Ansvarlighed

Alle, der færdes på skolens område, skal udvise ansvarlighed og tage hensyn til, at skolen har mange brugere dagligt. Det betyder bl.a., at alle har pligt til at rydde op efter sig selv både i og uden for klasselokalerne, og at alle skal udvise hjælpsomhed over for hinanden. Skolen accepterer ikke mobning og hærværk eller andre ødelæggende handlinger.

Befordringstilskud

Der kan søges om befordringstilskud for elever i 7.-9. kl., hvis afstanden mellem skole og hjem er:
7. klasse – 9. klasse min. 7,1 km  dog kan der max. dækkes op til 16 km.
Størrelsen af tilskuddet, man kan få tildelt, afhænger af tildelingen fra ministeriet samt antallet af ansøgere. Der kan kun søges om befordringstilskud for ét skoleår af gangen.

Bestyrelsen

Se skolens bestyrelse her

Bibliotek

På Johannesskolens bibliotek kan eleverne låne bøger og computere og søge informationer i forbindelse med opgaveskrivning. Åbningstiden er mandag-torsdag fra 8.10-14.05,  fredag fra 8.10-13.05.

Bogdepositum

Bogdepositum, som på nuværende tidspunkt er på 1700,- kr. betales ved indmeldelse på Johannesskolen og gælder for hele skoleforløbet. Tilbagebetaling af bogdepositum forudsætter, at alle de lånte bøger afleveres i god stand.
Bøgerne skal afleveres personligt i bogdepotet og vær opmærksom på at overholde de frister og procedurer for aflevering, der bliver meldt ud ved opslag og på Skoleintra.
Ved for sen eller manglende aflevering af lånte bøger, hvor skolen er nødsaget til at foretage nyindkøb, skal den pågældende elev erstatte bøgerne med det fulde beløb.
Tilbagebetaling af bogdepositum efter rettidig aflevering finder sted i september måned.

COVID19

Formular for beslutning om midlertidig genoptagelse eller forlængelse af nødundervisning

Eksterne Links

www.agnes.com

Elevrådet

Elevrådet vælges af de enkelte klasser og er rammen om elevernes demokratiske indflydelse på skolens hverdag. Skolen har et velfungerende elevråd, som har et tæt og positivt samarbejde med hinanden og lærerne i fællesudvalg og elevudvalg. Fællesudvalget behandler spørgsmål af fælles interesse. Læs mere om Johannesskolens elevråd.

Feriekalender

Eleverne får udleveret en feriekalender med skoleårets fastlagte ferier, og det forventes, at eleven holder ferie inden for disse perioder. Hvis eleven alligevel skal fritages for undervisning, skal grundskolens ledelse informeres via klasselæreren, før ferien afholdes. Her finder du skolens feriekalender.

Forsikring

Skolen garanterer ikke og har ingen erstatningspligt for elevernes tøj, medbragte værdigenstande eller penge. Man må søge dækning gennem familiens forsikring.
Ligeledes garanterer skolen ikke for private bærbare computere og mobiltelefoner.

Friplads

Hjem, der har behov for økonomisk støtte til skolebetaling, kan søge om fripladstilskud en gang om året. Fripladstilskud indebærer, at forældre kan søge om tilskud til nedbringelse af skolepengene. Ansøgningsskema kan afhentes på skolens kontor umiddelbart efter skoleårets start.

GDPR

Skolens oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger i forbindelse med GDPR. (General Data Protection regulation).
Privatlivspolitik.
Retningslinjer om god databehandlingsskik
Privatlivspolitik for ansatte på Johannesskolen

Kantine

Johannesskolen har en stor og velassorteret kantine, som sælger varme retter, friskbagte boller, råkost/salat, frugt, mælk, juice, m.v. Elever fra og med 6. klasse kan handle i kantinen. Kantinen benytter et elektronisk betalingssystem. Det betyder, at al betaling foretages med et internt betalingskort eller -brik, som etableres, når eleven begynder på skolen. Læs mere om kantinen på Johannesskolen. Du tilgår kantineportalen her

Legater

Overlærer Valdemar Neumann, der var ansat ved Johannesskolen fra 1923-1965, havde ved testamente bestemt, at der ved hans død skulle oprettes et legat for lærere og elever. Hvis en elev på grund af økonomiske forhold i hjemmet har brug for hjælp til en studierejse, lejrskole eller lignende, kan man henvende sig til en af lærerne, der så vil kontakte legatbestyrelsen, som så vil afgøre, hvor stor en eventuel legatportion vil være. Mange elever har i årenes løb nydt godt af Valdemar Neumanns omsorg for sin gamle skole.

