SKOLENS PROFIL

MISSION

Vi tilbyder undervisning af særdeles høj faglig kvalitet, der understøtter elevens personlige og sociale udvikling fra børnehaveklasse til 3.g.

VISION

Vi ønsker, at verden ligger åben for alle elever, der har afsluttet deres skolegang på Johannesskolen.

VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT

Faglighed – Nysgerrighed, ambition, kritisk sans.

Fællesskab – Ansvarlighed, tolerance, tradition.

Medborgerskab – Demokrati, lokalt og globalt udsyn, interkulturelle kompetencer.
________________________________________

ELEVENS FAGLIGE STANDPUNKT OG GENERELLE UDBYTTE AF UNDERVISNINGEN

EVALUERING AF ELEVER OG UNDERVISNING

Den løbende evaluering, hvor form og metode kan variere, er en naturlig del af skolens praksis i forhold til elevernes læring og planlægningen af undervisning. Dette foregår både som en naturlig del af den daglige undervisning/kommunikation og som en del af skolens mere formaliserede evalueringsplan. Her er en oversigt over metoder og ’tidspunkter’, som vi benytter os af, når mål og resultater evalueres og vurderes:

 • Skole/hjemsamtaler – to gange om året fra børnehaveklassen til og med 6. klasse, en gang om året fra 7. til og med 10. klasse
 • Standpunktskarakterer gives 3 gange årligt fra 7. klasse til 10. klasse. I forbindelse med skoleårets karaktergivning afholdes skole-hjemsamtalen, således at karaktererne kan bruges som evaluering og i forbindelse med opfølgning for den enkelte elev i det aktuelle fag. Der evalueres/følges også op på det sociale område
 • Elevsamtaler – i løbet af hvert skoleår har klasselærerne en individuel samtale med alle elever. Ved samtalen evalueres og følges der op på både sociale og faglige forhold
 • Årsprøver afholdes i juni for 8. klasserne. Der er 3 mundtlige og 2 skriftlige prøver. Disse prøver anvender lærerne til at evaluere elevernes faglige udbytte og til at sætte mål for undervisningen i 9. klasse
 • Terminsprøver afholdes i december for 9. og 10. klasserne. 9. klasse har 2 skriftlige prøver, og 10. klasse har 3 – 4 skriftlige prøver afhængig af, om de har valgt tysk/fransk. Disse prøver bruges også til at evaluere det faglige udbytte for den enkelte elev og til at sætte mål for undervisningen for resten af skoleåret
 • Der afholdes indstillingsmøder i november for 8. klasser, 9. klasser og 10. klasser. Til møderne deltager kerneteam, UU-vejledere og afdelingsinspektør. På mødet evalueres den enkelte elev, og der tages stilling til dennes uddannelsesparathed. For ikke uddannelsesparate elever udarbejdes der opfølgningsplaner.
 • Hverdagsevaluering/ løbende evaluering/ opfølgning af undervisning og elever både fagligt og socialt. Kerne- og fagteam samt den enkelte lærer evaluerer løbende den enkelte elevs indsats og sociale trivsel.
 • SMTTE-model (sammenhæng, mål, tegn, tiltag, evaluering) på læsecenteret og Refleksionsguiden i forbindelse med støtteelever
 • Test – se bilag
 • Folkeskolens prøver
 • Klassetrivsel – de enkelte kerneteam evaluerer klassens trivsel gennem en undersøgelse på klassetrivsel.dk. Undersøgelsen er med til at danne baggrund for den sociale indsats i klassen.

  UNDERVISNINGENS MÅL, TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE

  FAGENE PÅ JOHANNESSKOLEN

  Fagene på Johannesskolen følger Undervisningsministeriets Fælles Mål, som er bygget op af kompetenceområder og færdigheds- og vidensmål. Her kan der læses om de fag, der undervises i på Johannesskolen: http://www.emu.dk
  Hvert år op til skoleårets første forældremøde udarbejder alle lærere en fagbeskrivelse, hvori de gør rede for, hvad den enkelte klasse skal arbejde med i det kommende skoleår. Fagbeskrivelsen beskæftiger sig med fagets kompetenceområder og færdigheds- og vidensmål og klassens konkrete arbejde og fokus.

