Hero billede

FORVENTNINGSKATALOG

Johannesskolens forventningskatalog er produktet af et mangeårigt samarbejde mellem forældre, elever, lærere og ledelse på skolen. Vi har diskuteret, hvilke forventninger vi kan og bør have til hinanden for at gøre elevernes skolegang så rig på læring, oplevelser og positive sociale relationer som muligt. I vores optik er det at stille krav, noget vi tilbyder og forventninger anser vi som en naturlig del af skolens daglige virke.

Forventninger til os selv som skole

Skolen tilbyder:

 • En åben og lydhør ledelse, som modtager henvendelser i en positiv ånd.
 • Velkvalificerede og engagerede lærere, der løbende opkvalificerer deres viden gennem efteruddannelse.
 • Velkvalificerede lærere på alle årgange
 • Kvalificerede vikarer i tilfælde af sygdom.
 • Undervisning på baggrund af et bredt udvalg af tidssvarende undervisningsmaterialer.
 • Undervisning i velfungerende fysiske rammer.
 • Et udfordrende og udviklende undervisningsmiljø.
 • Et bredt og meningsfyldt fritidstilbud.
 • Et tæt samarbejde mellem skole og hjem.

Forventninger til vores lærere

Skolen forventer, at Lærerne:

 • Arbejder i overensstemmelse med skolens målsætning og værdigrundlag.
 • Har det daglige ansvar for undervisningen.
 • Orienterer hjemmene entydigt og tidligt vedr. elevernes eventuelle faglige, sociale eller personlige problemer.
 • Medvirker til at fremme et trygt, rart og givende miljø i klassen og på skolen som helhed.
 • Udarbejder i samarbejde med klassen sociale spilleregler for at opnå et godt og velfungerende læringsrum, hvor eleverne respekterer hinanden og viser hinanden hensyn.
 • Søger at styrke elevernes selvværd og selvtillid.
 • Arbejder for at fremme elevernes forståelse for demokrati.
 • Følger med i og forholder sig til den faglige og pædagogiske debat.

Forventninger til vores elever

Skolen forventer:

 • Ansvarlig adfærd

 

Eleven skal:

 • Tage et medansvar for egen skolegang.
 • Være villig til at lære at tage ansvar ikke blot over for egen klasse, men også over for alle andre på skolen.
 • Planlægge og strukturere sin hverdag, så den passer til et aktivt skoleliv.
 • Møde til tiden, være velforberedt, huske sine ting, aflevere opgaver inden for tidsfristen.
 • Tage aktiv del i undervisningen, fx ved at tage noter og deltage i diskussioner.
 • Tage ansvar i gruppe- og projektarbejde.
 • Orientere sig om lektier og andre informationer i forbindelse med fravær.
 • Tage medansvar for skolens bygninger, lokaler, inventarer og materialer.
 • Være bekendt med skolens målsætning og værdigrundlag.


Omgangsformer

Skolen forventer, at den enkelte er med til at styrke samværet og fællesskabet samt respektere klassens sociale spilleregler.

 

Eleven skal:

 • Tage hensyn til andre elever og udvise ansvarlig social opførsel.
 • Tiltaler både ansatte og andre elever i et høfligt og pænt sprog.
 • Være tolerant og respektere andre mennesker.
 • Være åben over for andres synspunkter.
 • Udvise hensyn til og forståelse for andre.
 • Bidrage til et trygt og rart miljø.
 • Tale pænt til og om andre elever.


Demokratisk deltagelse

Skolen forventer, at eleven tager aktiv del i skolens demokrati og dermed lærer at begå sig i et demokratisk samfund.

 

Eleven skal:

 • Deltage aktivt i klassens møder og bruge sin ytringsfrihed.
 • Føler sig medansvarlig for skolens bygninger, lokaler, inventarer og materialer.
 • Kende skolens værdigrundlag.
 • Bidrage positivt til at udarbejde sociale spilleregler i sin klasse.
 • Holde sig orienteret om elevrådsarbejdet.
 • Være med til at udvikle Johannesskolen på baggrund af demokratiets spilleregler.

Forventninger til forældrene

Skolen forventer:

 • At forældrene er engagerede i deres barns skolegang, og at de opmuntrer og støtter deres barn i skolearbejdet.
 • At forældrene sørger for, at deres barn er opdraget til at tage hensyn til og udvise respekt for andre.
 • At forældrene lærer deres barn at tale pænt til og om hinanden.
 • At forældrene deltager aktivt i skolens arrangementer, såvel forældremøder som klassens sociale liv.
 • At forældrene går positivt ind i samarbejdet med skolen og de andre forældre i klassen.
 • At forældrene gradvis gør barnet mere selvstændigt og ansvarsbevidst.
 • At forældrene sørger for, at deres barn møder til tiden og er parat til at modtage undervisning. Det vil sige, at barnet er udsovet, har spist morgenmad, har fået en rolig morgen, har sin madpakke med, har lavet sine lektier og har sin taske pakket.
 • At forældrene i videst mulige omfang respekterer skolens ferieplan, således at ferie og lign. ligger uden for skoletiden.
 • At forældrene hjælper deres børn med at strukturere hverdagen, så den kan forenes med et aktivt skoleliv.
 • At forældrene lærer deres barn at tage hensyn til andre og udvise ansvarlighed.
 • At forældrene deltager aktivt i skolens arrangementer, såvel forældremøder som klassens og skolens sociale liv.
 • At forældrene respekterer lærerens kompetencer og rolle som underviser.
 • At forældrene er bekendt med skolens målsætning og værdigrundlag.