Hero billede

HISTORIE

6 REKTORER

Johannesskolen har sin oprindelse i de kulturelle strømninger og modsætninger, der prægede skoledebatten i de tidlige år af 1900-tallet.

GROSSERER S. O. AAGAARD

Hoveddrivkraften og den økonomiske støtte var grosserer S. O. Aagaard, der ønskede at få oprettet en skole ledet i ”kristen ånd”.
Intentionerne lykkedes, da man fandt nogle egnede lokaler i en gammel villa på H. C. Ørsteds Vej 29. Den nye skole – Johannesskolen – havde første undervisningsdag den 3. september 1910.
Ved slutningen af det første skoleår var der 68 elever fordelt på 7 klassetrin. Skolens leder, Herman Hansen, og skolens 9 lærere var helt afhængige af tilskud fra grosserer Aagaard og af andre donationer til skolens drift.

REKTOR CHRISTIAN CHRISTENSEN

I 1911 overtog Christian Christensen ledelsen af Johannesskolen.
I 1918 flyttede Johannesskolen ind i en ny skolebygning på Vodroffsvej 53. Man havde allerede i nogle år haft undervisning på adressen i nogle mindre lokaler. Fra samme år havde Johannesskolen ikke tilknytning til nogen bestemt kirkelig retning.

Allerede i begyndelsen af 1920’erne havde skolen nået en anselig størrelse på 575 elever, den havde nu 2 spor fra 1. klasse til 3.g. Der blev lagt vægt på orden og gode karakterer. Lærernes metodefrihed var et ukendt begreb. Skolen bestemte, hvilke bøger der skulle bruges til de enkelte fag.
Elevernes eksamensresultater kunne man læse i årsskriftet – opstillet i orden med de bedste først. Senere gik man over til alfabetisk opstilling.

Nutidens studierejser rundt om i Europa hørte endnu til en fjern fremtid. I 1931 var et af årets højdepunkter en sommerlejr på Fanø; men allerede kort efter 2. verdenskrig begyndte man at rejse til udlandet med eleverne. Blandt de tidligste rejsemål var Paris og Pyrenæerne.

REKTOR CHRISTIAN REBILD

I Christian Christensens rektortid bevarede skolen sin klare kristelige linje, men under rektor Rebild (1949-1966) skete der en opblødning, da skolens formål nu blev at ”formidle en kristen humanisme og derigennem vække og udvikle sansen for åndelige værdier”.

REKTOR CHRISTIAN GRAVERSEN

Perioden under rektor Christian Graversen (1966-1977) var præget af mange ændringer på den skolepolitiske front. Johannesskolen var klemt af sine trange og utidssvarende lokaleforhold. For at kunne deltage i den nye udvikling var det derfor afgørende at skaffe nye og større bygninger.

REKTOR JENS WINTHER

En sej kamp for byggetilladelse og statstilskud syntes næsten håbløs, men under rektor Jens Winther (1977-1984) lykkedes anstrengelserne. Et stædigt politisk benarbejde og en god portion økonomisk vovemod skaffede i 1981 skolen de nuværende smukke rammer.

Allerede inden flytningen til Troels-Lunds Vej havde skolen oprettet de nye samfundsfaglige og biologiske grene i gymnasiet, og der var også blevet etableret både børnehaveklasse og skolepasningsordning.

REKTOR INGER BEK

Under rektor Inger Bek (1984-2000) steg elevtallet til ca. 800, og skolen fortsatte sin faglige udvikling. I denne periode fik skolen også en række udenlandske partnerskoler, ligesom teaterlivet fik høj prioritet.
Gymnasiereformen sidst i 1980’erne, nye undervisningsformer i begge skoleafdelinger og udbygningen af skolefritidsordningen gjorde på mindre end 20 år atter pladsen for trang.
Problemet blev løst med opførelsen af en ny bygning, der blev påbegyndt i 2000 og indviet året efter.

REKTOR BENTE AABY CHRISTENSEN

I januar 2001 tiltrådte Bente Aaby Christensen som rektor. Skolen havde fortsat sin pædagogiske udvikling og sin opprioritering af væsentlige elementer som indflydelse og ansvar.
Det pædagogiske udviklingsarbejde i gymnasiet betød blandt andet, at skolen deltog i et strukturforsøg, hvor grænsen mellem sproglig og matematisk linje udviskedes.
I det nye årtusinde tog skolen også for alvor fat på den elektroniske hverdag og de muligheder, det gav for at give eleverne en tidssvarende og fremadrettet undervisning

 

Af lektor Suno Scharling