Lejrskolebetaling

Den maksimale forældreudgift til lejrskoler i skoleåret 2021-2022:
3. klasse 1.000 kr.
6. klasse 2.000 kr.
7. klasse intro-tur 1.000 kr.
9. klasse udlandsrejse 5.100 kr.

Lektiecafè

Har du brug for hjælp til lektierne? Mandag til torsdag kl. 13.05 -14.45 har elever mulighed for at få lektiehjælp af en af skolens lærere. Mød op på biblioteket og få hjælp til dit hjemmearbejde, dan en lektiegruppe med dine klassekammerater eller deltag i et af de periodekurser, som sætter fokus på et særligt emne.

Mobiltelefoner

Eleverne i indskolingen (0.-2.kl.) må ikke benytte mobiltelefoner i løbet af dagen. I det omfang eleverne har deres egen mobiltelefon, samles de ind om morgenen.
Mobilen kan evt. benyttes, når børnene har sagt farvel i SFO1 og selv skal gå hjem.

Eleverne på mellemtrinnet (3.-6.kl) må ikke benytte mobiltelefoner i løbet af dagen. Mobiltelefonen skal være slukket og bliver opbevaret i et aflåst skab i klassen, indtil sidste lektion på dagen er slut.

Eleverne i udskolingen (7.- 9.kl) må ikke benytte mobiltelefoner i løbet af dagen. Mobilen skal være slukket fra første lektion begynder til sidste lektion slutter, med mindre at læreren giver tilladelse til, at den bruges i undervisningen.

Skolens to SFOer har også regler for brug af mobiltelefoner. Reglerne kan læses her.

Skolen forventer generelt, at eleverne anvender digitale hjælpemidler med omtanke, og at de respekterer hinandens grænser både i og uden for skolen.

Skolen kan desværre ikke tilbyde en forsikring, som dækker elevernes mobiltelefoner. Forældre må selv søge dækning gennem familiens egen forsikring.

Musikskolen

Johannesskolens Musikskole tilbyder eleverne undervisning i forskellige instrumenter og korsang. I den musikalske forskole indøver de yngste elever musikkens og rytmens elementære regler. Musikskolen afslutter sæsonen med en musiklejr og en afslutningskoncert. Musikskolen medvirker som en naturlig del ved skolens jule- og årsafslutninger. Tilmelding til Musikskolen er bindende for en hel sæson. Leder af musikskolen er Jesper Bove Nicolaisen, bn@johannesskolen.dk

Mælkeordning

Forældre kan bestille mælk til deres børn via Skolemælk

Regler og retningslinjer

Her kan du læse skolens regler og retningslinjer.

Ringetider

    1. lektion           8.10 –   8.55
    2. lektion           8.55 –   9.40
Pause                    9.40 –  10.00
    3. lektion         10.00 – 10.45
    4. lektion         10.45 – 11.30
Spisepause/ pause 4.-6. kl.  11.30 – 11.50
Spisepause 4.-6. kl/ pause   11.50 – 12.10
    5. lektion        12.10 – 12.55
Pause                  12.55 – 13.05
    6. lektion        13.05 – 13.50
Pause                  13.50 – 14.00
    7. lektion        14.00 – 14.45
    8. lektion        14.45 – 15.30

Skemaændringer

På Skoleintra kan eleverne orientere sig om dagens eventuelle skemaændringer som følge af læreres deltagelse i kurser, ekskursioner m.v.

Skolehjemsamtaler

Fra børnehaveklasse til og med 6. klasse afholdes to årlige skole/hjemsamtaler. Fra 7. klasse til og med 9. klasse afholdes én årlig skole-hjem samtale.

Skolepenge

Johannesskolen er en selvejende institution, der efter gældende lov modtager statstilskud, som dækker ca. 80% af skolens almindelige udgifter.

