Mellemtrinnet består af 4.-6. klasse og holder til i stueplan i den store bygning i området omkring biblioteket i kantinen og ned mod hovedindgangen.

UNDERVISNING OG NYE FAG
I undervisningen bygges videre på de arbejdsformer og den faglighed, som er grundlagt i indskolingen. Fagrækken udvides gradvist med både boglige og ikke-boglige fag. Fra 4. klasse overgår fagene i projekttid til fagopdelt undervisning, og natur/teknologi og billedkunst får sin egen plads i skemaet. Nyt er også arbejdet med de praktiske fag madkundskab og håndværk og design. Fra 6. klasse begynder undervisningen i 2. fremmedsprog, hvor der kan vælges mellem tysk og fransk med undervisning på små hold á ca. 10-16 elever.

Det tværfaglige arbejde styrkes i hele skoleforløbet via forskellige projekter, der giver eleverne mulighed for at arbejde emne- og problemorienteret. I fordybelsesugerne er der særlig fokus på projektarbejdsformens arbejdsmetoder, der skal lede hen imod større og større selvstændighed i fordybelsen i et givent område.

VALGFAG
Drama kan vælges fra 4. klasse. Fra 6. klasse kommer Science, Programmering og Yoga & Meditation til. En af de største favoritter har igennem længere tid været Science, hvor der arbejdes med alt fra sundhed til alternative energikilder, fra madkemi og rumrejser til metaller og smykkefremstilling. Også Drama, Yoga & Meditation samt Programmering er populære tilbud. Programmering er nyeste skud på valgfagsstammen, hvor eleverne sammen med to af skolens lærere udforsker og eksperimenterer med kodernes forunderlige verden.

MELLEMTRINSAMLING
En gang om ugen mødes hele mellemtrinnet i samlingssalen. Den ugentlige samling styrker sangtraditionen og fællesskabet, den er et forum for information og præsentationer og med mellemrum rammen for foredrag og andre aktiviteter, som kan tilgodese de timeløse fag.

IT
IT på mellemtrinet bygger videre på de grundlæggende færdigheder, som eleverne har opnået gennem indskolingen. IT er en integreret del af undervisningen, hvor der fokuseres både på teknisk formåen og den digitale dannelse af eleverne.
Fra 4. klasse medbringer alle elever egen computer under overskriften BYOD – bring your own device. Ordningen sikrer nem adgang til computer og sætter fokus på den enkeltes udvikling af de nødvendige kompetencer, der skal til i en digitaliseret tidsalder. Der arbejdes målrettet på at gøre computeren, telefonen og andre tekniske hjælpemidler til naturlige redskaber for eleverne.

VENSKABSKLASSER OG LEGEPATRULJE
klasserne er venskabsklasse med hver sin børnehaveklasse. Eleverne i 5. klasse har virkelig vist sig at være værdige som ambassadører for skolen. Forholdet til den ”lille ven” synes at være lige så vigtigt for de ældre som for de yngre elever. Elevernes ansvarlighed styrkes, når de spiller en central rolle i de nye børneklasseelevers introduktion til skolen og skolelivet.
I de senere år har vi udvidet 5. klassernes rolle til også at omfatte Legepatrulje. Eleverne uddannes til at igangsætte lege for de små i indskolingen og har i efteråret og foråret en ugentlig frikvartersvagt i skolegården, hvor de sørger for at give alle muligheden for et godt og sjovt frikvarter med fælles lege.

SKOLEPATRULJE
Vores 6. klasses elever har mulighed for at tilmelde sig vores skolepatrulje, som assisterer, når Hoffmeyersvej skal krydses på hjørnet af Troels-Lunds Vej.
Som tak for indsatsen til eleverne er der en årlig tur i tivoli og en lejrskole, hvor der er mulighed for at møde andre skolepatruljer.

ÅRGANGSKOORDINATORER
Til 4.-6. årgang er der tilknyttet to lærere, der fungerer som årgangskoordinatorer. Deres opgave er bl.a. at tage initiativ til sociale arrangementer og fælles projekter for derigennem at styrke samarbejdet mellem eleverne på årgangen. En del af dette arbejde foregår i samarbejde med elevrådet, når de kommer med forslag til f.eks. fælles emneuger.

TRADITIONER
På mellemtrinnet er der mange traditioner og fælles aktiviteter. Et af årets højdepunkter er bl.a. en fest for 3.- 6. klasserne, hvor 6. klasserne er værter og giver stafetten videre, inden de fortsætter i udskolingen. Desuden er der fælles skovtur til Dyrehaven, idrætsdag og rengøringsdag, hvor klasserne er sammen om fælles indhold.
De senere år er en ny tradition født, hvor klasserne dyster over temaet oplæsning. I foråret 2019 førte dette til, at alle klasser arbejde med læseteater. Repræsentanter for de enkelte klasser fremførte eventyr som Klods Hans og Fyrtøjet med fokus på lydeffekter, musik og intonation som virkemidler til at skabe et univers uden brug af billeder. Alle eleverne på mellemtrinnet kvitterede for den gode oplevelse med respekt, opmærksomhed og indlevelse, når frugten af arbejdet i klasserne blev vist frem i samlingssalen.
Og en af de rigtig gamle traditioner finder sted midt i december, når elever går Lucia for resten af skolen og slutter af med en lille julekoncert i idrætssalen – så ved vi alle, at det endnu en gang er blevet jul.

ELEVRÅDET
Allerede i indskolingen deltager eleverne i elevrådsarbejdet. Men på mellemtrinet bliver arbejdet mere omfattende med mere ansvar og flere udfordringer. Sammen med elevrådskontaktlærerne tager elever store og små emner op.
Vi har fokus på, at vores dygtige og engagerede elever kan få endnu større mulighed for at sætte deres præg på skolens hverdag.

MOBILFRI SKOLEDAG
Skoledagen på mellemtrinnet er mobilfri. Det er vores vurdering og erfaring, at det har en positiv effekt på både indlæring og det sociale samvær, når eleverne ikke har mobiltelefonerne til rådighed i skoletiden.
Mobiltelefonen skal være slukket og bliver opbevaret i et aflåst skab i klassen. Hvis det faglige indhold i timerne giver anledning til det, tages mobiltelefonerne naturligvis ud og bliver anvendt som et værktøj i undervisningen på lige fod med computeren.
Skolen kan ikke tilbyde en forsikring, som dækker elevernes mobiltelefoner. Forældre må selv søge dækning gennem familiens egen forsikring.