Navn, adresse, hjemsted og status

§ 1.

1.1 Institutionens navn er Johannesskolen, CVR-nr. 11 51 48 12.
1.2 Skolens adresse er Troels-Lunds Vej 15, 2000 Frederiksberg. Dens hjemsted er Frederiksberg Kommune.
1.3 Johannesskolen er en selvejende, uafhængig uddannelsesinstitution.
1.4 Dens værneting er Frederiksberg Ret.

Formål og målsætning

§ 2.

2.1 Johannesskolen er en privat skole, der formidler undervisning på et højt fagligt niveau. Skolen er en helhedsskole, der tilbyder undervisning fra børnehaveklasse til 3.g.
Skolen er oprettet af en forældrekreds på et folkekirkeligt grundlag i 1910. Skolen bygger på et kristent livs- og menneskesyn og ser det som sit mål at fremme respekten og tolerancen for det enkelte menneske.
2.2 Skolen har som formål at understøtte og udbygge den enkelte elevs faglige og personlige udvikling og forberede den enkelte til videre uddannelse.
Skolen søger i sin virksomhed/sit daglige arbejde at udvikle elevernes demokratiske forståelse og evne til at deltage i demokratiske beslutningsprocesser. Skolen ønsker at udvikle elevernes internationale forståelse og skærpe deres sans for egne og andre kulturers værdier.
2.3 Skolens mål er at skabe de bedste rammer for uddannelse og dannelse gennem et forpligtende og ansvarsbevidst samarbejde mellem lærere, elever og forældre.
Johannesskolen ønsker i videst muligt omfang at udnytte den frie skoles muligheder.

Skolens ledelse og forældreorganisation

§ 3.
3.1  Skolen ledelse varetages af bestyrelsen og rektor.
3.2 Bestyrelsen varetager skolens overordnede ledelse. Bestyrelsen er ansvarlig over for undervisningsministeren for skolens økonomi, virksomhed og drift, herunder at forvaltningen af statslige tilskud er i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser i lovgivningen og skolens vedtægter.
3.3 Rektor er skolens daglige leder og er ansvarlig for skolens virksomhed over for bestyrelsen, ligesom rektor har det pædagogiske eneansvar for skolens undervisning og eksaminer over for undervisningsministeren.
3.4 Til skolen hører et forældrerepræsentantskab. Forældrerepræsentantskabets formål er at medvirke til det bedst mulige samarbejde mellem skolen, dens ansatte, elever og forældrekredsen. Forældrerepræsentantskabet består af en repræsentant fra hver af skolens klasser.
3.5 Skolens forældrekreds består af forældrene til børn på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje, jf. lovens § 38.

Bestyrelsens sammensætning

§ 4.
4.1 Skolens bestyrelse består af 11 medlemmer.
3 medlemmer vælges af og blandt forældrekredsen, 2 medlemmer vælges af og blandt skolens ansatte, og 5 medlemmer udpeges af bestyrelsen. Skolens gymnasieelevråd udpeger 1 repræsentant til bestyrelsen.
4.2 Ethvert bestyrelsesmedlem skal respektere skolens formålsparagraf.
Bestyrelsen skal så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, jfr. lov om ligestilling af mænd og kvinder. Mindst et flertal af bestyrelsens medlemmer skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.
Ingen bestyrelsesmedlemmer er ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget de pågældende.
4.3 For at have sæde i Johannesskolens bestyrelse skal alle medlemmer opfylde følgende betingelser:

 1. ikke være umyndig eller ude af rådighed over sit bo,
 2. ikke være ansat i en ledende stilling ved skolen,
 3. ikke være personer, der udlejer ejendomme m.m. til skolen,
 4. ikke være medlemmer af bestyrelsen i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til skolen, eller som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til skolen,
 5. ikke være advokater, revisorer eller lignende rådgivere for personer, jfr. nr. 3, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, jfr. nr. 4,
 6. ikke være ansatte i ledende stillinger hos personer, jfr. nr. 3 eller i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, jfr. nr. 4,
 7. ikke være medlemmer af bestyrelsen ved en skole inden for samme skoleform,
 8. for bestyrelsens medlemmer gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v., ligesom bestyrelsens medlemmer skal opfylde de til enhver tid gældende krav i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v.

Er lejeforholdet af uvæsentligt omfang, finder nr. 3-6 ikke anvendelse.