Følgende takster 2021/2022 er fastsat for Johannesskolen:

Der betales et indmeldelsesgebyr ved optagelse. Beløbet er et engangsbeløb og refunderes ikke.
Indmeldelsesgebyr: kr. 1.890,-/1.990,- ved optagelse (følger skolepengene).

Skoleafgift:
Skoleafgiften gældende for grundskolen er Kr. 1.890,- pr. måned i 12 måneder for 0.-6. klasse og Kr. 1.990,-  pr. måned i 12 måneder for 7.-9. klasse.
Skoleafgiften betales via PBS. Ved anden betaling opkræves et administrationsgebyr på kr. 50,- pr. betaling.
Forudbetaling af skolepenge: Ved optagelsen i børnehaveklasse, ny 4. klasse, ny 6. klasse og nye 7. klasser opkræves der desuden skolepenge for de første to måneder af første skoleår (august og september).
Bogdepositum: kr. 1.700,- gældende for hele skoleforløbet.

SFO1/ SFO2:
kr. 1.275,-/kr. 1.225,- pr. måned i 12 måneder.

Ventelistegebyr:
kr. 500,- Ansøgningsskema findes på hjemmesiden – benyt dette link til den elektroniske blanket.

Eksamensbevis:
Kopi af eksamensbevis/erstatningsbevis kr. 150.-

Ved for sen eller manglende betaling anvender Johannesskolen følgende procedure:
Betalingspåmindelse 1: Sendes ca. 10 dage efter sidste forfaldsdato. Der pålægges ikke gebyr, påmindelse 1 er blot en reminder. Betalingsfrist 10 dage efter afsendelsesdatoen.
Betalingspåmindelse 2: Sendes ca. fem dage efter sidste betalingsfrist af påmindelse 1. Gebyr 100,- som pålægges næste faktura. Betalingsfrist 10 dage.
Betalingspåmindelse 3: Sagen overgives til RKI uden yderligere varsel, hvorved der vil påløbe inddrivelsesomkostninger ud over, hvad der er fastsat i bekendtgørelse nr. 601 af 12.7.2002

Bankkonto nr: reg. 3001 kt. 2610044320

Giro: Reg.nr. 3001 Konto 9065547

PBS-nr: 00695106, deb.gr.nr.00001.

Skolepsykolog

Skolepsykolog Amalie Richter Jepsen

Skoletandlæge

Elever på Johannesskolen er tilknyttet skoletandplejen i bopælskommunen. Har man bopæl i en anden kommune end Frederiksberg og København, må man selv henvende sig til skoletandplejen i den pågældende kommune.

Skriftlige arbejder

Disse regler gælder for 8., 9. klassetrin.
Definitionen på større skriftlige arbejder er en opgave, der kræver mindst 3 timers hjemmearbejde, og hvor der er givet mindst 14 dages frist til aflevering.
Den fastsatte tidsfrist skal overholdes. Elever der ikke overholder den fastsatte tidsfrist skal hjemsendes af den pågældende faglærer, der samtidigt giver hjemmet besked om hjemsendelsen.
Læreren skal skriftligt til kontoret meddele navnet på eleven, og eleven skal derefter aflevere den manglende opgave på kontoret, før skolegangen kan genoptages.
Det er op til den enkelte faglærer selv at vurdere, om der kan dispenseres for ovennævnte regler, men i princippet er ovenstående gældende for alle elever.

SLØS

SLØS er navnet på foreningen af gamle Johannesskole-elever. Foreningen afholder forskellige aktiviteter, hvor den vigtigste er festen for gamle “Johannittere”, der afholdes Sidste rdag i September, og som alle tidligere afgangselever fra gymnasiet indbydes af SLØS-komiteen til at deltage i. Læs mere om SLØS

Stamoplysninger

Det er meget vigtigt, at Johannesskolen altid har de korrekte oplysninger om elevens navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse, kontaktpersoner m.v. Husk derfor at give kontoret besked, hvis der sker ændringer af disse informationer.

Sundhedsplejersker

Susanne Kreisberg Træffes på telefon primært mandage og på www.sundhedsvejen.dk
Karin Hansen Træffes på telefon primært torsdage og på
www.sundhedsvejen.dk

Sundhedsplejerskerne har samtaler med alle elever i børnehaveklassen, 1. klasse, 4. klasse og 7. klasse. De taler med børnene om sundhed og trivsel. Barnet bliver i løbet af sin skoletid syns- og høreprøvet – vejet og målt.

