Børnehaveklassen

Hvis du ønsker, at dit barn skal begynde i børnehaveklasse hos os, er det en god ide at få barnet skrevet op hurtigt efter fødslen.

For ansøgere der er interesseret i børnehaveklassestart i  2019 og 2020, vil vi gøre opmærksom på, at der er over 300 ansøgere på ventelisten til 52 pladser.

Opskrivningsancienniteten er barnets alder på opskrivningstidspunktet. Det sikrer, at alle børn født i et givent kalenderår har samme chance for optagelse og af samme grund tildeles der ikke ventelistenummer. Udover opskrivningsancienniteten tager vi også hensyn til søskendebørn.

I oktober sender vi breve til ansøgere til det kommende skoleår. Her beder vi om en skriftlig tilbagemelding om, hvorvidt hjemmet ønsker at fastholde ansøgningen. Det er derfor meget vigtigt, at skolen får besked om eventuel adresseændring.

Barnet skal være fyldt 6 år inden 31.december det år, barnet starter i skole. Det er til en hver tid skolens afgørelse, hvilke elever der bliver optaget.

Ventelistegebyret er kr. 500,00 som bedes indbetalt på kontonr. 3001 0010740002. Ansøgningen er først gældende, når skolen har modtaget indbetalingen. Har vi ikke modtaget pengene senest en måned efter opskrivningsdagen, annulleres ansøgningen. Når ventelistegebyret er modtaget, sender vi inden for 10 skoledage dokumentation for, at barnet er registreret på skolens ansøgerliste. Det indbetalte ventelistegebyr tilbagebetales ikke, selvom barnet eventuelt ikke opnår optagelse.

Ved ønske om optagelse på ventelisten benyttes den elektroniske blanket i boksen til venstre.

Nye elever midt i skoleåret

Går dit barn allerede i skole, kan barnet blive skrevet op til et eksisterende klassetrin. Vi har ventelister på alle klassetrin. Hvis der bliver en plads ledig, tager vi gerne elever ind midt i et skoleår. Vi begynder altid samarbejdet med en gensidig prøvetid på en uge. Efter den uge, tager vi stilling til, om vi kan tilbyde eleven plads på skolen. Det er til en hver tid skolens afgørelse, hvilke elever der bliver optaget.

Ventelistegebyret er kr. 500,00 som bedes indbetalt på kontonr. 3001 0010740002. Ansøgningen er først gældende, når skolen har modtaget pengene. Når ventelistegebyret er modtaget, sender vi dokumentation for, at barnet er registreret på skolens ansøgerliste. Det indbetalte ventelistegebyr tilbagebetales ikke, selvom barnet eventuelt ikke opnår optagelse.

Ved ønske om optagelse på ventelisten benyttes den elektroniske blanket i boksen til venstre.

Nye 7. klasser

Johannesskolen opretter hvert år to nye 7. klasser, hvor eleverne optages på baggrund af en optagelsesprøve.

I januar måned, mens eleverne stadig går i 6. klasse, afholdes der en mindre skriftlig optagelsesprøve. Prøven omhandler basale færdigheder i fagene dansk og matematik.

De elever, der står på venteliste, kontaktes i december måned. Hvis man er på venteliste, skal man huske at meddele kontoret eventuelle ændringer i adresse og telefonnummer.

Det er til en hver tid skolens afgørelse, hvilke elever der bliver optaget. Ved optagelsesprøven ophører ventelisteancienniteten, da alle elever, der består prøven, vil få mulighed for at blive optaget, idet vi tager højde for søskendefordel, karakterer, køn og andre faktorer, som kan have indflydelse på klassesammensætningen. Opnår man ikke optagelse i første omgang, kommer man på venteliste udfra opskrivningstidspunktet.

Ventelistegebyret er kr. 500,00 som bedes indbetalt på kontonr. 3001 0010740002. Ansøgningen er først gældende, når skolen har modtaget pengene. Når ansøgning og ventelistegebyr er modtaget, sender vi dokumentation for, at barnet er registreret på skolens ansøgerliste. Det indbetalte ventelistegebyr tilbagebetales ikke, selvom barnet eventuelt ikke opnår optagelse. 7. til 9. klasse.

Ved ønske om optagelse på ventelisten benyttes den elektroniske blanket i boksen til venstre.

NY 8. KLASSE

Som noget nyt opretter Johannesskolen fra næste skoleår én ny 8. klasse, hvor eleverne optages på baggrund af en optagelsesprøve.

I januar måned, mens eleverne stadig går i 7. klasse, afholdes der en skriftlig optagelsesprøve. De elever, der står på venteliste, kontaktes i december måned. Hvis man er på venteliste, skal man huske at meddele kontoret eventuelle ændringer i adresse og telefonnummer.

Den nye klasse sammensættes af elever, der har bestået optagelsesprøven, idet der tages højde for søskendefordel, ligelig kønsfordeling, karakterer og andre faktorer, der kan have indflydelse på klassesammensætningen.  Hvis der ikke opnås optagelse i første omgang, kommer man på venteliste udfra opskrivningstidspunktet. Elever der har bestået optagelsesprøven kommer forud for elever, der ikke har.

Ventelistegebyret er kr. 500,00 som bedes indbetalt på kontonr. 3001 0010740002. Ansøgningen er først gældende, når skolen har modtaget pengene. Når ansøgning og ventelistegebyr er modtaget, sender vi dokumentation for, at barnet er registreret på skolens ansøgerliste. Det indbetalte ventelistegebyr tilbagebetales ikke, selvom barnet eventuelt ikke opnår optagelse. 8. til 9. klasse.

Ved ønske om optagelse på ventelisten benyttes den elektroniske blanket i boksen til venstre.

Ny elev i 10. klasse

Johannesskolen opretter i 2018 – 2019 for sidste gang en ny 10. klasse. Vi afholder informationsmøde i starten af året – den nøjagtige dato vil fremgår af vores hjemmeside. På informationsmødet vil der blive orienteret om den endelige optagelsesprocedure. Har du ikke mulighed for at deltage i informationsmødet, skal du kontakte skolens kontor for yderligere information umiddelbart efter afholdelsen af informationsmødet. Klassernes sammensætning fastlægges på introturen i begyndelsen af skoleåret.

Det er til en hver tid skolens afgørelse, hvilke elever der bliver optaget. Der betales ikke ventelistegebyr i forbindelse med opskrivning på venteliste til 10. klasse.

Ved ønske om optagelse på ventelisten benyttes den elektroniske blanket i boksen til venstre.