Disse gensidige forventninger er blevet til på baggrund af et oplæg fra lærerne og i samarbejde med forældrene. Emnet blev diskuteret og gennemarbejdet på lærernes pædagogiske dage i efteråret, siden blev oplægget kommenteret og diskuteret ved vinterens forældremøder. Her er det endelige resultat — en stor tak til alle der har bidraget.

Forventninger til bh. klasse – 6. klasse
Forventninger til 7. – 10. klasse
Forventninger til gymnasiet


FORVENTNINGER TIL BH. KLASSE- 6. KLASSE

FORVENTNINGER TIL ALLE:
At dialogen skole-hjem og elev-lærer foregår i en positiv atmosfære, og at samarbejdet bygger på loyalitet og gensidig respekt.

Skolen tilbyder:

 • En åben og lydhør ledelse, som modtager henvendelser i en positiv ånd.
 • Velkvalificerede og engagerede lærere, der løbende opkvalificerer deres viden gennem efteruddannelse.
 • Kvalificerede vikarer i tilfælde af sygdom.
 • Undervisning på baggrund af et bredt udvalg af tidssvarende undervisningsmaterialer.
 • Undervisning i velfungerende fysiske rammer.
 • Et udfordrende og udviklende undervisningsmiljø.
 • Et bredt og meningsfyldt fritidstilbud.
 • Et tæt samarbejde mellem skole og hjem.

Skolens lærere:

 • Arbejder i overensstemmelse med skolens målsætning og værdigrundlag.
 • Har det daglige ansvar for undervisningen.
 • Orienterer hjemmene entydigt og tidligt vedr. elevernes eventuelle faglige, sociale eller personlige problemer.
 • Medvirker til at fremme et trygt, rart og givende miljø i klassen og på skolen som helhed.
 • Udarbejder i samarbejde med klassen sociale spilleregler for at opnå et godt og velfungerende læringsrum, hvor eleverne respekterer hinanden og viser hinanden hensyn.
 • Søger at styrke elevernes selvværd og selvtillid.
 • Arbejder for at fremme elevernes forståelse for demokrati.
 • Følger med i og forholder sig til den faglige og pædagogiske debat.
 • Udvikler vedvarende deres IT-kompetencer og tilstræber at udnytte teknologien optimalt i forhold til læring.

FORVENTNINGER TIL ELEVER:

Skolen forventer:

 • At eleven tager et medansvar for egen skolegang.
 • At eleven er villig til at lære at tage ansvar ikke blot over for egen klasse, men også over for alle andre på skolen.
 • At eleven tager hensyn til andre elever og udviser ansvarlig social opførsel.
 • At eleven tiltaler både ansatte og andre elever i et høfligt og pænt sprog.
 • At eleven tager aktivt del i skolens demokrati.
 • At eleven føler sig medansvarlige for skolens bygninger, lokaler, inventarer og materialer.
 • At eleven kender skolens værdigrundlag.

FORVENTNINGER TIL FORÆLDRENE:

Skolen forventer:

 • At forældrene er engagerede i deres barns skolegang, og at de opmuntrer og støtter deres barn i skolearbejdet.
 • At forældrene sørger for, at deres barn er opdraget til at tage hensyn til og udvise respekt for andre.
 • At forældrene lærer deres barn at tale pænt til og om hinanden.
 • At forældrene deltager aktivt i skolens arrangementer, såvel forældremøder som klassens sociale liv.
 • At forældrene går positivt ind i samarbejdet med skolen og de andre forældre i klassen.
 • At forældrene gradvis gør barnet mere selvstændigt og ansvarsbevidst.
 • At forældrene sørger for, at deres barn møder til tiden og er parat til at modtage undervisning. Det vil sige, at barnet er udsovet, har spist morgenmad, har fået en rolig morgen, har sin madpakke med, har lavet sine lektier og har sin taske pakket.
 • At forældrene i videst mulige omfang respekterer skolens ferieplan, således at ferie og lign. ligger uden for skoletiden.
 • At forældrene er bekendt med skolens målsætning og værdigrundlag.