  ELEVENS ALSIDIGE OG PERSONLIGE UDVIKLING

  FÆLLESSKAB OG DEMOKRATI

  Vi arbejder for at sikre elevernes indflydelse på skolegangen. Det sker gennem aktiviteter i klassens tid, præsentationer på fællessamlinger, gruppearbejde i klassen, i elevrådets diskussioner og gennem elevrådsrepræsentanternes arbejde i fællesudvalget og elevudvalg.
  Fællesskab og demokrati spiller en central rolle i undervisningen, der forbereder eleverne til medborgerskab på alle niveauer. Fællesskabet bliver bl.a. understøttet af fællessamlinger, morgensang/mellemtrinssamlinger, lejrskoler og mærkedage og traditioner.
  Der arbejdes målrettet for inkluderende fællesskaber, så den enkelte kan rummes og tilgodeses med respekt for fællesskabet.

  SKOLELEDELSENS KVALITETSSIKRING OG UDVIKLING AF UNDERVISNINGEN

  TEAMSAMARBEJDE – EN EVALUERINGSMETODE

  Skolens lærere er organiseret i kerneteam om den enkelte klasse. Denne struktur er med til at styrke lærernes samarbejde og sætte fokus på faglig udvikling og trivsel for hele klassen og den enkelte elev.

  UNDERVISNINGSOBSERVATIONER

  Ledelsen observerer undervisning hos alle lærere en gang om året. Det overordnede mål er at udvikle undervisningen og fremme læringen, og fokus er på samspillet mellem undervisning og læring. På den måde får ledelsen et større indblik i den almindelige undervisning og et godt udgangspunkt for samtaler om den pædagogiske udvikling i den enkelte klasse og på skolen som helhed. For at kvalificere observationerne tages der udgangspunkt i observationspunkter, som afslutningsvis danner baggrund for en opfølgende samtale med den enkelte lærer.

  TILSYNSRAPPORT

  Da Johannesskolen er en privatskole, skal der føres tilsyn med skolens almindelige virksomhed. Der føres desuden tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk samt med, om skolens samlede undervisningstilbud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
  Forældrekredsen på Johannesskolen har valgt at lade Roar Bruun udføre tilsynet. Roar Bruun er certificeret tilsynsførende og har varetaget tilsynet på en række skoler. Roar Bruun er læreruddannet og her i en årrække fungeret som skoleleder.
  Tilsynet udføres en gang årligt og ledelsen følger op på eventuelle anbefalinger.

  UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE

  Alle skoler skal hvert tredje år fortage en undervisningsmiljøundersøgelse. I foråret 2016 blev undervisningsmiljøet kortlagt via deltagelse i den nationale trivselsundersøgelse med supplerende spørgsmål om de fysiske og æstetiske omgivelser.

  SAMLET VURDERING OG OPFØLGNINGSPLAN

   

  FOKUSPUNKT 1

 • Mål
 • At forbedre sammenhæng og overgang for den enkelte elev fra grundskole og til gymnasium.
 • Indsats
 • Overgangssamarbejde: faglærere i grundskole og gymnasie har mulighed for at planlægge og undervise sammen i 9. klasse og 1. g for på den måde at dele viden om niveau og elevgruppe.
 • Valgfag+
 • Generelt fokus på samarbejdet mellem grundskole- og gymnasieelever og de to afdelingers lærere.
 • Evaluering
 • Hvert år udleveres et spørgeskema til alle elever i 1.g, om hvordan de har oplevet skiftet fra 9./10. klasse til gymnasiet. Sammenligne svarene for de elever, som kommer fra Johannesskolen med de elever, som kommer fra andre grundskoler.

  FOKUSPUNKT 2

 • Mål
 • At styrke elevernes tværfaglige kompetencer
 • At videreføre Johannesskolens gode erfaringer med projektorienteret undervisning i indskolingen til 3. klasse samt at lette elevernes overgang fra indskolingsbygningen til mellemtrinnet..
 • Indsats
 • Faget projekttid indføres på 3. klassetrin med 3 ugentlige dobbeltlektioner med 2 lærere. Projekttid henter sine indholdsområder i fagene dansk, natur/teknologi, billedkunst, historie og kristendom.
 • Evaluering
 • Elever, lærere og ledelse forår 2019.