4.4 Bestyrelsens medlemmer er ulønnede. Dog kan der efter bestyrelsens indstilling og med Undervisningsministeriets godkendelse tillægges bestyrelsens medlemmer vederlag for udført arbejde, der ikke med rimelighed kan anses for omfattet af hvervet som medlem af bestyrelsen.
4.5 Bestyrelsens medlemmer er ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler for deres virke som bestyrelsesmedlemmer.
4.6 Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld.
§ 5.
5.1 5 medlemmer af bestyrelsen udpeges af bestyrelsen for en periode af fire år efter følgende retningslinjer:

 1. Biskoppen over Københavns Stift indstiller en præst i Den danske Folkekirke med kendskab til skoleforhold.
 2. En person, der har bestået juridisk embedseksamen, og som kan tilføre bestyrelsen juridisk sagkundskab fra sit erhverv som advokat, dommer, embedsmand eller tilsvarende beskæftigelse.
 3. En person, der kan tilføre bestyrelsen økonomisk sagkundskab.
 4. En person, med afgangseksamen fra og eventuelt med tilknytning til en højere læreanstalt.
 5. En person, der efter bestyrelsens eget valg, kan tilføre bestyrelsen anden sagkundskab, som skolen har behov for.
5.2 3 repræsentanter samt 2 suppleanter vælges blandt og af forældrekredsen for et tidsrum af 2 år.
To repræsentanter samt en suppleant vælges af og blandt en valggruppe bestående af forældre til elever ved grundskoleafdelingen. En repræsentant samt en suppleant vælges af og blandt en valggruppe bestående af forældre til elever ved gymnasieafdelingen.
Alle, der har forældremyndighed over elever, der er indskrevet på skolen på tidspunktet for valgets afholdelse, kan stemme ved valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen.
Der kan kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over en elev i skolen.
Ansatte på skolen, der samtidig er forældre til elever på skolen, har stemmeret på lige fod med andre forældre til elever på skolen, men ansatte på skolen kan ikke vælges til bestyrelsen som forældrerepræsentanter.
Ved valg af forældrerepræsentanter til skolens bestyrelse opstilles kandidater på kandidatlister, der skal være skolens kontor i hænde senest 3 uger forud for valgets afholdelse.
Såfremt der ved udløbet af fristen for opstilling af kandidater er indleveret kandidatlister med flere eller færre kandidater end der skal vælges, afholdes valgmøde i henhold til reglerne i bekendtgørelse om valg af tilsynsførende ved friskoler og private grundskoler m.v.
Såfremt antallet af opstillede kandidater svarer til antallet af kandidater, der skal vælges, betragtes de opstillede kandidater som valgt og der afholdes ikke valgmøde.
Valg af forældrerepræsentanter til skolens bestyrelse følger i øvrigt reglerne i bekendtgørelse om valg af tilsynsførende ved friskoler og private grundskoler m.v.
5.3 2 repræsentanter og 2 suppleanter vælges blandt og af skolens medarbejdere for en periode af 2 år. Stemmeberettigede er alle ansatte på skolen med undtagelse af skolens rektor.
5.4 Elevrådet ved gymnasiet udpeger en elevrepræsentant til bestyrelsen for et tidsrum af 1 år ad gangen. Valget finder sted umiddelbart efter skoleårets start. Elevrepræsentanten har ikke stemmeret og kan ikke overvære den del af drøftelserne i bestyrelsen, der angår sager vedrørende enkelte elever eller ansatte.
5.5 Til alle bestyrelsesposter kan genvalg og genudpegning finde sted, så længe vedkommende er villig til at forsætte sit hverv som bestyrelsesmedlem og opfylder betingelserne herfor.
§ 6.
6.1 Intet bestyrelsesmedlem kan afsættes i valgperioden, jfr. dog § 7.
6.2 Et bestyrelsesmedlem, der ikke længere opfylder betingelserne for valg, udpegning eller medlemskab af bestyrelsen, skal straks udtræde af bestyrelsen.
6.3 Ethvert medlem af bestyrelsen kan med 3 måneders varsel til den første i en måned frasige sig hvervet.
6.4 Hvis et udpeget medlem af bestyrelsen frasiger sig hvervet eller ikke længere opfylder betingelserne for at blive valgt til eller være medlem af bestyrelsen, skal bestyrelsens formand foranstalte, at et nyt medlem udpeges i overensstemmelse med retningslinjerne ovenfor.
6.5 Hvis en forældrerepræsentant frasiger sig hvervet eller ikke længere opfylder betingelserne for at blive valgt til eller være medlem af bestyrelsen, indtræder valggruppens suppleant i bestyrelsen frem til udløbet af den oprindelige repræsentants valgperiode.
Opfylder suppleanten ikke længere betingelserne for at blive valgt til eller være medlem af bestyrelsen indkalder skolens bestyrelse inden 4 uger til nyvalg af forældrerepræsentant og suppleant til bestyrelsen. Fristen på 4 uger kan fraviges i forbindelse med skolernes sommerferie.
6.6 Såfremt et bestyrelsesmedlem, der er valgt af forældrekredsen i en valggruppe, ikke længere har børn i den pågældende valggruppe eller vedkommende bestyrelsesmedlem frakendes forældremyndigheden, skal vedkommende nedlægge sit hverv. Et forældrevalgt bestyrelsesmedlem har dog ret til at forblive i bestyrelsen, hvis barnet i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.
6.7 Hvis en medarbejderrepræsentant frasiger sig hvervet eller ikke længere opfylder betingelserne for at blive valgt til bestyrelsen, indtræder 1. suppleanten, subsidiært 2. suppleanten i bestyrelsen frem til udløbet af den oprindelige repræsentants valgperiode. Opfylder ingen af suppleanterne betingelserne for valg til bestyrelsen indkaldes til nyvalg.
§ 7.
7.1 Hvis forældre i en valggruppe med stemmeret for mindst 50 elever begærer nyvalg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen afholdt inden valgperioden er udløbet, skal alle forældre til elever i valggruppen inden 4 uger efter, at underskriftslisten er afleveret til formanden for bestyrelsen, ved bestyrelsens foranstaltning indkaldes til ekstraordinært valgmøde. Fristen på 4 uger kan fraviges i forbindelse med skolernes sommerferie.
7.2 Dagsordenen for valgmødet skal indeholde et punkt om afstemning om afsættelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer. Afsættelse af bestyrelsesmedlemmer og nyvalg sker ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte.

