SKOLENS PROFIL

MISSION

Vi tilbyder undervisning af særdeles høj faglig kvalitet, der understøtter elevens personlige og sociale udvikling fra børnehaveklasse til 3.g.

VISION

Vi ønsker, at verden ligger åben for alle elever, der har afsluttet deres skolegang på Johannesskolen.

VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT

Faglighed – Nysgerrighed, ambition, kritisk sans.

Fællesskab – Ansvarlighed, tolerance, tradition.

Medborgerskab – Demokrati, lokalt og globalt udsyn, interkulturelle kompetencer.
________________________________________

ELEVENS FAGLIGE STANDPUNKT OG GENERELLE UDBYTTE AF UNDERVISNINGEN

EVALUERING AF ELEVER OG UNDERVISNING

Den løbende evaluering, hvor form og metode kan variere, er en naturlig del af skolens praksis i forhold til elevernes læring og planlægningen af undervisning. Dette foregår både som en naturlig del af den daglige undervisning/kommunikation og som en del af skolens mere formaliserede evalueringsplan. Her er en oversigt over metoder og ’tidspunkter’, som vi benytter os af, når mål og resultater evalueres og vurderes:

 • Skole/hjemsamtaler – to gange om året fra børnehaveklassen til og med 6. klasse, en gang om året fra 7. til og med 9. klasse
 • Standpunktskarakterer gives 3 gange årligt fra 7. klasse til 9. klasse. I forbindelse med skoleårets karaktergivning afholdes skole-hjemsamtalen, således at karaktererne kan bruges som evaluering og i forbindelse med opfølgning for den enkelte elev i det aktuelle fag. Der evalueres/følges også op på det sociale område
 • Elevsamtaler – i løbet af hvert skoleår har klasselærerne en individuel samtale med alle elever. Ved samtalen evalueres og følges der op på både sociale og faglige forhold
 • Årsprøver afholdes i juni for 8. klasserne. Der er 3 mundtlige og 2 skriftlige prøver. Disse prøver anvender lærerne til at evaluere elevernes faglige udbytte og til at sætte mål for undervisningen i 9. klasse.
 • Terminsprøver afholdes i december for 9. klasserne som har 2 skriftlige prøver.  Disse prøver bruges også til at evaluere det faglige udbytte for den enkelte elev og til at sætte mål for undervisningen for resten af skoleåret
 • Der afholdes indstillingsmøder i november for 8. klasser og 9. klasser. Til møderne deltager kerneteam, UU-vejledere og afdelingsinspektør. På mødet evalueres den enkelte elev, og der tages stilling til dennes uddannelsesparathed. For ikke uddannelsesparate elever udarbejdes der opfølgningsplaner.
 • Hverdagsevaluering/ løbende evaluering/ opfølgning af undervisning og elever både fagligt og socialt. Kerne- og fagteam samt den enkelte lærer evaluerer løbende den enkelte elevs indsats og sociale trivsel.
 • SMTTE-model (sammenhæng, mål, tegn, tiltag, evaluering) på læsecenteret og Refleksionsguiden i forbindelse med støtteelever
 • Test – se bilag
 • Folkeskolens prøver

Klassetrivsel – de enkelte kerneteam evaluerer klassens trivsel gennem en undersøgelse på klassetrivsel.dk. Undersøgelsen er med til at danne baggrund for den sociale indsats i klassen.

UNDERVISNINGENS MÅL, TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE

FAGENE PÅ JOHANNESSKOLEN

Fagene på Johannesskolen følger Undervisningsministeriets Fælles Mål, som er bygget op af kompetenceområder og færdigheds- og vidensmål. Her kan der læses om de fag, der undervises i på Johannesskolen: http://www.emu.dk
Hvert år op til skoleårets første forældremøde udarbejder alle lærere en fagbeskrivelse, hvori de gør rede for, hvad den enkelte klasse skal arbejde med i det kommende skoleår. Fagbeskrivelsen beskæftiger sig med fagets kompetenceområder og færdigheds- og vidensmål og klassens konkrete arbejde og fokus.