FORVENTNINGER TIL 7. – 10. KLASSE

Forventninger til alle:

 • At dialogen skole-hjem og elev-lærer foregår i en positiv atmosfære, og at samarbejdet bygger på loyalitet og gensidig respekt.

Skolen tilbyder:

 • En åben og lydhør ledelse, som modtager henvendelser i en positiv ånd.
 • Velkvalificerede og engagerede lærere, der løbende opkvalificerer deres viden gennem efteruddannelse.
 • Liniefagsuddannede lærere i afgangsklasserne.
 • Kvalificerede vikarer i tilfælde af sygdom.
 • Undervisning på baggrund af et bredt udvalg af tidssvarende undervisningsmaterialer.
 • Undervisning i velfungerende fysiske rammer.
 • Et udfordrende og udviklende undervisningsmiljø.
 • Et bredt og meningsfyldt fritidstilbud.
 • Et tæt samarbejde mellem skole og hjem.

Skolens lærere:

 • Arbejder i overensstemmelse med skolens målsætning og værdigrundlag.
 • Har det daglige ansvar for undervisningen.
 • Orienterer hjemmene entydigt og tidligt vedr. elevernes eventuelle faglige, sociale eller personlige problemer.
 • Medvirker til at fremme et trygt, rart og givende miljø i klassen og på skolen som helhed.
 • Udarbejder i samarbejde med klassen sociale spilleregler for at opnå et godt og velfungerende læringsrum, hvor eleverne respekterer hinanden og viser hinanden hensyn.
 • Søger at styrke elevernes selvværd og selvtillid.
 • Arbejder for at fremme elevernes forståelse for demokrati.
 • Følger med i og forholder sig til den faglige og pædagogiske debat.
 • Udvikler vedvarende deres IT-kompetencer og tilstræber at udnytte teknologien optimalt i forhold til læring.

Forventninger til eleverne

Skolen forventer:
Ansvar
Skolen forventer af eleverne, at de deltager aktivt i undervisningen, og at de selv tager ansvar for at få det størst mulige udbytte af undervisningen.

Eleven skal:

 • Planlægge og strukturere sin hverdag, så den passer til et aktivt skoleliv.
 • Møde til tiden, være velforberedt, huske sine ting, aflevere opgaver inden for tidsfristen.
 • Tage aktiv del i undervisningen, fx ved at tage noter og deltage i diskussioner.
 • Tage ansvar i gruppe- og projektarbejde.
 • Orientere sig om lektier og andre informationer i forbindelse med fravær.
 • Tage medansvar for skolens bygninger, lokaler, inventarer og materialer.
 • Være bekendt med skolens målsætning og værdigrundlag.

Omgangsformer
Skolen forventer, at den enkelte er med til at styrke samværet og fællesskabet samt respektere klassens sociale spilleregler.
Eleven skal:

 • Være tolerant og respektere andre mennesker.
 • Være åben over for andres synspunkter.
 • Udvise hensyn til og forståelse for andre.
 • Bidrage til et trygt og rart miljø.
 • Tale pænt til og om andre elever.
 • Være med til at udarbejde sociale spilleregler i klassen.

Demokratisk deltagelse
Skolen forventer, at eleven tager aktiv del i skolens demokrati og dermed lærer at begå sig i et demokratisk samfund.

Eleven skal:

 • Deltage aktivt i klassens møder og bruge sin ytringsfrihed.
 • Bidrage positivt til at udarbejde sociale spilleregler i sin klasse.
 • Holde sig orienteret om elevrådsarbejdet.
 • Være med til at udvikle Johannesskolen på baggrund af demokratiets spilleregler.

Forventninger til forældrene

Skolen forventer:

 • At forældrene er interesserede i deres børns skolegang og opmuntrer og støtter deres børn i skolearbejdet.
 • At forældrene hjælper deres børn med at strukturere hverdagen, så den kan forenes med et aktivt skoleliv.
 • At forældrene lærer deres barn at tage hensyn til andre og udvise ansvarlighed.
 • At forældrene deltager aktivt i skolens arrangementer, såvel forældremøder som klassens og skolens sociale liv.
 • At forældrene respekterer lærerens kompetencer og rolle som underviser.
 • At forældrene i videst mulige omfang respekterer skolens ferieplan, således at ferie og lign. ligger uden for skoletiden.
 • At forældrene er bekendt med skolens målsætning og værdigrundlag.