Bestyrelsens konstituering, møder m.v.

 § 8.
8.1 Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand af bestyrelsens midte. Valgperioden er 1 år. Bestyrelsesformanden skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.
Ved formandens forfald varetages hvervet som formand af næstformanden.Forretningsudvalg kan ikke nedsættes.
8.2 Forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet er gældende for bestyrelsens medlemmer. I øvrigt træffer bestyrelsen beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at vedkommende er udelukket fra at deltage i bestyrelsens forhandling og afstemning om sagen.
Et medlem har pligt til selv at underrette bestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om hans habilitet.
Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen, der føres over bestyrelsens beslutninger.
8.3 Formanden indkalder til bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen skal holde møder så ofte det er nødvendigt – dog mindst 4 gange i hvert regnskabsår. Det tilsigtes af disse møder afholdes henholdsvis primo september, medio november, i februar og primo maj.
Formanden skal dog indkalde til møde på begæring af næstformanden, eller når mindst 2 medlemmer forlanger det. Begæring om møde fremsættes skriftligt over for formanden med angivelse af mødets dagsorden.
I særligt begrundede situationer kan rektor anmode formanden om at indkalde til bestyrelsesmøde.
8.4 Formanden indkalder skriftligt til møderne med mindst 14 dages varsel, og senest 8 dage før udsendes en dagsorden med nødvendige bilag. Indkaldelsesvarslet kan dog undtagelsesvis forkortes under forudsætning af enstemmighed.
8.5 Bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed med mindre andet fremgår af disse vedtægter. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er mødt personligt frem. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev.
8.6 Over bestyrelsens beslutninger føres en protokol. Protokollen underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols.
8.7 Skolens rektor har ret til at deltage i bestyrelsens møder med mindre bestyrelsen i det konkrete tilfælde beslutter, at rektor ikke kan deltage i mødet eller dele heraf.
Skolens regnskabsfører samt repræsentanter for skolens ansatte, skolens revisor eller anden sagkyndig bistand kan efter bestyrelsens ønske overvære bestyrelsesmøderne eller udvalgte punkter.
Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v. samt vedtægternes § 8 stk. 2 og § 8 stk. 8, er tillige gældende for skolens ansatte.
8.8 Der påhviler enhver deltager i bestyrelsens møder tavshedspligt med hensyn til, hvad han har erfaret:

 1. Om enkeltpersoners personlige og/eller økonomiske forhold.
 2. Om forhold vedrørende skolens økonomiske forhold, herunder vedrørende drifts- og anlægsdispositioner for så vidt det er af økonomisk betydning for skolen, at tavshedspligt iagttages, samt
 3. om forhold, hvor hemmeligholdelse efter forholdets sande karakter er besluttet ved bestyrelsens beslutning,

og i øvrigt i det omfang dette følger af forvaltningslovens kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

