis der ikke er en suppleant, skal der hurtigst muligt vælges et nyt bestyrelsesmedlem for den udtrædendes resterende funktionsperiode.

 

Bestyrelsesmedlemmerne skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske, og kan i øvrigt fortsætte i bestyrelsen, selvom de ikke har børn på skolen, indtil bestyrelsesmedlemmets valgperiode udløber.

 

Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke afsættes i funktionsperioden. Forældrekredsen kan dog på et forældrekredsmøde afsætte et eller flere forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer i funktionsperioden, såfremt dagsordenen for mødet indeholder et punkt om afstemning om afsættelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer med angivelse af, at afsættelse sker ved almindelig stemmeflerhed.

4.3

For at have sæde i Johannesskolens bestyrelse skal alle medlemmer opfylde følgende betingelser:

 1. være myndige
 2. ikke være ansat i en ledende stilling ved skolen,
 3. for bestyrelsens medlemmer gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v., ligesom bestyrelsens medlemmer skal opfylde de til enhver tid gældende krav i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v.
4.4

Bestyrelsens medlemmer er ulønnede og kan desuden ikke modtage honorar eller lignende betaling af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

4.5

Bestyrelsens medlemmer er ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler for deres virke som bestyrelsesmedlemmer.

4.6

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld.

§ 5.

5.1

5 medlemmer af bestyrelsen udpeges af bestyrelsen for en periode af fire år efter følgende retningslinjer:

 1. Biskoppen over Københavns Stift indstiller en præst i Den danske Folkekirke med kendskab til skoleforhold.
 2. En person, der har bestået juridisk embedseksamen, og som kan tilføre bestyrelsen juridisksagkundskab fra sit erhverv som advokat, dommer, embedsmand eller tilsvarende beskæftigelse.
 3. En person, der kan tilføre bestyrelsen økonomisk sagkundskab.
 4. En person, med afgangseksamen fra og eventuelt med tilknytning til en højere læreanstalt.
 5. En person, der efter bestyrelsens eget valg, kan tilføre bestyrelsen anden sagkundskab, som skolen har behov for.
5.2

3 repræsentanter samt 2 suppleanter vælges blandt og af forældrekredsen for et tidsrum af 2 år.

Alle, der har forældremyndighed over elever, der er indskrevet på skolen på tidspunktet for valgets afholdelse, kan stemme ved valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen.

Der kan kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over en elev i skolen.

Ansatte på skolen, der samtidig er forældre til elever på skolen, har stemmeret på lige fod med andre forældre til elever på skolen, men ansatte på skolen kan ikke vælges til bestyrelsen som forældrerepræsentanter

5.3

2 repræsentanter og 2 suppleanter vælges blandt og af skolens medarbejdere for en periode af 2 år.

Stemmeberettigede er alle ansatte på skolen med undtagelse af skolelederen.

§ 6.

6.1

Ekstraordinært forældrekredsmøde afholdes, når skolens bestyrelse beslutter det. Ekstraordinært forældrekredsmøde skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når 5 medlemmer af bestyrelsen eller 50 medlemmer af forældrekredsen skriftligt kræver det. Indkaldelsen sker som ved ordinært forældrekredsmøde.

6.2

Dagsordenen for ekstraordinært forældrekredsmøde skal indeholde et punkt om afstemning om afsættelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer. Afsættelse af bestyrelsesmedlemmer og nyvalg sker ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte.

BESTYRELSENS KONSTITUERING, MØDER M.V.

§ 7.

7.1

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand af bestyrelsens midte. Valgperioden er 1 år, eller indtil bestyrelsen måtte foretage ny konstituering. Bestyrelsesformanden skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Ved formandens forfald varetages hvervet som formand af næstformanden.

7.2

Forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet er gældende for bestyrelsens medlemmer. I øvrigt træffer bestyrelsen beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at vedkommende er udelukket fra at deltage i bestyrelsens forhandling og afstemning om sagen.

Et medlem har pligt til selv at underrette bestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om vedkommendes habilitet.

Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen, der føres over bestyrelsens beslutninger.