Forventninger til gymnasiet

Forventninger til alle:

 • At dialogen elev-lærer og skole-hjem foregår i en positiv atmosfære, og at samarbejdet bygger på loyalitet og gensidig respekt

Skolen tilbyder generelt:

 • En åben og lydhør ledelse, som modtager henvendelser i en positiv ånd.
 • Velkvalificerede og engagerede lærere, der løbende opkvalificerer deres viden gennem efteruddannelse.
 • Undervisning på baggrund af et bredt udvalg af tidssvarende undervisningsmaterialer.
 • Et udfordrende og udviklende undervisningsmiljø.
 • En udbredt inddragelse af IT i undervisningen.
 • Undervisning i velfungerende fysiske rammer.
 • Lærerteams som gennem individuelle elevsamtaler sikrer sig at eleverne fungerer godt fagligt og socialt.
 • En studievejledning, der gennem hele gymnasiet følger og støtter den enkelte elev.
 • En høj gennemførelsesprocent, da vi på grund af skolens størrelse og profil kan yde en tidlig og hurtig indsats for at sikre, at den enkelte elev gennemfører sit skoleforløb

I det regelmæssige samarbejde med forældrene tilbyder vi:

 • introduktionsaften i starten af 1.g
 • konsultationer med de enkelte lærere én gang om året alle 3 gymnasieår
 • 2 årlige standpunktskarakterblade (tidlig november og tidlig marts)
 • årskarakterblad i juni
 • skriftlig information om større begivenheder (skitur, studierejser, udveksling mm)
 • kontakt og åben dialog med hjemmet på et tidligt tidspunkt i tilfælde af evt. problemer
 • udarbejdelse af liste over forældrenes telefonnumre og e-mailadresser for at forenkle kommunikationsmulighederne mellem forældrerepræsentanterne og de øvrige forældre

Skolens lærere:

 • Arbejder i overensstemmelse med skolens målsætning og værdigrundlag
 • Medvirker til at overholde aftalte spilleregler for klasserumskultur og skolens ordensregler
 • Viser respekt i ord og adfærd overfor elever, forældre og kolleger
 • Engagerer sig i såvel de faglige som de sociale aspekter af undervisningen med henblik på at skabe bedst mulige vilkår for den enkelte elevs trivsel og udvikling
 • Skal i deres lærerteams sørge for at være orienteret om klassens aktiviteter og koordinere i fornødent omfang
 • Er positive over for udviklingsarbejde (nye arbejdsformer og samarbejdsformer)
 • Skal være orienteret mod udviklende aktiviteter ”ud af huset”
 • Offentliggør undervisningsplaner elektronisk

Forventninger til eleverne:

 • Eleven skal møde til tiden og være undervisningsparat
 • Skolearbejdet skal prioriteres højt i forhold til erhvervsarbejde og sociale aktiviteter
 • Mødepligten skal overholdes. I tilfælde af fravær holder eleven sig underrettet om lektier og indhenter det forsømte
 • Eleven skal overholde den vedtagne klasserumskultur og skolens ordensregler
 • Eleven skal respektere og være åben over for andre meninger og væremåder og respektere fælles beslutninger
 • Eleven skal udvise respekt på fagligt og socialt plan for lærere og klassekammerater
 • Eleven skal tage aktivt del i skolens demokratiske processer

Forventninger til forældrene:

 • Skal gennem samtale med deres børn følge med i og støtte elevens skolegang
 • Skal give eleven mulighed for at have sammenhængende tid til hjemmearbejde
 • Skal være opmærksomme på problemet ved elevers fravær i forbindelse med ferie i undervisningstiden
 • Skal være opmærksomme på at ekskursioner, studierejser mv. er en del af den faglige undervisning
 • Bør støtte eleven i at deltage i skolens sociale liv og øvrige aktiviteter
 • Bør støtte skolen i dens bestræbelse på gradvist at give eleverne større ansvar for deres eget liv og skolegang