Bestyrelsens beføjelser og opgaver

§ 9.
9.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen jf. § 3 stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om ethvert overordnet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.
9.2 Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrene til eleverne i grundskolen vælger den eller de tilsynsførende med skolens almindelige virksomhed og fastsætter retningslinjer for forældrekredsens eget tilsyn.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrene til eleverne i grundskolen indkaldes til et møde, hvor forældrekredsen kan foretage valg af tilsynsførende, jfr. bekendtgørelse om valg af tilsynsførende ved friskoler og private grundskoler m.v.
Alle, der har forældremyndighed over elever, der er indskrevet i grundskoleafdelingen på tidspunktet for valgets afholdelse, kan stemme ved valg af tilsynsførende.
Der kan kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over en elev i skolen.
Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v. samt vedtægternes § 8 stk. 2 og § 8 stk. 8, er tillige gældende for tilsynsførende.
9.3 Bestyrelsen er ansvarlig for, at skolens forældrekreds indkaldes til møder, hvor forældrekredsen kan foretage valg til skolens bestyrelse, jfr. § 5, stk. 2.
9.4 Bestyrelsen godkender det af skolens ledelse udarbejdede årsbudget.
Bestyrelsen træffer efter indstilling fra rektor beslutning om skolepengenes størrelse.
Bestyrelsen er ansvarlig for at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab i overensstemmelse med gældende regler. Årsregnskabet gennemgås og godkendes af bestyrelsen.
Bestyrelsen udarbejder i tillæg til årsregnskabet en skriftlig beretning om skolens drift.
9.5 Skolen tegnes af bestyrelsens formand og rektor i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura, jfr. dog vedtægternes § 10, stk. 4 og 5.
9.6 Bestyrelsen ansætter med Undervisningsministeriets godkendelse skolens rektor og afskediger denne.
Bestyrelsen ansætter og afskediger efter indstilling fra rektor alt fastansat personale i øvrigt.
9.7 Bestyrelsen træffer beslutning om udvidelse af skolens undervisningsområde til at omfatte yderligere skoleafsnit.
9.8 Bestyrelsen træffer med Undervisningsministeriets godkendelse beslutning om ændring af nærværende vedtægter. En sådan beslutning kan kun træffes, såfremt mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer – herunder formanden eller i dennes fravær næstformanden – i 2 på hinanden følgende møder stemmer herfor. Møderne skal afholdes med ordinært varsel, og med mindst 1 måneds mellemrum, og hvori vedtægtsændringer har været på dagsordenen. Forslag til vedtægtsændringer forelægges skolens samarbejdsudvalg samt skolens forældrerepræsentantskab til udtalelse inden Undervisningsministeriets godkendelse indhentes.
9.9 Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. En sådan beslutning kan kun træffes, såfremt mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer – herunder formanden eller i dennes fravær næstformanden – stemmer herfor.
Medfører dispositionen, at skolens undervisningsvirksomhed må indskrænkes eller ophøre, kræves vedtagelse i overensstemmelse med bestemmelsen i § 9 stk. 8.
Nærværende vedtægts § 9 stk. 9, tinglyses på samtlige de institutionen tilhørende ejendomme, idet tinglysningen sker som rådighedsindskrænkning og med respekt af de på tinglysningstidspunktet værende servitutter og panthæftelser.
Påtaleberettiget i henhold til bestemmelsen er enkeltmedlemmer af bestyrelsen.
9.10 Bestyrelsen træffer efter indstilling fra rektor beslutning om udbuddet af studieretninger og valgfag i skolens gymnasieafdeling.

Rektors beføjelser

§10
10.1 Som indehaver af eksamensretten har rektor over for bestyrelsen og undervisningsministeren eneansvaret for skolens pædagogiske ledelse, herunder undervisning og eksaminer.
10.2 Rektor ansætter og afskediger vikarer, timelærere og andet midlertidigt ansat personale. Bestyrelsen orienteres senest på næstkommende møde om sådanne personalemæssige dispositioner. For det fastansatte personales vedkommende forelægger rektor indstilling om ansættelse og afskedigelse for skolens bestyrelse.
Rektor anviser og fordeler arbejdet blandt skolens lærere og øvrige ansatte, og træffer alle nødvendige dispositioner i forbindelse med skolens daglige drift.
10.3 Rektor udarbejder skolens budget, der, efter at samarbejdsudvalget er blevet hørt, fremlægges for bestyrelsen til godkendelse forud for regnskabsårets start.
10.4 Løbende udgifter i forbindelse med skolens daglige drift, herunder lærerlønninger, udgifter til rengøring og mindre istandsættelser tegnes af rektor sammen med skolens regnskabsfører indenfor de af bestyrelsen fastsatte regningslinier.
10.5 Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om, at rektor i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.
10.6 Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v. samt vedtægternes § 8 stk. 2 og § 8 stk. 8, er tillige gældende for rektor.