ELEVENS ALSIDIGE OG PERSONLIGE UDVIKLING

FÆLLESSKAB OG DEMOKRATI

Vi arbejder for at sikre elevernes indflydelse på skolegangen. Det sker gennem aktiviteter i klassens tid, præsentationer på fællessamlinger, gruppearbejde i klassen, i elevrådets diskussioner og gennem elevrådsrepræsentanternes arbejde i fællesudvalget og elevudvalg.
Fællesskab og demokrati spiller en central rolle i undervisningen, der forbereder eleverne til medborgerskab på alle niveauer. Fællesskabet bliver bl.a. understøttet af fællessamlinger, morgensang/mellemtrinssamlinger, lejrskoler og mærkedage og traditioner.
Der arbejdes målrettet for inkluderende fællesskaber, så den enkelte kan rummes og tilgodeses med respekt for fællesskabet.

SKOLELEDELSENS KVALITETSSIKRING OG UDVIKLING AF UNDERVISNINGEN

TEAMSAMARBEJDE – EN EVALUERINGSMETODE

Skolens lærere er organiseret i kerneteam om den enkelte klasse. Denne struktur er med til at styrke lærernes samarbejde og sætte fokus på faglig udvikling og trivsel for hele klassen og den enkelte elev.

UNDERVISNINGSOBSERVATIONER

Ledelsen observerer undervisning hos alle lærere en gang om året. Det overordnede mål er at udvikle undervisningen og fremme læringen, og fokus er på samspillet mellem undervisning og læring. På den måde får ledelsen et større indblik i den almindelige undervisning og et godt udgangspunkt for samtaler om den pædagogiske udvikling i den enkelte klasse og på skolen som helhed. For at kvalificere observationerne tages der udgangspunkt i observationspunkter, som afslutningsvis danner baggrund for en opfølgende samtale med den enkelte lærer.

TILSYNSRAPPORT

Da Johannesskolen er en privatskole, skal der føres tilsyn med skolens almindelige virksomhed. Der føres desuden tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk samt med, om skolens samlede undervisningstilbud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Forældrekredsen på Johannesskolen har valgt at lade Roar Bruun udføre tilsynet. Roar Bruun er certificeret tilsynsførende og har varetaget tilsynet på en række skoler. Roar Bruun er læreruddannet og her i en årrække fungeret som skoleleder.
Tilsynet udføres en gang årligt og ledelsen følger op på eventuelle anbefalinger.

UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE

Alle skoler skal hvert tredje år fortage en undervisningsmiljøundersøgelse. I 2016 blev undervisningsmiljøet kortlagt via deltagelse i den nationale trivselsundersøgelse med supplerende spørgsmål om de fysiske og æstetiske omgivelser. Der afvikles en ny undervisningsmiljøundersøgelse i efteråret 2019.

SAMLET VURDERING OG OPFØLGNING:

 

Læseforståelse – De Fantastiske Fire

Fokuspunkt 1

 

Mål

 • At styrke elevernes sprog- og læseforståelse.
 • At styrke lærernes forudsætning for eksplicit undervisning i læseforståelse via rollelæsning.

Indsats

 • Læsevejlederne holder fælles oplæg på PD-møde og introducerer et gennemgående visuelt udtryk/ klasseplakater til de tre afdelingers klasselokaler.
 • Udarbejdelse og ophængning af plakater

Evaluering

 • Evaluering af arbejdet sker i samarbejde mellem læsevejledere og ledelsen i foråret 2020.

 

Obligatorisk praktisk/musisk valgfag

Fokuspunkt 2

 

Mål

 • Implementere praktisk/musiske valgfag fra skoleåret 2020-2021.
 • Styrke praksisfagligheden i udskolingen.

Indsats

 • Udskolingsudvalg (lærere og ledelse) har tidligere arbejdet med at udvikle en ny type valgfag.
 • Ledelsen mødes med faglærerne efterår 2019 og får input til en struktur.
 • Ledelsen udarbejder en struktur, som også tager hensyn lærerressourcer og brug af faglokaler.
 • Et antal lærere kommer på kursus i forhold til fagenes nye placering i skoleforløbet.
 • Indføre valgfag på 8. klassetrin i fagene madkundskab, musik, billedkunst og håndværk og design.

Evaluering

 • Første evaluering af opstart med ledelse, lærere og elever i efteråret 2020, derefter i efteråret 2021 når valgfagene har været i gang et år.

 

Verdensmål – bæredygtighed

Fokuspunkt 3

 

Mål

 • Sætte bæredygtighed på skemaet og derved bidrage til den enkelte elevs samt fællesskabets forståelse og evne til at engagere sig i debatten og arbejde for en bæredygtig fremtid. FN’s verdensmål inddrages ift. at sætte fokus på konkrete initiativer, der kan arbejdes med.

