Forretningsorden

for forældrerepræsentantskabet ved Johannesskolen

  1. Forældrerepræsentantskabet er dannet på baggrund af § 3.4. i Johannesskolens vedtægter, og har til formål at medvirke til det bedst mulige samarbejde mellem skolen, dens ansatte, eleverne og forældrekredsen.
  1. Forældrerepræsentantskabet består af en forældrerepræsentant og en suppleant fra hver klasse. Suppleanten deltager i forældrerepræsentantskabsmødet i tilfælde af forældrerepræsentants forfald.
  1. Valgbar som forældrerepræsentant og suppleant er enhver indehaver af forældremyndighed til en elev på skolen, dog kan ingen af Johannesskolens ansatte vælges som repræsentant eller suppleant. Forældrerepræsentantens og suppleantens mandat bortfalder i det øjeblik, deres barn ikke længere er indskrevet på Johannesskolen eller i den klasse, hvor repræsentanten eller suppleanten er valgt.
  1. Valg af forældrerepræsentant og suppleant sker på skoleårets første forældremøde i klasserne, der afholdes i løbet af august eller september. Stemmeberettigede er indehaverne af forældremyndigheden til elever i de pågældende klasser. Der kan kun afgives en stemme per elev, og deltagelse i valghandlingen kan kun ske ved personligt fremmøde.

Valg til forældrerepræsentant eller suppleant kan ske uden personligt fremmøde forudsat, at                opstilleren har givet skriftligt samtykke om villighed til valg forud for valghandlingen. Hver forældrerepræsentant og suppleant kan kun repræsentere en klasse.

  1. Forældrerepræsentanten repræsenterer klassens forældre og er bindeled mellem forældre/klasse, forældre/lærer, forældre/ledelse. Ønsker, forslag, problemer m.v. kan roligt og trygt diskuteres med den pågældende forældrerepræsentant, der i givet fald vil bringe det videre. Forældrerepræsentanten behandler ikke og tager sig ikke af klager, der kun vedrører en enkelt elev, men kan fungere som talsmand for hele klassen eller største delen heraf.
  1. Forældrerepræsentantskabet, der består af de valgte repræsentanter, eller disses suppleanter i tilfælde af forfald, mødes en gang årligt. Forældrerepræsentantskabet kan i øvrigt indkaldes til møde af skolelederen og skal indkaldes, såfremt mindst 25 procent af de valgte forældrerepræsentanter skriftligt begærer dette.

Forældrerepræsentantskabsmøder indkaldes skriftligt af skolelederen med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden for mødet.

  1. I henhold til Johannesskolens vedtægter afholdes forældrerepræsentantskabsmødet i oktober med formøde i to undergrupper samt fællesmøde i plenum.

Undergrupperne består af

  1. til og med 6. klasse (undergruppe 1)
  2. til og med 9. klasse (undergruppe 2)

Repræsentanter fra bestyrelsen og ledelsen deltager i de to undergrupper.

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 9. april 2024