7.3

Bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed med mindre andet fremgår af disse vedtægter. I tilfælde af stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er mødt personligt frem. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev.

7.4

Over bestyrelsens beslutninger føres en protokol. Protokollen underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols.

7.5

Skolelederen har ret til at deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret med mindre bestyrelsen i det konkrete tilfælde beslutter, at skolelederen ikke kan deltage i mødet eller dele heraf.

Skolens regnskabsfører samt repræsentanter for skolens ansatte, skolens revisor eller anden sagkyndig bistand kan efter bestyrelsens ønske overvære bestyrelsesmøderne eller udvalgte punkter.

Ved behandling af enkeltsager, der vedrører personer i skolens ledelse eller enkelte ansatte, kan bestyrelsen suspendere mødedeltagelsen for en, flere eller alle de pågældende.

Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v. samt vedtægternes § 8 stk. 2 og § 8 stk. 8, er tillige gældende for skolens ansatte.

7.6

Skolen kan udbetale kørselsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmerne efter reglerne i tjenesterejseaftalen, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 12212 af den 30. juni 2000.

BESTYRELSENS BEFØJELSER OG OPGAVER

§ 8.

8.1

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen jf. § 3 stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om ethvert spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

8.2

Bestyrelsen er ansvarlig for, at skolens forældrekreds indkaldes til møder, hvor forældrekredsen kan foretage valg til skolens bestyrelse, jfr. § 5, stk. 2.

8.3

Bestyrelsen godkender det af skolens ledelse udarbejdede årsbudget.

Bestyrelsen træffer efter indstilling fra skolelederen beslutning om skolepengenes størrelse.

Bestyrelsen fastsætter efter indstilling fra skolelederen beslutning om størrelsen af forældrebetalingen for skolefritidsordningen.

Bestyrelsen er ansvarlig for at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport i overensstemmelse med gældende regler. Årsrapporten gennemgås og godkendes af bestyrelsen.

Bestyrelsen udarbejder i tillæg til årsregnskabet en skriftlig beretning om skolens drift.

8.4

Skolen tegnes af bestyrelsens formand og skolelederen i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura, jfr. dog vedtægternes § 10, stk. 4 og 5.

8.5

Bestyrelsen ansætter skoleleder og afskediger denne.

Bestyrelsen ansætter og afskediger efter indstilling fra skolelederen alt fastansat personale i øvrigt. Bestyrelsen kan overdrage skolens leder sin ret til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale.

8.6

Bestyrelsen træffer i fællesskab med forældrekredsen beslutning om ændring af nærværende vedtægter. En sådan

beslutning kan kun træffes, såfremt mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer – herunder formanden eller i dennes

fravær næstformanden – i 2 på hinanden følgende møder stemmer herfor. Møderne skal afholdes med ordinært

varsel, og med mindst 1 måneds mellemrum, og hvori vedtægtsændringer har været på dagsordenen.

Vedtægtsændringer har kun gyldighed, hvis de 1) indeholder oplysning om, hvem der er formand og næstformand for bestyrelsen, 2) er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer og 3) angiver bestyrelsesmedlemmernes navne og adresser med let læselig skrift f.eks. maskinskrift og 4) er offentliggjort på skolens hjemmeside med angivelse af, hvornår offentliggørelsen har fundet sted, og hvornår vedtægtsændringerne er vedtaget af bestyrelsen.

8.7

Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. En sådan beslutning kan kun træffes, såfremt mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer – herunder formanden eller i dennes fravær næstformanden – stemmer herfor.

Nærværende vedtægts § 8 stk. 8, tinglyses på samtlige de institutionen tilhørende ejendomme, idet tinglysningen sker som rådighedsindskrænkning og med respekt af de på tinglysningstidspunktet værende servitutter og panthæftelser.

Påtaleberettiget i henhold til bestemmelsen er enkeltmedlemmer af bestyrelsen.

8.8

Bestyrelsen skal i tilfælde af uoverensstemmelse mellem lovgivningen og vedtægtens ordlyd følge lovgivningen, og bestyrelsen har ansvaret for, at vedtægten til enhver tid er i overensstemmelse med lovgivningen.