I samarbejde med forældrene laver de en vurdering af barnets sundhed og trivsel, og de kan støtte og vejlede forældrene i disse forhold, evt. henvise til en anden faggruppe.

I børnehaveklassen vil forældre og børn blive inviteret til en undersøgelse og samtale, til de følgende samtaler vil børnene komme uden forældre, enkeltvis eller i grupper.

Sundhedsplejersken tilbyder på øvrige klassetrin undervisning i relevante sundhedsrelaterede emner. Det kan dreje sig om emner som hygiejne, venskab, pubertet, seksuel sundhed, mad, rygning, alkohol m.m. Har I eller jeres barn brug for at tale om sundhed, helbred og trivsel, kan I kontakte sundhedsplejersken. Det kan dreje sig om alt fra høre og synsprøve, bekymring om overvægt eller vækstproblemer, trivsel i klassen eller hjemme, til dødsfald i nærmeste familie og meget mere.

Kommunens børneungelæge Line Fahmy  lifa03@frederiksberg.dk har sundhedssamtaler og undersøger alle børn i 9. klasse.

Talehørelærer

Talehørelærer Henriette Berg

Telefon

Kontorets telefoner kan ikke benyttes til private samtaler. – Da Johannesskolen er en stor skole med mange elever, kan kontoret ikke påtage sig at videregive beskeder til enkelte elever, medmindre det er livsvigtigt. Alle hjem bedes respektere dette.

Trivselsplan

Se Trivselsplanen her

Uddannelsesplan

praktikanterSe Uddannelsesplanen her

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt med 3 måneders varsel, således at opkrævningen finder sted for løbende måned samt efterfølgende 2 måneder.
Elever fra afgangsklasserne i grundskolen kan ikke udmeldes med virkning pr. 30. juni. Afgangselever udmeldes derimod automatisk og uden skriftlig udmeldelse til udgangen af skoleåret pr. 31. juli.

For SFO gælder, at udmeldelse skal ske skriftligt med en måneds varsel til udgangen af en måned. Elever fra 5. klasse, der går i SFO kan ikke udmeldes med virkning pr. 30. juni, men udmeldes derimod automatisk og uden skriftlig udmeldelse til udgangen af skoleåret pr. 31. juli.

Ulykkesforsikring

Johannesskolen har ud over de lovpligtige forsikringer også en ulykkesforsikring (med tandskadedækning) for skolens elever. Skadeanmeldelse kan hentes på kontoret.

Vikardækning

Retningslinjer for vikardækning på Johannesskolen.
Vi gør vores bedste for altid at give en god undervisning til vores elever, også når en lærer er fraværende fra den almindelige undervisning.
På Johannesskolen bliver vikardækningen udført af lærere på skolen, lærerstuderende eller andre vikarer, der fx kan være tidligere elever.
Hvis en lærer har planlagt fravær fra undervisningen, lægger læreren vikarmateriale, og vikaren giver en tilbagemelding til læreren om hvorledes undervisningen er forløbet.
Planlagt fravær kan være studietur, kursus, ekskursioner, omsorgsdage, feriefridage etc.
Hvis fraværet ikke er planlagt, skal læreren ikke lægge vikarmateriale. Vikaren skal sørge for, at der foregår en faglig aktivitet og kan fx anvende et andet materiale, evt. inden for et andet fagområde. Alternativt kan klassen arbejde med deres lektier. Ikke planlagt fravær er i reglen sygdom.
Ved fravær i længere perioder, vil skolen sætte en fast vikar på klassen, således at vikaren har mulighed for at lave et forløb. Skolen vil altid finde den bedst mulige vikar til det aktuelle fag og den aktuelle klasse.
Der vil sjældent blive sat vikar på, hvis der er to lærere på klassen og den ene er fraværende. I meget få tilfælde kan undervisningen aflyses: Det kan fx være et valgfag om eftermiddagen for de ældste klasser, eller i tilfælde af mange fraværende lærere og mangel på vikarer i ydertimerne.
Nogle gang om året har lærerne fælles møde om eftermiddagen, og her er undervisningen normalt aflyst den pågældende dag fra 6. eller 7. lektion.