FORRETNINGSORDEN

for forældrerepræsentantskabet ved Johannesskolen

§ 1

Forældrerepræsentantskabet nedsættes i henhold til “Vedtægter for Johannesskolen”.

§ 2

Forældrerepræsentantskabet har til formål at medvirke til det bedst mulige samarbejde mellem skolen, dens lærere, elever og forældre, særlig med henblik på at opfylde Johannesskolens formål som beskrevet i Vedtægternes § 3.4.

§ 3

Forældrerepræsentantskabet består af en repræsentant for hver klasse. For hver repræsentant vælges en personlig suppleant. Repræsentanten varetager den enkelte klasses generelle interesser over for skolens ledelse og lærere.

§ 4

Valgbar som forældrerepræsentant eller suppleant er enhver indehaver af forældremyndigheden til en elev på skolen eller – såfremt eleven er fyldt 18 år – enhver, der indtil dette tidspunkt havde forældremyndigheden over eleven, samt en med forældremyndighedsindehaveren i ægteskab eller ægteskabslignende forhold samlevende myndig person, forudsat at eleven har fast bopæl hos pågældende.

En repræsentants eller suppleants mandat bortfalder i det øjeblik, eleven ikke længere er elev på Johannesskolen eller i den klasse, hvor repræsentanten eller suppleanten er valgt

Ingen på Johannesskolen ansat person kan vælges til repræsentant eller suppleant.

§ 5

Valg af repræsentanter og suppleanter sker på forældremøder, der hvert år inden udgangen af september måned indkaldes af skolelederen med mindst otte dages varsel.

Stemmeberettigede er de i henhold til § 4 valgbare forældre, men der kan kun afgives en stemme pr. elev.

Valg af repræsentanter og suppleanter sker klassevis og ved simpelt flertal blandt de fremmødte, stemmeberettigede forældre. Deltagelse i valghandlingen kan kun ske ved personligt fremmøde.

Valg af repræsentant eller suppleant kan ske uden personligt fremmøde, forudsat den pågældende forinden skriftligt har erklæret sig indforstået med at lade sig vælge.

En repræsentant eller suppleant kan kun repræsentere en klasse.

§ 6

Repræsentantskabet, der består af de valgte repræsentanter eller disses suppleanter i tilfælde af forfald, holder møde mindst 2 gange årligt, og repræsentantskabet kan i øvrigt indkaldes til møde af skolelederen og skal indkaldes, såfremt mindst 25 % af de valgte repræsentanter skriftligt begærer dette.

Repræsentantskabsmøder indkaldes skriftligt af skolens leder med mindst otte dages varsel og med angivelse af dagsorden for mødet.

Bestyrelsens medlemmer skal underrettes om tid og sted for alle repræsentantskabsmøder, og såvel bestyrelsens medlemmer som skolelederen og en lærerrepræsentant for hvert skoleafsnit har ret til at overvære møderne

§ 7

Snarest muligt efter de i § 5 omhandlede valg til forældrerepræsentanter for skolens klasser har fundet sted, indkalder skolelederen repræsentantskabet til møde.

Repræsentantskabet deles under første del af mødet i to undergrupper, og behandler emner af specifik interesse for den enkelte undergruppe:

Undergrupperne består af:

0. klasse til og med 6. klasse (Undergruppe 1)

7. klasse til og med 9. klasse (Undergruppe 2)

Repræsentanter fra bestyrelsen og ledelsen deltager i enkelte undergrupper.

§ 8

I henhold til skolens vedtægter afholdes forældrerepræsentantskabsmødet i oktober med formøde i de to undergrupper og herefter fællesmøde i plenum.

Ved forældrerepræsentantskabsmødet i april afholdes der formøder i de to undergrupper, hvor der samles op på konklusionerne fra oktober-møderne. Den efterfølgende samling i plenum erstattes af det årlige forældrekredsmøde, som skal afholdes inden udgangen af april måned, jf. Vedtægterne § 3.5.

§ 9

Ændring af forretningsordenen for forældrerepræsentantskabet kan kun ske under respekt af “Vedtægterne for Johannesskolen”, og da kun hvis mindst 75 % af samtlige repræsentanter eller disses indkaldte suppleanter er til stede og stemmer for ændringsforslaget og dette efterfølgende godkendes enstemmigt af bestyrelsen.

oo0oo