Indsats

 • Tema på PD-møde for hele lærerkollegiet 12. august 2019. Med afsæt i Suna Christensens bog ”Bæredygtig undervisning”, drøftede lærerne forskellige vinkler på bæredygtig undervisning og det dannelsessyn, der ligger bag.
 • Tema på årets FU-møde, hvor elevrepræsentanter i fællesskab med kontaktlærere og ledelse sætter fokus på, hvor skolen kan arbejde videre med konkrete tiltag under overskriften bæredygtig skole.
 • Flere skoleklasser deltager i Frederiksberg Kommunes Bæredygtighedsfestival september 2019.

Evaluering

 • Forårets møder i skolens store og lille elevudvalg 23/3 og 24/3 2020. Her følges der op på arbejdet i elevrådene og det arbejde, der sættes i gang ved FU-mødet.
 • Afdelingsmøder 26/5 2020, hvor årets indsats samlet tages op.

 

Elevtrivsel

Fokuspunkt 4

 

Mål

 • Fastholde og videre udvikle elevernes høje trivselsniveau.

Indsats

 • Elever i alle klasser gennemfører den nationale trivselsmåling.
 • Klasseteam følger op og tilrettelægger trivselsarbejdet bl.a. på den baggrund.
 • AKT understøtter en positiv udvikling i klasserne og sparrer med lærerne om klassernes indsatser.

Evaluering

 • Teammøder.
 • Løbende samtaler mellem kerneteam og ledelse.
 • Udarbejdelse af UMV efterår 2019.

 

Samarbejde i udskolingen

Fokuspunkt 5

 

Mål

 • Styrke samarbejdet mellem lærerne i faggrupper
 • Styrke samarbejde fagligt og socialt mellem eleverne på tværs af klasserne på årgangene.

Indsats

 • Søjledage, hvor eleverne på enkelte dage arbejde på tværs af klasserne i henholdsvis kulturfag, naturfag, tysk/fransk, matematik, idræt, dansk og engelsk.
 • Fagdefinerede fordybelsesuger.
 • I vores fordybelsesuger arbejder klasserne på tværs på samme årgang i en uge med teater, dansk,

Evaluering

 • Evaluering i foråret på udskolingsmøde.

Teknologiforståelse

Fokuspunkt 6

 

Mål

 • At styrke skolens samlede indsats ift. elevernes digitale dannelse og forståelse af teknologiens betydning i hverdagen.

Indsats

 • Oprettelse af valgfaget ”Kodning” for elever i 6. – 9. klasse. Eleverne modtager undervisning i 2 timer om ugen i ½ år. Arbejdet skal give lærerne erfaringer med arbejdet med elevernes teknologiforståelse og evne til at arbejde med kodning.
 • 4.-6. klasse deltager i DR og CFU’s projekt ultra:bit og arbejder i den forbindelse i forskellig grad med kodning af micro:bit i fordybelsesugerne.
 • I et samarbejde mellem lærerrepræsentanter og skolens ledelse revideres Johannesskolens IT-kompetenceplan således, at elevernes udvikling IT-kompetencer og digital dannelse samtænkes fra 0. – 9. klasse.
 • Et udvalg bestående af repræsentanter fra ledelse og lærerkollegium følger med i folkeskolens udviklingsforsøg ifm. arbejdet med teknologiforståelse som en del af fagene eller selvstændigt fag. I forlængelse heraf arbejdes henimod forslag til struktur for teknologiforståelse på Johannesskolen.

Evaluering

 • Valgfaget ”Kodning” evalueres i samarbejde mellem lærere og ledelse i foråret 2020.
 • Indsatsen i 4.-6. klasse evalueres på et afdelingsmøde 26/5 2020.
 • Reviderede IT-kompetenceplan forelægges for det pædagogiske personale forår 2020.

 

Talentudvikling
Fokuspunkt 7

 

Mål

 • At give de dygtigste elever mulighed for at udvikle deres talent i fagene dansk, matematik og engelsk 7- til 9. klasse.
 • At understøtte en kultur, hvor det er sejt at være dygtig til fagene.

Indsats

 • Tilbud til udvalgte elever om deltagelse i talentcamps 3 gange årligt pr. fag.
 • Talentcamp.dk tilrettelægger og gennemfører forløbene, som har deltagelse af elever fra hele landet.

Evaluering

 • Der sker en løbende evaluering og indstilling af elever til deltagelse mellem udskolingens lærere og talentkoordinatoren.
 • Et vigtigt pejlemærke er desuden den løbende interesse fra elevernes side for deltagelse i talentcamps.