SKOLELEDERS BEFØJELSER

§9

9.1

Skolelederen har ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår.

9.2

Skolelederen ansætter og afskediger vikarer, timelærere og andet midlertidigt ansat personale. Bestyrelsen orienteres senest på næstkommende møde om sådanne personalemæssige dispositioner. For det fastansatte personales vedkommende forelægger skolelederen indstilling om ansættelse og afskedigelse for skolens bestyrelse.

Skolelederen anviser og fordeler arbejdet blandt skolens lærere og øvrige ansatte, og træffer alle nødvendige dispositioner i forbindelse med skolens daglige drift.

9.3

Skolelederen udarbejder skolens budget, der fremlægges for bestyrelsen til godkendelse forud for regnskabsårets start.

9.4

Løbende udgifter i forbindelse med skolens daglige drift, herunder lærerlønninger, udgifter til rengøring og mindre istandsættelser tegnes af skolelederen sammen med skolens regnskabsfører indenfor de af bestyrelsen fastsatte retningslinier.

9.5

Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

9.6

Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v. samt vedtægternes § 8 stk. 2 og § 8 stk. 8, er tillige gældende for skolelederen og skolens øvrige personale.

REGNSKAB, BUDGET OG KAPITALFORHOLD

§10

10.1

Skolens regnskabsår er kalenderåret.

10.2

Bestyrelsen er ansvarlig for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler. Regnskabet revideres af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor. Med revisors påtegning forelægges regnskabet for bestyrelsen til godkendelse, hvilket skal ske inden 31. marts. Regnskabet underskrives af bestyrelsens medlemmer, der samtidig skal afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab. Herudover underskrives regnskabet af skolelederen.

10.3

Skolens drift dækkes gennem offentlige tilskud, ved egen dækning, f.eks. skolepenge fra eleverne og forældrebetaling for skolefritidsordning og eventuelt ved bidrag fra andre.

Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode, og et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

10.4

Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

10.5

Likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne herom i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

10.6

Medlemmer af forældrekredsen samt ansatte ved skolen har altid ret til at få indblik i budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt i bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre såfremt mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer – herunder formanden eller i dennes fravær næstformanden – stemmer herfor.

Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt m.v. i forvaltningslovens kapitel 8, kan dog ikke videregives.

OPHØR

§11

11.1

Udenfor de tilfælde, hvor bestyrelsen efter loven skal drage omsorg for likvidation af skolen, træffer bestyrelsen i fællesskab med forældrekredsen beslutning om skolens nedlæggelse. Forældrekredsens beslutning skal træffes på to på hinanden følgende forældrekredsmøder med mindst 1 og højst 4 måneders mellemrum.

Såfremt forholdene umuliggør skolens fortsatte virke eller såfremt skolen ophører med at drive skole i overensstemmelse med vedtægternes § 2, skal den nedlægges.

Bestyrelsen har dog pligt til, inden ophør besluttes, at forsøge skolevirksomheden fortsat.

11.2

Efter at der er truffet beslutning om skolens opløsning eller ophør, har bestyrelsen ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med disse vedtægter. Bestyrelsen skal således fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med disse vedtægter.

Det påhviler bestyrelsen umiddelbart efter at beslutning er truffet at orientere forældrene til skolens elever om beslutningen om skolens opløsning eller ophør og om grundlaget herfor, ligesom det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner eleverne er hjemmehørende i, meddelelse om skolens nedlæggelse.

Undervisningsministeriet skal ligeledes orienteres omgående af bestyrelsen, såfremt skolen standser sine betalinger, begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

11.3

Eventuelle overskydende midler skal med undervisningsministerens godkendelse anvendes til skolevirksomhed, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v.

– – – o o 0 o o – – –

Således vedtaget af Johannesskolens bestyrelse på møderne den 15. september 2021 og den 15. oktober 2021.

Ovenstående vedtægter godkendes herved.

 

Vedtægterne er godkendt af Undervisningsministeriet den 2. februar 2022.

Vedtægterne er lagt på Johannesskolens hjemmeside den 3. februar 2022.