Skolens yngste klasser; børnehaveklasse, 1. og 2. klasse holder til i Indskolingshuset. Her lærer, leger og lever vi i lyse og dejlige lokaler.

Når skoledagen er forbi, er huset ramme om vores SFO1. Her får børnene mulighed for at dyrke venskaber og fællesskaber i et par aktive og meningsfulde timer med deres skolekammerater.

Fællesskabet i huset styrkes gennem skoledagens projekter, årets traditioner og den enkelte elevs venskaber på kryds og tværs af klasser.

To lærere

Vi har mange lærerressourcer i vores indskoling. I mange af skoledagens lektioner er der to lærere i klassen. Det er en styrke, både når den enkelte elevs behov skal tilgodeses og når undervisningen ”slår ud med armene”.

Fordelingen af to lærertimer på de 3 klassetrin:

 • børnehaveklassen – 27 lektioner (alle)
 • 1. klasse – 17 lektioner
 • 2. klasse – 19 lektioner

Samarbejde om projekter

Vi har et bånd af tværfaglige timer i 3. og 4. lektion alle ugens fem dage. I disse timer er der to lærere i hver klasse. Det kalder vi projekttid.

Timerne dækker fagene dansk, matematik, kristendom, billedkunst og natur/teknologi. Vi arbejder værkstedsorienteret og på tværs af både fag, klasser og årgange. Undervisningen kan følge et særligt emne eller det samme fag kan stå på dagsordenen hele ugen. Undervisningen på tværs af fag, sker under alle omstændigheder med respekt for det enkelte fags kompetenceområder og færdigheds- og vidensmål.

For børnehaveklasserne betyder projekttiden, at overgangen til 1. klasse bliver nemmere. Den er med til at give eleverne en klarere fornemmelse af, hvad livet i 1. klasse kan byde på.

Projekttiden rummer også en social gevinst. Elever der arbejder sammen om et projekt, opnår en bedre forståelse for hinanden og lærer, hvad gensidig respekt betyder.

IT-undervisning

Eleverne i 2. klasse har en selvstændig IT-deletime om ugen. Klassen deles, og der er en computer til hver elev.

Computeren har en central rolle og integreres i undervisningen i alle fag på alle klassetrin. Nogle elever er meget erfarne computerbrugere, andre er usikre. Vi hjælper eleverne til de grundlæggende færdigheder, som de kan drage nytte af i undervisningen og skolearbejdet.

Børnehaveklassen – venskabsklasse

Det kan være en ordentlig mundfuld, at være en af de små. Men hvis man har en personlig ven, der går i 5., gør det livet på skolen meget lettere. Derfor etablerer vi venskabsklasser mellem nybegynderne fra børnehaveklassen og de rutinerede elever fra 5. klasse. Før de nye elever begynder i skolen, får de et brev fra deres venskabsklasse. Det hjælper de små – og de store vokser også med opgaven!

Læseindlæring og evaluering

På Johannesskolen er læseindlæringen centralt placeret i hele skoleforløbet og i indskolingen i særdeleshed.

Læsning er en integreret del af danskundervisningen, der også har skrivning, sprog, litteratur og kommunikation som omdrejningspunkt.

 • I børnehaveklassen er den forberedende læsning et af kerneområderne. Klassens kommende dansklærere arbejder sammen med børnehaveklasselærerne og anvender bl.a. et evalueringsmateriale/sprogvurdering, der følger den enkelte elev op i første klasse.
 • De børnehaveklasseelever, der har brug for lidt ekstra fokus på sprog og begreber, får tilbudt et Sprogløft. Det betyder, at eleverne i mindre grupper sammen med skolens talepædagog og en af klassens lærere arbejder målrettet med sproget. Der arbejdes med tale, bogstaver og lyde i et kortere intensivt kursus efter efterårsferien.
 • I første klasse er begynderlæsningen den vigtigste del af danskundervisningen. Vi arbejder målrettet videre med de sproglige erfaringer, som eleven har fået i børnehaveklassen. Eleverne bliver testet i slutningen af november. Testens resultater synliggør elevernes individuelle behov og bliver brugt i tilrettelæggelsen af undervisningen. De elever, der har brug for ekstra hjælp til at komme godt i gang med læsningen, får tilbudt et individuelt undervisningsprogram, Læseløft. Læseløftet er tidlig, intensiv og individuel undervisning til elever i foråret i 1. klasse. Forløbet kræver intensiv forældreopbakning.
 • I april/maj tester vi eleverne i en sætningeslæseprøve. Udbyttet af denne prøve indgår i den samlede evaluering af eleven. Forældrene bliver, på baggrund af lærernes almene iagttagelser samt testens resultater, orienteret om elevens læsestandpunkt ved årets anden skole-hjemsamtale i slutningen af skoleåret.
 • I anden klasse arbejder vi med den fortsatte læsning af både kendte og ukendte tekster i forskellige genrer. For nogle af de elever som var på vippen til Læseløftet, tilbyder vi et intensivt læse/skrivekursus til to elever fra hver 2. klasse. Kurset strækker sig fra august til oktober, og målet er at give udvalgte elever fra de to 2. klasser ekstra opmærksomhed og bringe dem videre i deres læse- og skriveudvikling. I slutningen af anden klasse foretager vi en test i april/maj måned, og den indgår som en del af den samlede evaluering af eleven. Forældrene får en tilbagemelding ved årets anden skole-hjemsamtale i slutningen af skoleåret.

Tidlig indsats i matematik

Tidlig indsats i matematik/matematikløft er en individuel forebyggende indsats, som tilbydes ca. fire elever i 2. klasse. Klassens matematiklærer udvælger eleverne på baggrund af den daglige undervisning og en eventuelt forudgående test. Hver elev modtager som udgangspunkt ca. 30 minutter to gange om ugen i perioden august til december.

Mobilfri skoledag

Skoledagen i indskolingen er mobilfri. Det er vores vurdering og erfaring, at det har en positiv effekt på både indlæring og det sociale samvær, når eleverne ikke har mobiltelefoner til rådighed i skoletiden. Som udgangspunkt samler vi, som i resten af grundskolen, telefonerne ind om morgenen og opbevarer dem i et aflåst skab. Vores erfaring er dog, at det tidligst giver mening i løbet af 2. klasse – før har eleverne ikke deres egne mobiltelefoner.
Skolen kan ikke tilbyde en forsikring, som dækker elevernes mobiltelefoner. Forældre må selv søge dækning gennem familiens egen forsikring.

Traditioner

Hos os er traditioner ikke bare ”vi plejer”, men tilbagevendende øer i skoleåret, hvor vi bl.a. samles om:

 • morgensang
 • fælles skovtur
 • idrætsdag
 • projekter
 • rengøringsdag
 • litteraturdag/ uge
 • julemarked sammen med SFO
 • forårsfest

Årets højtider bliver også markeret, enten sammen med resten af skolen eller for indskolingen alene.