Overgangen til mellemtrinet er begyndelsen på en ny del af tiden på Johannesskolen. Eleverne flytter over i den oprindelige skolebygning til fløjen ud for lærerværelset og i området omkring biblioteket.

Undervisning og nye fag

I undervisningen bygges videre på de arbejdsformer og den faglighed, som er grundlagt i indskolingen. Fagrækken udvides gradvist med både boglige og ikke-boglige fag. De nye fag er bl.a. historie, tysk, fransk samt håndværk og design. Det tværfaglige arbejde styrkes i hele skoleforløbet via forskellige projekter, der giver eleverne mulighed for at arbejde emne- og problemorienteret.

I fordybelsesugerne er der særlig fokus på projektarbejdsformens arbejdsmetoder, der skal lede hen imod større og større selvstændighed i fordybelsen i et givent område. Fra skoleåret 2018-2019 videreføres projekttid fra indskolingen som et fag med 6 ugentlige lektioner med 2 lærere i 3. klasse. Faget er et kreativt og tværfagligt fag, der henter sit indhold i natur/teknologi, billedkunst, dansk, historie og kristendom.

Valgfag

Valgfag kan vælges fra 6. klasse. En af de største favoritter er i øjeblikket ”Science”, hvor der arbejdes med alt fra Sundhed til Alternative Energikilder, fra Madkemi og Rumrejser til Metaller og Smykkefremstilling, men også billedkunst, Ekstra Idræt samt Julekalender er populære tilbud. Julekalender er nyeste skud på valgfagsstammen, hvor eleverne i samarbejde med bl.a. 2 af skolens dramalærere sørger for, at Johannesskolen har sin egen julekalender i december måned.

Mellemtrinsamling

En gang om ugen mødes hele mellemtrinnet i samlingssalen. Den ugentlige samling styrker sangtraditionen og fællesskabet, den er et forum for information og præsentationer og med mellemrum rammen for foredrag og andre aktiviteter, som kan tilgodese de timeløse fag.

IT

IT på mellemtrinet bygger videre på de grundlæggende færdigheder, som eleverne har opnået gennem IT-undervisningen i 2. klasse. IT er ikke længere en selvstændig time men en integreret del af undervisningen, og der fokuseres ikke kun på teknisk formåen, men også på den digitale dannelse.

Vi har prioriteret elevernes mulighed for at bruge computer og andet AV-udstyr. Hver årgang fra 3.-5. klasse deler et klassesæt bærbare computere. Computerne følger årgangen og sikrer adgang til computere, når der er behov for det i undervisningen. Der arbejdes målrettet på at gøre computeren, telefonen og andre tekniske hjælpemidler til naturlige redskaber for eleverne.

Fra 6. klasse medbringer alle elever egen computer under overskriften BYOD – bring your own device.

Venskabsklasser og legepatrulje

5. klasserne er venskabsklasse med en børnehaveklasse. Eleverne i 5. klasse har virkelig vist sig at være værdige som ambassadører for skolen. Forholdet til den ”lille ven” synes at være lige så vigtigt for de store som for de små. Elevernes ansvarlighed styrkes, når de spiller en central rolle i de nye børneklasseelevers introduktion til skolen og skolelivet.

Denne funktion som rollemodel får eleverne allerede i 4. klasse mulighed for at gøre sig erfaringer med. For at understøtte 3. klassernes start på mellemtrinnet har vi fra skoleåret 2018/2019 fokus på samarbejdet mellem 3. og 4. klasserne under overskriften Mellemtrinsvenner. Via arrangementer mellem de to klassetrin styrkes båndene mellem klasserne, og eleverne i 4. klasse fungerer som rollemodeller for 3. klasserne og kan indføre dem i hverdagen på mellemtrinnet.

I de senere år har vi udvidet 5. klassernes rolle til også at omfatte Legepatrulje. Eleverne uddannes til at igangsætte lege for de små i indskolingen og har i efteråret og foråret en ugentlig frikvartersvagt i skolegården, hvor de sørger for at give alle muligheden for et godt og sjovt frikvarter med fælles lege.

SKOLEPATRULJE

Vores 6. klasses elever har mulighed for at tilmelde sig vores skolepatrulje, som assisterer, når Hoffmeyersvej skal krydses på hjørnet af Troels-Lunds Vej.

I skoleåret 2017/2018 havde skolepatruljen fokus på sikker skolevej og brugen af skolens cykelkælder. Arbejdet mundede ud i en happening i efteråret 2017, hvor der bl.a. var rullet den røde løber ud for alle cyklister.

Som tak for indsatsen til eleverne er der en årlig tur i tivoli og en lejrskole, hvor der er mulighed for at møde andre skolepatruljer.

Årgangskoordinatorer

Til hver årgang er der knyttet en lærer som årgangskoordinatorer. Lærernes opgave er bl.a. at tage initiativ til sociale arrangementer og fælles projekter for der igennem at styrke samarbejdet mellem eleverne på årgangen. En del af dette arbejde foregår i samarbejde med elevrådet.

Elevrådet

Allerede i indskolingen deltager eleverne i elevrådsarbejdet. Men på mellemtrinet bliver arbejdet mere omfattende med mere ansvar og flere udfordringer. Sammen med elevrådskontaktlæreren tager elever store og små emner op.

Vi har fokus på, at vores dygtige og engagerede elever kan få endnu større mulighed for at sætte deres præg på skolens hverdag.

Mobilfri skoledag

Skoledagen på mellemtrinnet er mobilfri. Det er vores vurdering og erfaring, at det har en positiv effekt på både indlæring og det sociale samvær, når eleverne ikke har mobiltelefonerne til rådighed i skoletiden.

Mobiltelefonen skal være slukket og bliver opbevaret i et aflåst skab i klassen, med mindre at læreren giver tilladelse til, at den bruges i undervisningen.

Skolen kan ikke tilbyde en forsikring, som dækker elevernes mobiltelefoner. Forældre må selv søge dækning gennem familiens egen forsikring.

Traditioner

På mellemtrinnet er der mange traditioner og fælles aktiviteter. Et af årets højdepunkter er bl.a. en fest for 3.- 6. klasserne, hvor 6. klasserne er værter og giver stafetten videre, inden de fortsætter i udskolingen.

Desuden er der fælles skovtur til Dyrehaven, idrætsdag og rengøringsdag. Som noget nyt afholdt vi i foråret 2018 en oplæsningskonkurrence for mellemtrinnet. Med tydelig stemme og stor indlevelsesevne læste elever fra hver klasse op for hele mellemtrinnet, der til gengæld kvitterede med opmærksomhed og ros til dem, der læste op.

Og en af de rigtig gamle traditioner finder sted midt i december, når 5. klasserne går Lucia for resten af skolen og slutter af med en lille julekoncert i idrætssalen – så ved vi alle, at det endnu en gang er blevet jul.