  FOKUSPUNKT 3

 • Mål
 • At udvikle elevernes arbejde med håndværksmæssige færdigheder ift. træ, metal og tekstil.
 • At udvikle elevernes kompetencer til at forfølge en idé fra de første overvejelser omkring funktionalitet og design til det færdige produkt.
 • Indsats
 • Faget håndværk og design indføres med 2 lærere i 2 ugentlige lektioner i 4.-6. klasse.
 • Lærere efteruddannes med linjefag i håndværk og design for at kunne leve op til fagets krav om at styrke elevernes innovative og entreprenante kompetencer.
 • Evaluering
 • Lærere og ledelse i løbet af skoleåret 2018 – 2019.

  FOKUSPUNKT 4

 • Mål
 • Fastholde et højt trivselsniveau blandt eleverne.
 • Indsats
 • Klasseteam gennemfører årlige trivselsundersøgelser i klasserne via www.klassetrivsel.dk og tilrettelægger på den baggrund trivselsarbejdet i de enkelte klasser.
 • AKT-lærere i indskoling, på mellemtrin og i udskoling, der understøtter en positiv udvikling i klasserne.
 • Samlet oversigt over skolens indsats for elevtrivsel i Johannesskolens trivselsplan og antimobbestrategi.
 • Klassens time.
 • Evaluering
 • Teammøder.
 • Samtaler mellem kerneteam og ledelse.
 • AKT-lærere og ledelse i foråret 2019.

  FOKUSPUNKT 5

 • Mål
 • At nytænke udskolingen og samtidig bibeholde det høje fagfaglige niveau. Der er fokus på en skoledag for eleverne med afveksling, det musisk kreative, bevægelse og inddragelse af omverdenen.
 • Indsats
 • Nedsættelse af et udskolingsudvalg i november 2017, som skal se på en ny udskolingsstruktur. Udvalget består af rektor, afdelingsinspektør og 5 lærere.
 • Udvalget skal være færdige med den nye struktur december 2018, og den iværksættes fra august 2019.
 • Der er løbende møder i udvalget og fremlæggelser på udskolingsmøder og fælles møder for hele grundskolen.
 • Evaluering
 • Vi evaluerer løbende i 2019 – 2020 i klasserne via klasselærerne, i elevrådet, i ledelsen og på udskolingsmøder.
 • 9.klasserne evaluerer med klasselærerne i foråret 2020.
 • I efteråret 2020, når den nye struktur har fungeret et helt skoleår, evalueres samlet på et fælles møde for hele grundskolen på baggrund af tilbagemeldinger fra elever og lærere.

  FOKUSPUNKT 6

 • Mål
 • At At give de dygtigste elever mulighed for at udvikle deres talent i fagene dansk, matematik og engelsk i 7.-9. klasse.
 • At understøtte en kultur, hvor det er sejt at være dygtig til fagene.
 • Indsats
 • Tilbud til udvalgte elever om deltagelse i talentcamps 3 gange årligt pr. fag. Talentcamp.dk tilrettelægger og gennemfører forløbene, som har deltagelse af elever fra hele landet.
 • Evaluering
 • Der sker en løbende evaluering og indstilling af elever til deltagelse i talentcamp mellem udskolingens lærere og talentkoordinatoren.
 • Et vigtigt pejlemærke er desuden den løbende interesse fra elevernes side for deltagelse i talentcamps.

  FOKUSPUNKT 7

 • Mål
 • Vores elever kan diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget liv og fællesskab.
 • Vores elever har viden om sammenhæng mellem digitale teknologier og kommunikation.
 • Vores elever kan skelne mellem god og dårlig stil på de sociale medier.
 • Vores elever har forståelse for, at de billeder og tekster de deler med andre kan dukker op I en anden kontekst og forstås anderledes, end de selv havde intentioner om.
 • Indsats
 • Oplæg for alle lærere fra Center for Digital Dannelse til inspiration for lærerne i undervisningen.
 • Vi har købt adgang til undervisningsmateriale fra digitaldannelse.org. Undervisningsmaterialet er opdelt på hver enkelt årgang.
 • Klasselærere og kerneteam står for undervisningen.
 • Evaluering
 • Klasselærere og kerneteam evaluerer i klassen.
  Der evalueres i de tre afdelinger på fælles møder i skoleåret 2018-2019.