Hero billede

Johannesskolens trafikpolitik

Skolens ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Trafikundervisningen har som mål at give skolens elever i alle aldre gode vaner i trafikken og lære dem at begå sig i den på sikker vis.

Det er vigtigt at understrege, at alle voksne, forældre og ansatte, er rollemodeller og bør udvise stor opmærksomhed omkring overholdelse af gældende færdselsregler. Især ifm. den daglige morgentrafik, der kan være uoverskuelig for vores yngste elever.
Skolen indgår i en løbende dialog med relevante aktører, herunder Politiet og Frederiksberg Kommune, for at sikre gode skoleveje for vores elever.

Johannesskolens trafikpolitik er udarbejdet af skolens færdselskontaktlærere Cecilie Kimer og Christian Brixen i samarbejde repræsentant fra ledelsen, Stig Mandsberg. Nærværende udgave har været til høring på et PD-møde for skolens pædagogiske personale i foråret 2024, i skolens bestyrelse april 2024 samt på forældrekredsmødet april 2024.

Johannesskolens trafikpolitik revideres hvert tredje år af skolens færdselskontaktlærere. Næste revision er foråret 2027.

Hensyn i morgentrafikken og om eftermiddagen, når eleverne får fri

 • Alle forældre opfordres til ikke at køre forbi skolen på Troels-Lunds Vej for at minimere mængden af trafik lige foran skolen.
 • Sker dette alligevel bør der være fuld opmærksomhed på at tage hensyn til de bløde trafikanter.

 

Afsætning af børn ved skolen

 • Alle forældre, der transporterer deres børn i bil til skolen, opfordres til at sætte af på Marielystvej, hvor der kan parkeres.
 • Biler må ikke standse ved indkørslen til stikvejen mod Kastanjehaven, ligesom standsning foran skolens hovedindgang frabedes. Dette af hensyn til muligheden for, at cykler frit skal kunne komme til og fra skolen.

Til skole

 

 • Alle forældre opfordres til at træne skolevejen med deres børn.
 • Alle elever opfordres til så vidt muligt enten at cykle eller gå i skole.

 

Parkering

 • Cykler
  • Alle bør udvise opmærksomhed på kun at parkere sin cykel, så den ikke er til gene for anden trafik eller nedsætter muligheden for at komme frem.
  • Cykler parkeres i cykelkælderen, i stativerne langs skolens mur mod Troels-Lunds Vej eller i det begrænsede område på stikvejen mod Kastanjehaven.
  • Det er ikke tilladt at parkere sin cykel i indkørslen ved hovedindgangen eller sådan, at den fylder ud på stikvejen mod Kastanjehaven.
 • Biler
  • Skolens parkeringspladser på stikvejen mod Kastanjehaven er kun for skolens ansatte og kan benyttes med gyldig parkeringstilladelse i forruden.

Skolepatrulje

Praktisk organisering

 • Hver morgen er der 4-6 SP’ere på vagt ved krydset Troels-Lunds Vej og Hoffmeyersvej.
 • SP-instruktøren er ansvarlig for organiseringen og oplæringen af de nye SP’ere i samarbejde med politiet.
 • Alle SP’ere deltager i kursus med skolens færdselskontaktlærere og repræsentant fra politiet for at sikre den fornødne oplæring.

 

Opbakning og belønning

 • Elever, lærere, forældre og beboere i lokalområdet opfordres til at bakke op om skolepatruljen og respektere deres anvisninger.
 • Skolepatruljens indsats gives løbende opmærksomhed efter behov i klasserne, på personalemøder og til forældremøder.
 • Som tak for indsatsen modtager SP’erne en julegave samt deltagelse i årlig tur i Tivoli sammen med færdselskontaktlærerne.

 

På cykeltur med skolen

 • Klasserne orienteres på forhånd om, at alle har ansvar både for sig selv og hinanden, når de er på tur.
 • Undervejs orienteres børnene om evt. særlige steder eller forhold i trafikken, som de skal være opmærksomme på.

 

Forældremøder

 • Der skal være et årligt orienteringspunkt på første forældremøde i alle klasser, hvor nærværende trafikpolitik tages op.

Undervisning

Færdselsundervisning i hele skoleforløbet

Faghæftet ”Færdselslære” danner grundlag for undervisningens tilrettelæggelse og indhold. På Johannesskolen har vi følgende indhold:

 • 0. klasse: Rollen som fodgænger og gå-prøve.
 • 1.-2. klasse: Sikkerhed, skilte og orientering i trafikken. Der arbejdes med kampagnebudskaber, brugen af cykelhjelm og skiltekendskab.
 • 3. klasse: Den lille cyklistprøve. Eleverne arbejder med ansvarlighed i trafikken og gennemfører sammen med klassens lærere den lille cyklistprøve.
 • 4.-5. klasse: Testpiloter. Med udgangspunkt i egne transportmidler sættes fokus på sikkerhed og synlighed i trafikken.
 • Alle i 4.-6. klasse deltager i kampagnen Alle Børn Cykler, der sætter fokus på elevernes egen transport til og fra skole og fritidsaktiviteter.
 • 6. klasse: Eleverne kan melde sig som skolepatrulje og modtager derigennem undervisning, der sætter dem i stand til at varetage opgaven.

Cyklistprøven gennemføres i juni måned af klassens lærere med færdselskontaktlærerne som tovholdere.

 • klasse: Fokus på holdninger, adfærd og trafiksikkerhed. Trafik tages op i klassens tid, og der arbejdes med dialog og øvelser.
 • -9. klasse: Samling på årgangene med fokus på trafiksikkerhed og adfærd i trafikken. Sikker Trafik LIVE benyttes med tilbud om foredrag.

Førstehjælp

 • Eleverne modtager kursus i førstehjælp som en del af idrætsundervisningen på 2., 4. og 7. årgang.

Færdselskontaktlærernes arbejdsopgaver

 • Færdselskontaktlærerne står for koordination af undervisning, samarbejde med politiet, opdatering af kolleger vedr. materialer m.v.
 • En gang om året på skoleårets første PD-møde orienterer færdselskontaktlærerne om færdselsundervisning til skolens lærere og pædagoger.
 • Kerneteam har ansvar for at planlægge undervisningen i klassen – inspiration kan hentes hos færdselskontaktlærerne.
 • Inspiration til lærere på 3. årgang om deres afholdelse af ”Den lille cyklistprøve” på en dag i anden arbejdsperiode.
 • Færdselskontaktlærerne står for information om og afholdelse af cyklistprøven i anden arbejdsperiode i 6. klasse.
 • Færdselskontaktlærerne etablerer, underviser og er ansvarlig for skolepatruljen. Herunder deltagelse i den årlige skolepatruljelejrskole.

 

Ressourcer til færdselsundervisningen

 • Johannesskolen har to færdselskontaktlærere.
 • Ved ny færdselskontaktlærer afsætter skolen midler til deltagelse på et af Rådet for Sikker Trafiks kurser for færdselskontaktlærere.
 • Løbende behov for opdatering af færdselskontaktlærerne aftales med ledelsen.

 

Lokalområdet

Johannesskolen går gerne i dialog med naboer og andre interessenter i lokalområdet for at sætte fokus på sikker trafik.

Varekørsel til skolen

 • Skolen er i løbende dialog med samarbejdspartnere og har en fast ordning med, at varelevering til skolen altid sker uden for tidsrummet 7.45-8.15.
 • Skolen indgår desuden i en løbende dialog med relevante interessenter ift. skiftende udfordringer i trafikafviklingen omkring skolen.