Regnskab, budget og kapitalforhold

§11
11.1 Skolens regnskabsår er kalenderåret.
11.2 Bestyrelsen er ansvarlig for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler. Regnskabet revideres af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor. Med revisors påtegning forelægges regnskabet for bestyrelsen til godkendelse, hvilket skal ske inden 31. marts. Regnskabet underskrives af bestyrelsens medlemmer, der samtidig skal afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab. Herudover underskrives regnskabet af rektor.
11.3 Skolens drift dækkes gennem offentlige tilskud, ved egendækning, f.eks. skolepenge fra eleverne, efter gymnasie- og hf-loven samt lov om friskoler og private grundskoler m.v. og ved bidrag fra andre.
Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode, og et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.
11.4 Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.
11.5 Likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne herom i gymnasieloven og lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti, som andre end skolen har rådighed over.
11.6 Forældre til elever, elever, der er myndige, og fastansatte ved skolen har altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt i bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre såfremt mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer – herunder formanden eller i dennes fravær næstformanden – stemmer herfor. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt m.v. i forvaltningslovens kapitel 8, kan dog ikke videregives.

Ophør

§12
12.1 Bestyrelsen kan træffe beslutning om nedlæggelse af skolen under iagttagelse af reglerne i vedtægternes § 9 stk. 8.
Såfremt forholdene umuliggør skolens fortsatte virke eller såfremt skolen ophører med at drive skole i overensstemmelse med vedtægternes § 2, skal den nedlægges.
Bestyrelsen har dog pligt til, inden ophør besluttes, at forsøge skolevirksomheden fortsat, eventuelt kun grundskolen eller gymnasieskolen.
12.2 Efter at der er truffet beslutning om skolens opløsning eller ophør, har bestyrelsen ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med disse vedtægter. Bestyrelsen skal således fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med disse vedtægter
Det påhviler bestyrelsen umiddelbart efter at beslutning er truffet at orientere forældrene til skolens elever om beslutningen om skolens opløsning eller ophør og om grundlaget herfor, ligesom det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de amtsråd, i hvis amtskommune eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse. Undervisningsministeriet skal ligeledes orienteres af bestyrelsen, såfremt skolen standser sine betalinger, begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.
12.3 Eventuelle overskydende midler skal efter bestyrelsens bestemmelse og med Undervisningsministeriets godkendelse anvendes til skoleformål, der støttes gennem gymnasieloven, hf-loven eller lov om friskoler og private grundskoler m.v., i det omfang dette ikke vil stride mod andre økonomiske rettigheder, som er beskyttet af Grundlovens § 73, i hvilket tilfælde der ikke sker indskrænkninger i disse bestående rettigheder.

Overgangsbestemmelser

§13
13.1 Nærværende vedtægt træder i kraft på datoen for Undervisningsministeriets godkendelse.
13.2 De nuværende medlemmer af bestyrelsen, jfr. vedtægter af 26. marts 1987, fortsætter som medlemmer af den nye bestyrelse indtil udgangen af deres valgperiode.
– – – o o 0 o o – – –

Således vedtaget af Johannesskolens bestyrelse på møderne den 12. maj 2005 og den 18. maj 2006. Ovenstående vedtægter godkendes herved.

Vedtægterne er godkendt af Undervisningsministeriet den 11. oktober 2006. Vedtægterne er lagt på Johannesskolens hjemmeside den 14. oktober 2006.

Johannesskolens bestyrelse

Divisionsdirektør
Karsten Vest Nielsen,
Bestyrelsesformand
Stægers Allé 10
2000 Frederiksberg

Direktør
Troels Jørgensen
Næstformand
Gustav Johannsens Vej 11
2000 Frederiksberg

Sognepræst
Kirsten Abildtrup
Blegdamsvej 10, 2.tv.
2200 København N.

Kommunikationskonsulent
Signe Christensen
Hyltebjerg Allé 101
2720 Vanløse

Direktør
Mogens Friis
Egeskellet 4
2000 Frederiksberg

Kaptajn
Kim Guldberg
C.F. Richs Vej 90, st.th.
2000 Frederiksberg

Advokat
Jens Hjortskov
Hoffmeyersvej 8
2000 Frederiksberg